Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium na listopad, grudzień i styczeń

13.01.2016

Kalendarium prawne na listopad, grudzień i styczeń.

18.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777)

Ustawa określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pojęcie to zostało w ustawie zdefiniowane jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy stanowić będą jej zadania własne. Rada gminy będzie mogła wyznaczyć, w drodze uchwały, obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Uchwała taka stanowić będzie akt prawa miejscowego. Obszar zdegradowany zdefiniowano jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, na którym dodatkowo występują negatywne zjawiska gospodarcze (np. niski stopień przedsiębiorczości), środowiskowe (np. przekroczenie standardów jakości środowiska), przestrzenno-funkcjonalne (np. niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru) lub techniczne (np. degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym). Z kolei obszar rewitalizacji został określony jako obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym ze względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza przeprowadzić rewitalizację.

Podstawę prowadzenia rewitalizacji stanowić będzie gminny program rewitalizacji, przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały, będący dokumentem o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego. Program zawierać będzie m.in. listę planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych. Ustawa przewiduje możliwość utworzenia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na okres nie dłuższy niż 10 lat. Strefa, ustanawiana w drodze uchwały rady gminy i stanowiąca akt prawa miejscowego, będzie obszarem stosowania szczególnych norm prawnych z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, mieszkalnictwa, prawa podatkowego oraz cywilnego. Powołanie takiej strefy ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przedmiotowa ustawa wprowadza zmiany w już obowiązujących aktach prawnych.

Do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) dodano przepisy umożliwiające  uchwalenie przez radę gminy dla obszaru rewitalizacji miejscowego planu rewitalizacji – szczególnej formy planu miejscowego. W miejscowym planie rewitalizacji będzie można określić w odniesieniu do nieruchomości niezabudowanej, że warunkiem realizacji na niej inwestycji głównej jest zobowiązanie się inwestora do budowy na swój koszt i do nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy inwestycji uzupełniających w postaci infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych – w zakresie wskazanym w tym planie. Zobowiązanie inwestora do realizacji inwestycji uzupełniających będzie przedmiotem zawieranej z gminą umowy urbanistycznej, określającej zakres, specyfikację techniczną i termin wykonania niezbędnych robót budowlanych oraz termin przekazania gminie wybudowanych obiektów lub urządzeń. Zawarcie umowy urbanistycznej stanowić będzie warunek uzyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji głównej lub jej części. Ponadto nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej, a w przypadku gdy stanowi ona część obiektu budowlanego, zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej będzie warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną. Spełnienie powyższych warunków potwierdzi w drodze zaświadczenia wójt, burmistrz albo prezydent miasta
(art. 37i ust. 8 ustawy).

Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) polegają na dodaniu w art. 33 ust. 2 pkt 8 oraz dodaniu w art. 57 ust. 1 pkt 7a. W następstwie tych zmian do wniosku o pozwolenie na budowę konieczne będzie dołączenie umowy urbanistycznej, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji. Natomiast do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobowiązany będzie dołączyć zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 znowelizowanej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli będzie wymagane.

Omawiana ustawa o rewitalizacji nowelizuje także m.in. ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774), ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775)

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.). Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443), przez uwzględnienie w przepisach rozporządzenia trybu zgłoszeniowego. W ramach nowelizacji m.in. dodano przepis, zgodnie z którym po opieczętowaniu dziennika budowy organ zobowiązany będzie wydać go inwestorowi w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się wykonalna albo w którym inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia – za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem.

 

weszło w życie

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U. poz. 1907)

W rozporządzeniu określono, że Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje następującymi działami administracji rządowej: budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, mieszkalnictwo oraz transport.
Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane wskazane zostały w załączniku do rozporządzenia.

23.11.2015

została

ogłoszona

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1936)

Ustawa ma na celu transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych na środowisko przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne (Dz.Urz. UE L 26 z 28.01.2012, s. 1), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz. UE L 124 z 25.04.2014, s. 1). Ustawa dostosowuje także polskie prawo do dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylającej dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz.Urz. WE L 41 z 14.02.2003, s. 26). Nowelizacja wprowadza ponadto przepisy doprecyzowujące już istniejące regulacje oraz wprowadza nowe regulacje w zakresach dotychczas nieuregulowanych. Zmiany obejmują m.in. przepisy dotyczące raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34 lit. a–f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53, art. 3 pkt 2–6 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

30.11.2015

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1505)

Ustawa nowelizuje m.in. ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Istotna zmiana dotyczy art. 6 tej ustawy, który reguluje kwestie uzgadniania projektu budowlanego pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do art. 6 dodano ust. 6 i ust. 7, w myśl których inwestor jest obowiązany zawiadomić komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji o zakończeniu budowy obiektu budowlanego istotnego ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem i o zamiarze przystąpienia do jego użytkowania w celu zajęcia przez tego komendanta stanowiska, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r.

poz. 1409 z późn. zm.), z kolei komendant powiatowy (miejski) PSP przy zajmowaniu stanowiska zobowiązany będzie niezwłocznie zawiadomić właściwego komendanta wojewódzkiego PSP i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym uzgodnionym pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po art. 6 dodano art. 6a–6f, w których określono tryb uzgadniania rozwiązań zamiennych do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązek uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych oraz projektów urządzeń przeciwpożarowych przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Komendant wojewódzki PSP właściwy dla miejsca lokalizacji obiektu został upoważniony do unieważnienia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu budowlanego (do dnia uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie), zawierającego rozwiązania niezgodne z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej mające istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego. O fakcie tym komendant wojewódzki PSP będzie musiał poinformować niezwłocznie właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego. Unieważnienie upoważnienia będzie miało formę zaskarżalnego postanowienia.

 

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2015 r. poz. 1789)

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. o tym samym tytule (Dz.U. Nr 165, poz. 987 z późn. zm.), które przestało obowiązywać z dniem 29 listopada 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz.U. poz. 1505). Zakres przedmiotowy nowego rozporządzenia jest taki sam jak dotychczas obowiązującego aktu prawnego i obejmuje m.in. tryb wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań konserwatorskich oraz badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rozporządzenie określa także tryb wydawania pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam, napisów oraz pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. Nowy akt prawny zasadniczo powiela rozwiązania przewidziane w poprzednim rozporządzeniu. Do istotniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie dodatkowego elementu  do zawartości wydawanych pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich, badań architektonicznych oraz badań archeologicznych, dotyczącego warunku obowiązku kierowania tymi pracami i badaniami albo samodzielnego wykonywania tych prac albo badań przez osobę wskazaną we wniosku o wydanie tego pozwolenia albo osobę posiadającą kwalifikacje, określone w art. 37a, art. 37b albo art. 37d ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.), w przypadku gdy osoba ta będzie wyłaniana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowym elementem ww. pozwoleń jest także zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania, w odpowiednim terminie, wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu takiej osoby wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez tę osobę kwalifikacji. Tożsame rozwiązanie dotyczy pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków w odniesieniu do osób kierujących tymi robotami oraz wykonującymi w tym zakresie nadzór inwestorski.

3.12.2015

zostało

ogłoszone

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 

4.12.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1961)

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1146). Nowelizacja polega na zmianie brzmienia załącznika nr 4 do rozporządzenia, zawierającego wzór zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zmiana podyktowana jest nowelizacją art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), dotyczącego wykonywania robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków oraz na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dokonaną ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. poz. 1265). Modyfikacja wskazanego załącznika polega na dodaniu w sekcji E.2.1 Załączniki (fakultatywne) wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane nowego załącznika „Pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”. Wykreślony został natomiast wymóg załączania „Specjalistycznej opinii – art. 33 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane”.

 

8.12.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r. poz. 1938)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Akt prawny określa szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru powiatu (powiatowa baza GESUT) i w bazie danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej dla obszaru kraju (krajowa baza GESUT), a także tryb i standardy tworzenia oraz aktualizacji tych baz i udostępniania z nich danych.

18.12.2015

weszło w życie

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028)

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.). Określa zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000 oraz organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, a także tryb i standardy techniczne aktualizacji oraz udostępniania tej bazy danych. Ponadto rozporządzenie określa tryb i standardy techniczne tworzenia mapy zasadniczej w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

1.01.2016

weszła w życie

 

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890)

Ustawa stwarza możliwość powoływania związków metropolitalnych. W świetle ustawy związek metropolitalny jest zrzeszeniem jednostek samorządu terytorialnego położonych w danym obszarze metropolitalnym. Za obszar metropolitalny w rozumieniu ustawy uznaje się z kolei spójną pod względem przestrzennym strefę oddziaływania miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, charakteryzującą się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, zamieszkałą przez co najmniej 500 000 mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wchodzić mogą gminy położone w granicach obszaru metropolitalnego oraz powiaty, na których obszarze leży co najmniej jedna gmina położona w granicach obszaru metropolitalnego. Do zadań związku metropolitalnego należeć będzie: kształtowanie ładu przestrzennego, rozwój obszaru związku, publiczny transport zbiorowy na obszarze związku, współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku oraz promocja obszaru metropolitalnego.

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) przez dodanie nowego rozdziału pt. „Planowanie przestrzenne na obszarze metropolitalnym”.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube