Die Heizsysteme in Einfamilienhäusern – Teil 2

23.04.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Schönen guten Tag liebe Hörer! Dieses Mal, wie letztens versprochen, setzen wir das Thema die Heizung in Einfamilienhäusern fort. Technische Unterstützung wird uns natürlich Herr Christian Deka leisten.
– Guten Tag Herr Deka!
– Guten Tag liebe Hörer, guten Tag Herr Redakteur!
– Bleiben wir noch eine Weile bei den umweltfreundlichen Lösungen und sprechen wir von einem Heizsystem, das sich heutzutage groβer Beliebtheit erfreut, nämlich von der Wärmepumpe. Herr Deka, was für ein Gerät ist das eigentlich?
– Die Wärmepumpe ist eine Anlage, deren Funktionsweise eigentlich dem typischen Kühlschrank ähnelt. Während der Kühlschrank die Wärme von drinnen nach drauβen abgibt, um die Lebensmittel zu kühlen, nimmt die Wärmepumpe die Wärme von auβen auf und leitet sie als Heizenergie an das Gebäude weiter, um sie zu heizen.
– Herr Deka, wie ist diese Heizungsanlage gebaut?
– Sie setzt sich eigentlich aus drei Hauptteilen zusammen, nämlich der Wärmequellenanlage, der eigentlichen Wärmepumpe und dem Wärmeverteil- und Speichersystem. In der Phase der Gewinnung der Wärme wird sie mithilfe einer aus dem Wasser und dem Frostschutzmittel bestehenden Flüssigkeit der Wärmequelle entnommen und zur Wärmepumpe transportiert. Eine Ausnahme bilden die Luftwärmepumpen, weil die Wärme in diesem Fall anhand eines Ventilators aus der Luft angesaugt wird. In weiterer Etappe wird die gewonnene Energie mittels u. a. des Kältemittels, des Verdampfers, des Verdichters, des Verflüssigers und der Drossel in die Wärme umgewan Die entstandene Wärme wird im Endeffekt mit Hilfe vom Heizmedium zu einem Verteilsystem oder z. B. Warmwasserspeicher weitergeleitet.
– Herr Deka, welche Arten der Wärmepumpen können wir unterscheiden?
– Das Hauptkriterium der Klassifizierung der Wärmepumpen ist sicherlich die Energiequelle. Dem zufolge sprechen wir u. a. über Luft/Wasser – Wärmepumpen mit der Energiequelle in Form der Außenluft. Diese Art der Anlage gilt als unkompliziert dadurch, dass sie relativ niedrigen Installationsaufwand verlangt. Die Wärmepumpen, die die Wärme des Erdbodens nutzen sind Sole/Wasser – Wärmepumpen, die je nach dem Standort Tiefbohrungen und Erdsonden oder Erdkollektoren erfordern. Von Vorteil ist in ihrem Fall sicherlich hohe Effizienz. Eine weitere Art des Geräts ist die Wasser/Wasser – Wärmepumpe, die als Wärmequelle das Grundwasser nutzt. Das Grundwasser wird als die beste Wärmequelle angesehen, weil seine Temperatur das ganze Jahr lang eigentlich auf demselben Niveau bleibt. Um das Potential dieser Lösung völlig ausnutzen zu können, ist es erforderlich, zwei Brunnen, nämlich Saugund Sickerbrunnen zu bohren. Ich möchte noch Luft/Luft – Wärmepumpe erwähnen, die sich deutlich von anderen Wärmepumpenarten unterscheidet. Sie wird in Gebäuden eingesetzt, die ein Lüftungssystem besitzen und sehr kleinen Wärmebedarf aufweisen. Wärmequelle bildet in diesem Fall die Abluft, die aus der Lüftungsanlage kommt. Ein anderes Kriterium der Klassifizierung
von Wärmepumpen ist ihr Aufstellungsort. Wir unterscheiden zwischen Innenaufstellung, Außenaufstellung (Monoblock) und Splitgerät.
– Herr Deka, welche Wärmequelle ist die beste?
– Alles hängt von unseren persönlichen Anforderungen und Gegebenheiten vor Ort.
– Ich habe letztens von der Hybridheizung gehört.
– Ja, die Nutzung von mehreren Energieträgern wird Hybridheizung genannt. Dieses Verfahren hat nur dann den Sinn, wenn zwei oder mehr verwendeten Heizsysteme höhere Effizienz als eine einzelne Heizanlage erreichen können. Manche Bauherren entscheiden sich für die Anwendung der Hybridheizung, um die Zentralheizung zu entlasten oder die Erwärmung des Brauchwassers von der Zentralheizung zu trennen.
– Das Heizsystem besteht nicht nur aus Energieträgern, nicht wahr?
– Ja, das stimmt. Die erzeugte Wärme muss natürlich an alle Räume unseres Hauses geliefert und übergeben werden. Die Wärmeübergabe kann in Form der Bodenheizung oder der konventionellen Radiatoren realisiert werden.
– Herr Deka, wir müssen leider Schluss machen. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch und bei Ihnen, liebe Hörer, für Aufmerksamkeit. In einem Monat hören wir uns wieder!
– Auf Wiedersehen!

Systemy grzewcze w zabudowie jednorodzinnej – część 2

– Serdecznie witam, drodzy słuchacze! Tym razem, zgodnie z obietnicą, kontynuujemy temat ogrzewania w zabudowie jednorodzinnej. A w kwestiach technicznych będzie nam udzielał rad oczywiście pan Christian Deka.

– Dzień dobry, panie Deka!

– Dzień dobry, drodzy słuchacze, dzień dobry, panie redaktorze!

– Pozostańmy jeszcze chwilę przy rozwiązaniach przyjaznych środowisku i porozmawiajmy o bardzo popularnym obecnie systemie grzewczym, czyli pompie ciepła. Panie Deka, co to właściwie za urządzenie?

– Pompa ciepła to system, którego sposób funkcjonowania jest w zasadzie zbliżony do typowej lodówki. Podczas gdy lodówka oddaje ciepło ze swojego wnętrza do środowiska zewnętrznego, by schłodzić żywność, pompa ciepła pochłania ciepło z zewnątrz i przekazuje je w formie energii cieplnej do budynku, aby go ogrzać.

– Panie Deka, jak zbudowane jest to urządzenie grzewcze?

– Tak naprawdę składa się ono z trzech głównych części, a mianowicie: systemu pobierającego energię cieplną, właściwej pompy ciepła oraz systemu dystrybucji i magazynowania ciepła. W fazie pozyskiwania ciepła jest ono pobierane ze źródła ciepła za pomocą cieczy składającej się z wody oraz środka zapobiegającego zamarzaniu i transportowane do pompy ciepła. Wyjątek stanowią powietrzne pompy ciepła, gdyż w tym przypadku ciepło jest zasysane z powietrza za pomocą wentylatora. W kolejnym etapie energia jest przekształcana w ciepło m.in. za pomocą czynnika chłodzącego, parownika, sprężarki, skraplacza i przepustnicy. Tak powstałe ciepło jest ostatecznie przekazywane poprzez czynnik grzewczy do systemu dystrybucji lub zbiornika ciepłej wody.

– Panie Deka, jakie rodzaje pomp ciepła możemy wyróżnić?

– Głównym kryterium klasyfikacji jest z pewnością źródło energii. W związku z tym mówimy m.in. o powietrznych pompach ciepła ze źródłem energii w postaci powietrza zewnętrznego. Ten typ urządzenia uważany jest za nieskomplikowany, ponieważ wymaga niewielkich nakładów instalacyjnych. Pompy ciepła wykorzystujące energię zmagazynowaną we wnętrzu ziemi to gruntowe pompy ciepła. W zależności od lokalizacji wymagają wykonania głębokich odwiertów i zainstalowania sond geotermalnych lub kolektorów gruntowych. Wysoka wydajność jest w ich przypadku z pewnością zaletą. Innym rodzajem urządzenia jest wodna pompa ciepła, która jako źródło ciepła wykorzystuje wodę gruntową. Wody gruntowe uważane są za najlepsze źródło energii, ponieważ ich temperatura utrzymuje się na tym samym poziomie praktycznie przez cały rok. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego rozwiązania, konieczne jest wykonanie dwóch studni: czerpnej i zrzutowej. Chciałbym jeszcze wspomnieć o pompie ciepła powietrze–powietrze, która znacząco różni się od innych tego typu urządzeń. Znajduje ona zastosowanie w budynkach, które mają system wentylacji i bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło. Źródłem energii jest w tym przypadku powietrze wywiewane z instalacji wentylacyjnej. Kolejnym kryterium klasyfikacji pomp ciepła jest miejsce ich montażu. Rozróżniamy instalację wewnętrzną, zewnętrzną typu monoblok i instalację typu split.

– Panie Deka, które źródło ciepła jest najlepsze?

– Wszystko zależy od naszych osobistych wymagań i uwarunkowań terenu.

– Ostatnio słyszałem o hybrydowym systemie ogrzewania.

– Tak, wykorzystanie wielu źródeł energii określa się mianem ogrzewania hybrydoego. Ta metoda ma sens tylko wtedy, gdy dwa lub więcej systemów grzewczych może osiągnąć wyższą wydajność niż pojedynczy. Niektórzy inwestorzy decydują się na zastosowanie hybrydowego systemu ogrzewania, aby odciążyć centralne ogrzewanie lub oddzielić je od ogrzewania wody użytkowej.

 

Słownictwo Vokabeln

Wärmepumpe f – pompa ciepła

Anlage f – urządzenie

Funktionsweise f – sposób funkcjonowania

Kühlschrank m – lodówka

Wärme f – ciepło

abgeben – oddawać

kühlen – chłodzić

aufnehmen – pochłaniać, przyjmować

weiterleiten an + Akk – przekazywać do

heizen – ogrzewać

Wärmequellenanlage f – urządzenie pobierające energię cieplną

Wärmeverteil- und Speichersystem n – system dystrybucji i magazynowania ciepła

Gewinnung f – pozyskiwanie

Frostschutzmittel n – środek zapobiegający zamarzaniu

Kältemittel n – czynnik chłodzący

Verdampfer m – parownik

Verdichter m – sprężarka

Verflüssiger m – skraplacz

Drossel f – przepustnica

umwandeln in – przekształcać w

Heizmedium n – czynnik grzewczy

Verteilsystem n – system dystrubucji

Warmwasserspeicher m – zbiornik ciepłej wody

Luft/Wasser Wärmepumpe f – powietrzna pompa ciepła

Sole/Wasser Wärmepumpe f – gruntowa pompa ciepła

Wasser/Wasser – Wärmepumpe f – wodna pompa ciepła

Luft/Luft – Wärmepumpe f – pompa ciepła powietrze–powietrze

Tiefbohrung f – głęboki odwiert

Erdsonde f – sonda geotermalna

Erdkollektor m – kolektor gruntowy

Grundwasser n – woda gruntowa

Saug-/Sickerbrunnen m – studnia czerpna/zrzutowa

Lüftungssystem n – system wentylacji

Innenaufstellung f – instalacja wewnętrzna

Außenaufstellung (Monoblock) f – instalacja zewnętrzna typu monoblok

Splitgerät n – instalacja typu split

Zentralheizung f – centralne ogrzewanie

entlasten – odciążyć

Bodenheizung f – ogrzewanie podłogowe

Radiator m – kaloryfer

 

Użyteczne zwroty Nützliche Ausdrücke

technische Unterstützung leisten – doradzać w sprawach technicznych

einer Sache/jdm ähneln – być podobnym do czegoś/kogoś

von drinnen nach drauβen – z wewnątrz na zewnątrz

je nach dem Standort – w zależności od lokalizacji

auf demselben Niveau – na tym samym poziomie

Gegebenheiten vor Ort – uwarunkowania terenu

 

Przygotowała Agnieszka Czech

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in