Projekt budowlany w 2021 roku – przepisy

26.04.2021

Czy urzędy mogą kazać sporządzać projekty budowlane w okresie przejściowym w nowej formie, skoro przepisy dopuszczają formę dotychczasową?

 

Przepisy zmieniające ustawę – Prawo budowlane w dniu 19 września 2020 r., które wprowadziły nowy podział projektu budowlanego i wiele innych konsekwencji, zostały uchwalone ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw i zostały opublikowane w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 471; dalej: ustawa zmieniająca (pełna jej treść: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/471).

 

projekt budowlany przepisy

Fot. stock.adobe/snowing12

 

Zgodnie z art. 25 i 26 ustawy zmieniającej, a nie Prawa budowlanego:

Art. 25. Do spraw uregulowanych ustawą zmienianą w art. 1 (czyli ustawy – Prawo budowlane – przyp. A.F.), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przepisy ustawy zmienianej w art. 1 (czyli ustawy – Prawo budowlane – przyp. A.F.) stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 26. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli ustawy zmieniającej – przyp. A.F.) inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 (czyli ustawy – Prawo budowlane – przyp. A.F.) w brzmieniu dotychczasowym.

 

Z powyższej treści jednoznacznie wynika, że do dnia 19 września 2021 r. inwestor może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów starego Prawa budowlanego, tj. obowiązującego przed 19 września 2020 r.

Zdaniem prawodawcy obowiązują również przepisy starego rozporządzenia, tj. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.).

 

Potwierdzenie powyższego znajduje się również w komunikacie wydanym przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 września 2020 r. (https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/komunikat-dotyczacy-stosowania-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolowego-zakresu-i-formy-projektu-budowlanego).

 

Podsumowując, jeżeli inwestor chce skorzystać z prawa przysługującego mu na podstawie art. 26 ustawy zmieniającej, to projekt budowlany sporządzony po 19 września 2020 r., nie tylko może, ale musi być projektem budowlanym, składającym się z projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego sporządzonego na starych zasadach.

Mając na względzie to, że jednak już niedługo sporządzanie projektu budowlanego w nowej formie stanie się obowiązkiem, chciałbym przy okazji zwrócić uwagę na dwie kwestie:

  • Przepisy nowego rozporządzenia w § 5 ust. 3 dopuszczają wspólną oprawę wszystkich elementów projektu budowlanego w postaci papierowej (w postaci elektronicznej takiej możliwości nie będzie), czyli również projektu technicznego. Jeżeli projekt budowlany zostanie załączony w takiej formie do wniosku o pozwolenie na budowę, np. z powodu dbałości projektantów o wzajemną koordynację poszczególnych specjalności, to organ AAB nie ma prawa sprawdzać projektu technicznego i nie zatwierdza go.
  • Nowe przepisy dopuszczają (lecz nie nakładają obowiązku), aby projekt techniczny został wykonany w takiej szczegółowości jak projekt wykonawczy. W przypadku gdy inwestor ma zamiar zlecić nam wykonanie projektu wykonawczego, to w uzgodnieniu z nim warto rozważyć (szczególnie gdy sporządzamy projekt techniczny jako odrębny element) opracowanie projektu technicznego od razu jak wykonawczego. Minimalizujemy wtedy całkowitą objętość dokumentacji.

 

Andrzej Falkowski
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

 

Polecamy:

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in