Instalacja gazowa w budynku – przepisy

11.01.2022

Pomimo uproszczenia w 2020 roku trybu realizacji instalacji gazowych inwestor nadal musi wypełniać wiele takich samych obowiązków, jakie są wymagane przy pozwoleniu na budowę.

 

W roku 2020 została znowelizowana ustawa – Prawo budowlane (Pb) [1]. Spróbujmy uporządkować obowiązujące wymagania techniczno-prawne związane z procesem projektowania, budowy i użytkowania (eksploatacji) instalacji gazowych.

Rozpocznijmy od podstawowych definicji związanych z przedmiotowym zagadnieniem.

Definicja instalacji gazowej została zapisana w dwóch rozporządzeniach.

 • W rozporządzeniu wykonawczym do Pb [2]: Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.
 • W rozporządzeniu [3]: Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych w budynku wraz z armaturą, wyposażeniem i urządzeniami gazowymi, mający początek w miejscu połączenia przewodu z kurkiem głównym gazowym odcinającym tę instalację od przyłącza, a zakończenie na urządzeniach gazowych wraz z tymi urządzeniami.

Wynika stąd, że w drugiej definicji nie uwzględniono przewodów spalinowych lub powietrzno-spalinowych, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Jako obowiązującą proponuje się przyjąć definicję pierwszą.

 

Zobacz również:

Gazociąg Strachocina–granica RP po odbiorze eksploatacyjnym

Nietypowe metody posadowienia rurociągów

Budowa sieci gazowych – przepisy i uwarunkowania

 

Instalacja gazowa

Fot. stock.adobe.com/Gudellaphoto

 

Inne ważne definicje:

 • roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Uwaga: Zgodnie z art. 3 pkt 7 Pb roboty montażowe instalacji gazowej w obiekcie budowlanym należą do katalogu robót budowlanych.

 

 • pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Pb);
 • projektant − osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której zadaniem jest kompleksowe przygotowanie projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej oraz uwarunkowaniami formalnoadministracyjnymi występującymi w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji;
 • kierownik budowy (robót budowlanych) – osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której podstawowym obowiązkiem jest organizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, pozwoleniem na budowę i przepisami;

Uwaga: Zgodnie z art. 42 pkt 4 Pb przy prowadzeniu robót budowlanych, do których kierowania jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej, niż posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót danej specjalności.

 

 • inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, która reprezentuje inwestora na budowie, chroni jego interesy i sprawdza jakość wykonywanych prac budowlanych;
 • obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;
 • budowla – każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, na przykład: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Uwaga: Instalacja gazowa należy do budowli, która jest elementem obiektu budowlanego.

 

 • budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach i do którego doprowadzone mogą być różne media, w tym gaz ziemny;
 • właściciel budynku (nieruchomości) – właściciel, a także zarządzający lub dzierżawca budynku;
 • użytkownik lokalu – osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, faktycznie użytkująca ten lokal.

 

W DALSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU >> Instalacja gazowa – PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczące trzech etapów – projektowania, wykonawstwa, eksploatacji.

 • W jakich budynkach można instalować instalacje gazowe?
 • Jakie materiały można zastosować przy budowie instalacji gazowej?
 • Instalacja gazowa w posadzce
 • Czy można instalować przewody gazowe w garażach?
 • Maksymalne ciśnienie gazu w instalacji gazowej
 • Czy dla instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku wymagane jest pozwolenie na budowę?
 • Kiedy należy powołać kierownika budowy?
 • Kiedy można, a kiedy należy ustanowić nadzór inwestorski?
 • Jakie kwalifikacje powinien posiadać wykonawca instalacji gazowych?
 • Główna próba szczelności dla instalacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Obowiązkowa okresowa kontrola instalacji gazowej
 • Warunki prowadzenia próby szczelności dla instalacji wewnętrznej w ramach użytkowania instalacji
 • Wymagania techniczno-prawne dotyczące uruchamiania i wyłączania z eksploatacji instalacji gazowych

 

 

dr hab. inż. Andrzej Barczyński
emerytowany pracownik GK PGNiG
członek KKK w PIIB
 inż. Henryk Grabowski
emerytowany pracownik GK PGNiG

 

Literatura
1. Ustawa – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836 – tekst ujednolicony, stan prawny na dzień 5 kwietnia 2019 r.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których
realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6).
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe (Dz.U. z 2013 r. poz. 640).
7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 716).

 

Gazociąg Zdzieszowice–Brzeg – koniec budowy

Gazociąg do naprawy

Izolacja termiczna instalacji w gruncie

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in