Nowa forma projektu budowlanego a uzgodnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej

12.11.2021

Nowe przepisy weszły w życie 19 września 2021 roku.

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1722)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 2117). Wydanie nowego rozporządzenia było uzasadnione koniecznością dostosowania przepisów do aktualnego brzmienia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.). Uwzględniając nową formę projektu budowlanego, rozporządzenie szczegółowo określa sposób dokonywania uzgodnień pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej poszczególnych części projektu, to jest projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. W odniesieniu do każdego z tych projektów odrębnie określono podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, stanowiące podstawę uzgodnienia.

 

Nowa forma projektu budowlanego

Fot. stock.adobe/piaskun_

 

Rozporządzenie z dnia 17 września 2021 r. zawiera katalog obiektów istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, które podlegają obowiązkowi uzgodnienia. W porównaniu z poprzednią regulacją lista takich obiektów została rozszerzona o:

  • obiekty budowlane z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
  • drogi pożarowe do obiektów, o których mowa w § 3 pkt 1–7, 11 i 12 rozporządzenia, niestanowiące dróg publicznych, wymagane przepisami w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

We wspomnianym katalogu obiektów wymagających uzgodnienia doprecyzowano także przesłanki stanowiące o konieczności uzgadniania obiektu budowlanego zawierającego strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiatę. Odnośnie do tuneli uściślono natomiast, że uzgodnienie dotyczy wyłącznie tuneli przeznaczonych do ruchu pojazdów lub pieszych.

 

Czytaj też:

Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie

Zabezpieczenia przeciwpożarowe poddaszy użytkowych. PRZEPISY

Materiały niepalne w budownictwie

 

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia regulują także sposób uzgadniania pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej projektu urządzenia przeciwpożarowego. Mowa tu o urządzeniach służących do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, ze zm.). Przyjęto, że uzgodnienie projektu technicznego może być równoznaczne z uzgodnieniem projektu urządzenia przeciwpożarowego, jeżeli zostaną spełnione warunki ściśle określone w przepisach niniejszego rozporządzenia.

 

Poza tym określono wzór pieczęci rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wskazano, gdzie w projekcie należy umieścić odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy.

 

Zmiany dotyczą także procedury zawiadamiania organów Państwowej Straży Pożarnej o uzgodnieniu projektów. Zmodyfikowano zakres takiego zawiadomienia oraz wprowadzono cyfryzację tego procesu.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

Produkty budowlane

Niepalne izolacje kabli i przewodów elektrycznych

Jak zapewnić konstrukcjom drewnianym wymaganą odporność ogniową

Pożary paneli fotowoltaicznych – przyczyny, zapobieganie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in