A heat pump

13.01.2023

Posłuchaj: Pobierz:

– First and foremost, I would like to wish you all the best for the New Year, lots of happiness and success in your personal and professional life. And today we meet to talk about heat pumps – an important topic in the context of energy crisis and increased environmental protection.
– That’s right. The use of solid fuels (hard coal, lignite), fuel oil, natural gas or wood as sources of heat energy is accompanied by high costs and causes CO2 emissions into the atmosphere. The use of a heat pump makes the building energy self-sufficient, especially if we combine it with a solar PV system.
– How does a heat pump work?
– It is a device that collects thermal energy from the lower heat source – from soil, air or water, converts it using thermodynamic processes, and then delivers it to the upper source – heat receivers in our interiors. The main components of a heat pump include: a compressor, an evaporator, a condenser, an expansion valve, an operating medium, as well as circulation pumps of lower and upper source. Heat pumps are most often used in low-temperature heating systems, for example for underfloor heating. They are characterized by a long lifespan, have low failure rates, require very little maintenance, as well as do not require the construction of a chimney or a room for storing fuel.
– How do you decide which pump type to choose?
– It depends on its use. Will it offer cooling in summer, apart from home heating and hot water heating? Will it work on its own or will it be supported by another cylinder? What will be the lower source from which the device will absorb the energy? The size of the plot and the cost of installation are also to be taken into account. Therefore, it’s best to entrust its selection and installation to
a qualified installer or heating design engineer. He will tell you which pump meets the building’s requirements, determine its optimum power, ensure maintenance-free service and online remote
monitoring, and most importantly, he will make sure that the whole system achieves high levels of efficiency (COP, the Coefficient of Performance).
– What about the financial aspect of installing a heat pump?
– It’s quite an expensive investment, yet please remember there are government grants you can use for installing a heat pump, for example within such programs as Clean Air, My Heat, My Electricity.

 

Pompa ciepła

– Na początek pragnę złożyć panu najlepsze życzenia noworoczne, dużo szczęścia w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej. Tymczasem dziś spotykamy się, aby porozmawiać o pompach ciepła – ważnym temacie w kontekście kryzysu energetycznego i wzmożonej ochrony środowiska.

– Zgadza się. Wykorzystanie paliw stałych (węgla kamiennego, węgla brunatnego), oleju, gazu ziemnego czy drewna jako źródeł energii cieplnej wiąże się z dużymi kosztami oraz powoduje

emisję CO2 do atmosfery. Zastosowanie pompy ciepła sprawia, że pod względem energetycznym budynek jest samowystarczalny, szczególnie jeśli połączymy pompę z instalacją fotowoltaiczną.

– Jak działa pompa ciepła?

– Jest to urządzenie, które pobiera energię cieplną ze źródła dolnego – z gruntu, powietrza lub wody, przetwarza ją dzięki wykorzystaniu procesów termodynamicznych, a następnie dostarcza ciepło do źródła górnego – odbiorników grzewczych w naszych wnętrzach. Elementy pompy ciepła to: sprężarka, parownik, skraplacz, zawór rozprężny, czynnik roboczy, a także pompy obiegowe dolnego i górnego źródła. Pompy ciepła najczęściej wykorzystywane są w niskotemperaturowych systemach grzewczych, np. do ogrzewania podłogowego. Wyróżniają się długim okresem użytkowania, są mało awaryjne, praktycznie bezobsługowe, a także nie wymagają budowy komina czy wydzielenia pomieszczenia na opał.

– Jak zdecydować, który rodzaj pompy wybrać?

– To zależy od tego, w jakim zakresie będzie ona wykorzystana. Czy oprócz funkcji ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie miała opcję chłodzenia latem? Czy będzie pracowała samodzielnie, czy też będzie wspomagana pracą innego kotła? Jakie będzie dolne źródło, z którego urządzenie będzie czerpało energię? Należy wziąć też pod uwagę wielkość działki oraz koszty wykonania instalacji. Dlatego najlepiej jest powierzyć dobór i montaż wykwalifikowanemu instalatorowi lub projektantowi instalacji grzewczej. On określi, jaka pompa spełni wymagania naszego budynku, dobierze optymalną moc, zadba o bezobsługowe działanie i zdalne monitorowanie instalacji, a co najważniejsze, upewni się, że cała instalacja osiągnie wysokie współczynniki efektywności pracy (tzw. COP).

– Jak wygląda strona finansowa montażu pompy ciepła?

– To dość droga inwestycja, ale pamiętajmy, że można skorzystać z rządowych dotacji do instalacji pompy ciepła, m.in. z programów Czyste Powietrze, Moje Ciepło, Mój Prąd.

 

Słowniczek/Vocabulary

energy crisis – kryzys energetyczny
environmental protection – ochrona środowiska
solid fuels – paliwa stałe (fossil fuels – paliwa kopalne)
hard coal (also bituminous coal) – węgiel kamienny
lignite (coal) – węgiel brunatny
(fuel) oil – olej (opałowy)
natural gas – gaz ziemny
heat/thermal energy source – źródło energii cieplnej
energy self-sufficient – samowystarczalny pod względem energetycznym
lower (heat) source – dolne źródło (ciepła)
upper source – górne źródło
compressor – sprężarka
evaporator – parownik
condenser – skraplacz
expansion valve – zawór rozprężny
operating medium – czynnik roboczy
low-temperature heating system – niskotemperaturowy system grzewczy
cooling – chłodzenie
heating – ogrzewanie
maintenance-free – bezobsługowy
COP (Coefficient of Performance) – współczynnik wydajności cieplnej

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
first and foremost – przede wszystkim, w pierwszej kolejności
We meet to talk about… – Spotykamy się, żeby porozmawiać o…
How does it work? – Jak to działa?
It is characterized by (a long lifespan). – Wyróżnia się (długim okresem użytkowania).
It has low failure rates. – Jest mało awaryjny.
It requires very little maintenance. – Praktycznie nie wymaga obsługi.
It depends on its use. – To zależy od jego zastosowania.
It’s best to entrust (the installation) to a qualified (design engineer). – Najlepiej powierzyć (instalację) kwalifikowanemu projektantowi instalacji.
What about the financial aspect? – A jak wygląda aspekt finansowy?
It’s quite an expensive investment. – To dość droga inwestycja.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in