Zjazd Wielkopolskiej OIIB

26.04.2021

XX Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbywał się przy wykorzystaniu portalu PIIB.

 

W Poznaniu od 13 do 15 kwietnia 2021 r. miał miejsce XX Zjazd Sprawozdawczy Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W związku z pandemią COVID-19 odbywał się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego portalu PIIB.

 

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

Jerzy Stroński, przewodniczący WOIIB, podczas głosowania

 

Delegaci zostali poinformowani przez biuro izby o formie i sposobie głosowania oraz składania wniosków zjazdowych.

Spośród 165 uprawnionych w zjeździe udział wzięło 149 delegatów (frekwencja 90,3%). Zatwierdzili oni sprawozdanie Okręgowej Rady WOIIB z działalności w 2020 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym i rozliczeniem budżetu za ten rok, jak również sprawozdania z działalności organów w ubiegłym roku. Udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Wielkopolskiej OIIB. Następnie zatwierdzili Program działalności WOIIB w 2021 r., a także przyjęli Projekt budżetu i wydatków pozabudżetowych w 2021 r.

Podczas zjazdu zgłoszono 8 wniosków. Zostały one przekazane Komisji Uchwał i Wniosków, która, po opracowaniu merytorycznym, podczas najbliższego posiedzenia przedstawi je do rozpatrzenia Okręgowej Radzie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Mirosław Praszkowski

 

Czytaj także:

Zjazd Podlaskiej OIIB

Zjazd Małopolskiej OIIB

Zjazd Łódzkiej OIIB

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in