Kierownik robót branżowych na budowie domu jednorodzinnego

13.10.2021

Czy na budowie domu jednorodzinnego inwestor powinien ustanowić kierownika robót branżowych? Co na ten temat mówią przepisy?

 

W związku z publikacją artykułu pt. „Kierowanie budową – praktyka i zagrożenia” zamieszczonego w „Inżynierze Budownictwa” nr 4/2021 proszę o wyjaśnienie, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego może żądać od inwestora ustanowienia kierowników robót branżowych (dom jednorodzinny)? Jeśli tak, czy winien takie żądanie przedstawić inwestorowi po otrzymaniu zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót czy – jak to jest praktykowane – po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy?

 

Odpowiada inż. Czesław Szczesik
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator, KUP OIIB

Z uwagą przeczytałem Pański list dotyczący żądania ustanowienia kierowników robót branży elektrycznej i wodociągowej na budowie wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej energetycznej linii zasilającej, wysuwanego przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, pomimo braku takiego zapisu w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Kierownik robót branżowych

Fot. pixabay/ZeeChow

 

Zapis w decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wymusza na inwestorze – zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – „zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy”. Jednocześnie w tym samym ustępie wskazany jest zapis: „przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych”. Ustawodawca, a za nim urząd wydający decyzje o pozwoleniu na budowę, nie precyzuje konieczności ustanowienia kierowników robót, gdyż wynika to właśnie z zapisu: „przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych”. Prawo budowlane uszczegóławia tę kwestię w art. 42 ust. 4 zapisem: „Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej, niż posiada kierownik budowy, inwestor jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności”.

Wobec powyższego nie ma potrzeby ustanawiania kierowników robót branżowych w przypadku, gdy kierownik budowy ustanowiony do kierowania określoną budową posiada wszystkie wymagane dla tego zadania uprawnienia. W przeciwnym wypadku kierownik budowy kierując robotami, co do których nie posiada uprawnień, przekroczyłby art. 91 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane: „kto wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku”.

 

Reasumując, zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, to na inwestorze ciąży obowiązek zapewnienia kierownika budowy, a w przypadku gdy ten nie posiada wszystkich niezbędnych do kierowania robotami występującymi na budowie uprawnień – również stanowisk kierowników robót przez osoby posiadające stosowne uprawnienia budowlane. Niemniej, to zatrudniony przez inwestora kierownik budowy winien zwrócić mu uwagę, że niemożliwa jest realizacja robót branżowych bez właściwego kierownictwa. W skrajnych przypadkach powinien nawet posunąć się do wstrzymania robót na budowie.

 

Polecamy też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in