Morska energetyka wiatrowa – przepisy

15.03.2021

Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych weszła w życie 18 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 234)

 

Ustawa tworzy ramy prawne morskiej energetyki wiatrowej. Przyjęte w akcie prawnym rozwiązania mają sprzyjać rozwojowi tego rodzaju źródeł odnawialnej energii. Zachętą dla inwestorów ma być stworzenie, odrębnego od ogólnego mechanizmu wsparcia dla OZE, systemu wsparcia dopasowanego do uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia. Wytwórcy energii elektrycznej uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda, czyli różnicy między rynkową ceną energii a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu. Okres wsparcia będzie wynosił 25 lat, co ma zapewnić długofalowe planowanie działań inwestycyjnych. Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia będzie też możliwe etapowe oddawanie morskiej farmy do użytkowania i wprowadzanie kolejnych etapów do systemu wsparcia.

 

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa. Turbiny na Bałtyku. Fot. stock.adobe / ALAN

 

Zobacz też:

Morska energetyka wiatrowa – usprawnienia procedur

Przepisy ustawy wprowadzają także usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, które przyspieszą budowę i rozpoczęcie eksploatacji morskich farm wiatrowych. Ustawodawca nie zdecydował się na odrębne uregulowanie poszczególnych postępowań w zakresie planowania przestrzennego, kwestii środowiskowych i procedur budowlanych. Wprowadzono natomiast pewne odstępstwa od ogólnych zasad w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych wydawanych w celu realizacji morskich farm wiatrowych, czyli decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie. Wspomniane usprawnienia dotyczą takich kwestii, jak: skrócenie czasu na wydanie decyzji, nadanie im rygoru natychmiastowego wykonania, szczególne regulacje dotyczące składania i rozpatrywania środków odwoławczych w odniesieniu do tych decyzji oraz skrócenie czasu uzyskania przez te decyzje przymiotu ostateczności i prawomocności. Ustawa zawiera również przepisy, które mają stymulować rozwój lokalnego łańcucha dostaw i usług związanych z realizacją morskich farm wiatrowych. Przyjęty mechanizm zakłada, że wytwórca, występując do Prezesa URE z wnioskiem o przyznanie wsparcia, będzie zobowiązany do przedstawiania planu łańcucha dostaw materiałów i usług w procesie budowy i eksploatacji inwestycji. Następnie wytwórcy będą zobligowani do składania sprawozdań z wykonania tego planu. Oprócz tego wytwórca będzie miał obowiązek przeprowadzić dialog techniczny z zainteresowanymi.

 

Ustawa wprowadza także stosowne zmiany w kilku obowiązujących ustawach, w tym ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w której uzupełniono definicję budowli o morską turbinę wiatrową.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in