Thermal insulation systems

17.04.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– How to prevent heat loss in homes?
– Adequate insulation is crucial, especially for older buildings constructed using the so-called „large slab” technology, and double-layer walls. Most heat escapes through external partitions: walls, roofs, flat roofs, and windows.
– How to check if walls need to be insulated?
– It is worth calculating the heat transfer coefficient (currently max. 0.2 W/(m²·K) for exterior walls) or carry out a thermal imaging survey, which will
provide a more accurate assessment of insulation, and identify cold bridges, if any.
– What does the insulation system include?
– This is a set of materials needed to insulate external partitions, consisting of insulation material and other elements, such as adhesives and studs for fixing panels, meshes, primers, corners, fixing profiles, window and door jambs, plaster, cladding, and paints.
– What are the methods for insulating walls?
– Primarily, there are light-wet, light-dry, heavy-wet, and heavy-dry methods, with the first two being the most popular.
There are also facade and interior insulation systems.
– Can we discuss the light-wet method?
– Certainly. It is also known as ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) or BSO (Seamless Thermal Insulation System). Insulation panels (usually made of Styrofoam or mineral wool) are attached to exterior walls with adhesives and special studs. Then, a thin layer of adhesive mortar is applied with a fiberglass mesh embedded in it. Finally, a facade coating is applied. The wall is primed and covered with topcoat plaster.
– Why is this method so widely used?
– Due to its efficiency, and payback in terms of energy savings. In addition, it typically complies with urban planning regulations and building requirements for thermal and acoustic insulation.
– What about the light-dry method?
– This involves constructing a structural grid of steel profiles or wooden battens, fixed to the wall. Insulation panels are placed on the grid, after which the facade cladding, such as wood planks or vinyl siding, is installed.
– What to pay attention to when installing insulation?
– Check the substrate and its bearing capacity, grip, and absorbency. Hiring a professional team, considering weather conditions during work (5–25°C, no wind), and using the right materials from a single manufacturer are also key aspects of the process.

 

>>> Heating engineering

>>> Photovoltaics

>>> A heat pump

Systemy dociepleń

– Jak uniknąć utraty ciepła w domu?

– Kluczowe jest odpowiednie ocieplenie, zwłaszcza dla starszych budynków wykonanych z wielkiej płyty oraz ścian dwuwarstwowych. Najwięcej ciepła ucieka przez przegrody zewnętrzne: ściany, dach, stropodach i okna.

– Jak sprawdzić, czy ściany wymagają ocieplenia?

– Warto obliczyć współczynnik przenikania ciepła (obecnie 0,2 W/(m²·K) dla ścian zewnętrznych) lub przeprowadzić badanie termowizyjne, które pozwoli uzyskać dokładniejszy obraz izolacji oraz wykazać ewentualne mostki cieplne.

– Co obejmuje system ocieplenia?

– To zestaw materiałów potrzebnych do ocieplenia przegród zewnętrznych budynku, składający się z materiału izolacyjnego oraz innych elementów, takich jak: kleje i kołki do mocowania płyt, siatki, grunty, narożniki, listwy startowe, ościeża okienne i drzwiowe, tynki, okładziny oraz farby.

– Jakie są metody ocieplania ścian?

– Należy wymienić przede wszystkim metody lekką–mokrą, lekką–suchą, ciężką–mokrą, ciężką–suchą, przy czym dwie pierwsze są najbardziej popularne. Istnieją również systemy ocieplenia fasadowego i wewnętrznego.

– Czy możemy omówić metodę lekką–mokrą?

– Tak. Jest znana też jako ETICS (External Thermal Insulation Composite Systems) lub BSO (bezspoinowy system ocieplania). Płyty izolacyjne (wykonane najczęściej ze styropianu lub wełny mineralnej) mocuje się do ścian zewnętrznych za pomocą kleju i specjalnych kołków. Następnie nałożona zostaje cienka warstwa zaprawy klejowej z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Na koniec wykonuje się wyprawę elewacyjną. Ściana jest zagruntowana i pokryta tynkiem nawierzchniowym.

– Dlaczego ta metoda jest tak popularna?

– Ze względu na skuteczność i zwrot kosztów w postaci oszczędności energii. Poza tym zazwyczaj spełnia ona przepisy urbanistyczne oraz wymagania dla budynków dotyczące izolacyjności termicznej i akustycznej.

– A co z metodą lekką-suchą?

– Polega ona na wykonaniu rusztu konstrukcyjnego z profili stalowych lub łat drewnianych, przymocowanych do ściany. Na ruszcie umieszcza się płyty izolacyjne, po czym montuje się okładzinę elewacyjną, np. deski drewniane lub siding winylowy.

– Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu ocieplenia?

– Należy sprawdzić podłoże i jego nośność, przyczepność oraz chłonność. Kluczowe są też: zatrudnienie profesjonalnej ekipy, warunki pogodowe podczas realizacji prac (5–25°C, bezwietrznie), zastosowanie odpowiednich materiałów od jednego producenta.

 

Słowniczek/Vocabulary
thermal insulation – izolacja termiczna
insulation system – system izolacyjny
heat loss – utrata ciepła
double-layer wall – ściana dwuwarstwowa
external partition – przegroda zewnętrzna
heat transfer coefficient – współczynnik przenikania ciepła
thermal imaging survey – badanie termowizyjne
cold bridge – mostek termiczny
adhesive – klej
stud – kołek
mesh – siatka
primer – podkład, grunt
window and door jambs – ościeża okienne i drzwiowe
plaster – tynk
cladding – okładzina
light-wet method – metoda lekka-mokra
adhesive mortar – zaprawa klejowa
urban planning regulations – przepisy urbanistyczne
building requirements – wymagania budowlane
structural grid – ruszt konstrukcyjny

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
How to prevent (heat loss)? – Jak uniknąć (utraty ciepła)?
How to check if (walls need to be insulated)? – Jak sprawdzić, czy (ściany wymagają ocieplenia)?
It is worth calculating the heat transfer coefficient. – Warto obliczyć współczynnik przenikania ciepła.
What does (the insulation system) include? – Co obejmuje (system ocieplenia)?
What are the methods for (insulating walls)? – Jakie są metody (izolacji ścian)?
Can we discuss (the light-wet method)? – Czy możemy omówić (metodę lekką–mokrą)?
Why is this method so widely used? – Dlaczego ta metoda jest tak popularna/powszechnie stosowana?
What to pay attention to when (installing insulation)? – Na co zwrócić uwagę podczas (wykonywania ocieplenia)?

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in