Zjazd Podkarpackiej OIIB

21.04.2021

XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się w trybie zdalnym, przy frekwencji 81,06%.

 

W związku z panującą pandemią XX Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywał się 12–18 kwietnia br. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym, z wykorzystaniem do głosowania portalu PIIB.

 

Zjazd Podkarpackiej OIIB

 

Zgodnie z Regulaminem XX Zjazdu PDK OIIB funkcję przewodniczącego zjazdu pełnił Grzegorz Dubik, przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB, a funkcję sekretarza zjazdu – Liliana Serafin, sekretarz Okręgowej Rady PDK OIIB.

 

Zjazd Podkarpackiej OIIB

 

Wcześniej zostały wysłane do wszystkich delegatów materiały zjazdowe, w tym sprawozdania organów statutowych oraz projekt budżetu na 2021 r. Delegaci, którzy nie mieli technicznych możliwości udziału w głosowaniu za pośrednictwem systemu informatycznego, swój głos oddali w biurze izby. Z tej możliwości skorzystały 4 osoby. Głosowaniu poddano 9 projektów uchwał. Wszystkie zostały podjęte większością głosów, przy frekwencji na poziomie 81,06%. Zatwierdzono sprawozdania organów statutowych, OR PDK OIIB uzyskała absolutorium za 2020 r., podjęto uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2020 r. na działalność statutową PDK OIIB oraz uchwalono budżet na 2021 r. Delegaci złożyli 16 wniosków, które zostały przekazane okręgowej radzie do dalszego procedowania.

 

Liliana Serafin

sekretarz OR PDK OIIB

 

Czytaj także: Zjazd Opolskiej OIIB

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Decyzje i uchwały podjęte na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in