Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Rozporządzenie

06.04.2020

Na początku marca 2020 weszło w życie Rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296)

 

Rozporządzenie określa wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać miejsca gromadzenia odpadów palnych. Akt prawny dotyczy obiektów budowlanych lub ich części oraz innych miejsc przeznaczonych do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów. Zgodnie z przepisami miejsce przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania stałych odpadów palnych powinno stanowić odrębną strefę pożarową PM (produkcyjne i magazynowe) oddzieloną pasami wolnego terenu lub elementami oddzielenia przeciwpożarowego. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli łączna objętość lub masa zgromadzonych stałych odpadów palnych w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. W takim przypadku, przy spełnieniu określonych warunków, przepisy dopuszczają magazynowanie odpadów palnych w strefie pożarowej budynku innej niż strefa pożarowa PM, na zewnątrz, przy jego ścianie zewnętrznej. Poza budynkiem odpady palne mają być magazynowane w sekcjach magazynowych o określonej powierzchni i wymiarach, oddzielonych od siebie ścianami separacyjnymi lub pasami wolnego terenu. Regulacja określa także parametry, jakie powinny spełniać ściany oddzielenia przeciwpożarowego oraz ściany separacyjne, oraz wskazuje maksymalną wysokość składowania stałych odpadów palnych. Przepisy ustalają dopuszczalne odległości strefy pożarowej z odpadami stałymi, która się znajduje poza budynkiem, od sąsiedniego budynku, sąsiedniej strefy pożarowej z odpadami stałymi, która znajduje się poza budynkiem, granicy nieruchomości gruntowej, granicy działki budowlanej oraz granicy (konturu) lasu. Poza tym rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące magazynowania opon oraz ciekłych odpadów palnych.

Fot. stock.adobe / vegefox.com
 

Rozporządzenie weszło w życie 4.03.2020 r.

Aneta Malan-Wijata

Zobacz też:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in