Pozycja inspektora nadzoru

11.02.2021

Możliwość pełnienia, zgodnie z Pb, funkcji inspektora nadzoru budowlanego uwarunkowana jest posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych wykonawczych, czyli uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

 

Pracodawca w umowach zawieranych z wykonawcami przy każdym typie prac, także różnych branż, dotyczących zarówno drobnych remontów, np. ogrodzenia, jak i budowy oświetlenia parku, chce wpisywać mnie z imienia i nazwiska jako „ inspektora nadzoru inwestorskiego”.

Czy w przypadku powołania mnie w umowie na funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będę miała prawo do odbierania prac (niewymagających zgodnie z ustawą – Prawo budowlane powołania inspektora nadzoru inwestorskiego), będących w zakresie specjalności innych niż moja, z ramienia „inspektora nadzoru inwestorskiego”?

Czy lepszy zapis brzmiałby „przedstawiciel zamawiającego”?

W świetle przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), dalej: Pb, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest traktowane jako czynność pozostawiona uznaniu inwestora, który może powołać inspektora, gdy widzi taką potrzebę (art. 18 ust. 2 Pb). A zatem inwestor nie ma obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, chyba że taki obowiązek został na niego nałożony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę na mocy art. 19 ust. 1 Pb. Zgodnie z powyższym organ administracji architektoniczno-budowlanej może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien się kierować organ administracji architektoniczno-budowlanej podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554).

 

Polecamy też:

 

inspektor nadzoru

Fot. stock.adobe / fotomek

 

Możliwość pełnienia, zgodnie z Pb, funkcji inspektora nadzoru budowlanego uwarunkowana jest posiadaniem odpowiednich uprawnień budowlanych wykonawczych, czyli uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.

Osoba podejmująca się pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego związana jest obowiązkami wynikającymi z Pb, w tym w szczególności obowiązkami, o których stanowi art. 25 tej ustawy. Przy czym należy podkreślić, że obowiązki te związane są z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, bez względu na fakt, czy ustanowienie ma miejsce z woli inwestora, czy wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę, osoba wykonująca takie funkcje pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nie może więc wykonywać ich bez uprawnień budowlanych lub poza ich zakresem.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że jeżeli osoba, o której mowa w pytaniu, ma pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, to ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z Pb. Dlatego powinna się legitymować właściwymi uprawnieniami do nadzorowania określonych robót budowlanych.

A zatem w przypadku gdy do wykonywania określonych robót budowlanych nie jest wymagane wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lepiej rozważyć celowość ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, biorąc pod uwagę wskazane ograniczenia. Osoba pełniąca takie funkcje odpowiada bowiem za ich wykonywanie, zgodnie z Pb może więc być też pociągnięta do odpowiedzialności za przekroczenie uprawnień budowlanych, gdy będzie nadzorowała roboty budowlane wykraczające poza zakres lub specjalność posiadanych uprawnień budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego działa zatem w każdym przypadku jego ustanowienia na podstawie przepisów Pb i stosownej umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego

 

dr hab. Joanna Smarż
prof. UTH Radom, radca prawny

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in