Heating engineering

30.10.2023

Posłuchaj: Pobierz:

 

– Today I would like to introduce the top-ic of heating engineering. In this era of energy transition, this is a very timely issue. I’ll be happy to answer your questions.
– Is heating engineering the same as heating?
– Heating engineering is a branch of technology that deals with heating, heating systems and associated installations. Heating, on the other hand, is the delivery of thermal energy from a specific energy source to heat installations, and terminals.
– What are the sources of thermal energy?
– For a long time, these were mainly CHP (combined heat and power) plants and combustion boiler plants fired by coal, and its derivatives (i.e. coal, lignite and coke), natural gas or liquid materials (i.e. fuel oil, crude oil). They supply heat by mains, through the so-called heat exchangers and central heating boilers fired by solid fuel, gas or fuel oil.
– We hear more and more that electrification of heating with the use of heat pumps is a strong trend for the years to come.
– The development of technology is moving in the direction of making buildings as self-sufficient as possible in terms of energy, thus aiming at the use of RES. New heating systems based on heat pumps and energy boilers are sufficiently efficient and cost-optimal solutions used both in retrofits and in new constructions.
– Well, there we are! It’s not only ecology, but also comfortable and cheap maintenance.
– This does not mean that other technologies are going out of use. Heat pumps continue to compete with gas and wood pellet installations. Gas often comple complements renewable energy production. What counts in heating engineering are technologies using solar, wind, geothermal, aerothermal, and hydrothermal energy, as well as energy obtained from biomass and bio-gas.
– And what is green hydrogen?
– It is a product obtained using water electrolysis technology, which involves the decomposition of water into oxygen and hydrogen through the application of electricity generated using energy from RES, i.e. solar, wind or hydropower. The use of green hydrogen as a heating medium minimizes, if not eliminates, greenhouse gas emissions and their impact on the environment. Perhaps it will become the energy of the future, replacing natural gas, oil, and coal. Today, however, it is still a very expensive technology.

 

>>> Photovoltaics

>>> A heat pump

Ogrzewnictwo

– Dzisiaj chciałbym przybliżyć temat ogrzewnictwa. W dobie transformacji energetycznej jest to zagadnienie bardzo na czasie. Chętnie odpowiem na  Państwa pytania.
– Czy ogrzewnictwo to jest to samo co ogrzewanie?
– Ogrzewnictwo to dział techniki zajmujący się ogrzewaniem, systemami ogrzewania oraz związanymi z nimi instalacjami. Z kolei ogrzewanie to dostarczanie energii cieplnej z określonego źródła energii do instalacji i odbiorników ciepła.
– Jakie mamy źródła energii cieplnej?
– Przez długi czas były to przede wszystkim elektrociepłownie oraz kotłownie spalinowe opalane węglem i jego pochodnymi (tj. węglem kamiennym lub brunatnym oraz koksem), gazem ziemnym albo materiałami ciekłymi (tj. olejem opałowym, ropą naftową). Dostarczają one ciepło magistralami poprzez tzw. wymienniki ciepła oraz kotły centralnego ogrzewania opalane paliwem stałym, gazem lub olejem opałowym.
– Coraz częściej słyszy się, że elektryfikacja ogrzewania z zastosowaniem pomp ciepła to silny trend na najbliższe lata.
– Rozwój technologii podąża w kierunku jak największej samowystarczalności energetycznej budynków, a co za tym idzie – wykorzystania OZE. Nowe systemy grzewcze oparte na pompach ciepła oraz kotłach energetycznych to wystarczająco efektywne i optymalne kosztowo rozwiązania stosowane podczas modernizacji oraz w nowym budownictwie.
– No tak! To nie tylko ekologia, ale też komfort użytkowania i tania eksploatacja.
– To nie oznacza, że inne technologie wychodzą z użycia. Pompy ciepła nadal konkurują z gazem i peletem drzewnym. Gaz często stanowi uzupełnienie produkcji energii z odnawialnych źródeł. W ogrzewnictwie liczą się technologie z wykorzystaniem energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, aerotermalnej, hydrotermalnej, a także energii otrzymywanej z biomasy oraz biogazu.
– A co to jest zielony wodór?
– To produkt uzyskany z wykorzystaniem technologii elektrolizy wody, która polega na rozkładzie wody na tlen i wodór pod wpływem działania prądu wytwarzanego przy użyciu energii z OZE, tj. energii słonecznej, wiatrowej lub wodnej. Wykorzystanie zielonego wodoru jako czynnika grzewczego minimalizuje, a nawet eliminuje emisję gazów cieplarnianych i ich wpływ na środowisko. Być może stanie się on energią przyszłości, która zastąpi gaz ziemny, ropę naftową i węgiel. Obecnie jednak jest to wciąż bardzo droga technologia.

 

Sprawdź inne lekcje języka angielskiego >>>

 

Słowniczek/Vocabulary
heating engineering – ogrzewnictwo
energy transition – transformacja energetyczna
heating – ogrzewanie
thermal energy – energia cieplna
energy source – źródło energii
heat terminal/receiver – odbiornik ciepła
CHP (combined heat and power) plant – elektrociepłownia
combustion boiler plant – kotłownia spalinowa
coal – węgiel
lignite – węgiel brunatny
coke – koks
natural gas – gaz ziemny
fuel oil – olej opałowy
crude oil – ropa naftowa
heat exchanger – wymiennik ciepła
central heating boiler – kocioł centralnego ogrzewania
RES (renewable energy sources) – OZE (odnawialne źródła energii)
green hydrogen – zielony wodór
solar/wind/geothermal/aerothermal/hydrothermal energy – energia słoneczna/wiatrowa/geotermalna/aerotermalna/hydrotermalna

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
I would like to introduce the topic of… – Chciałbym przybliżyć temat…
This is a timely issue. – Jest to temat na czasie.
I’ll be happy to answer your questions. – Chętnie odpowiem na państwa pytania.
The boilers are fired by solid fuel, gas or fuel oil. – Kotły są opalane paliwem stałym, gazem lub olejem opałowym.
We hear more and more that… – Coraz częściej słyszymy, że…
(Electrification of heating) is a strong trend for the years to come. – (Elektryfikacja ogrzewania) to silny trend na najbliższe lata.
It is moving in the direction of… – Podąża w kierunku…
It is used both in retrofits and in new construction. – Jest stosowany podczas modernizacji oraz w nowym budownictwie.
(Heat pumps) continue to compete with (gas installations). – (Pompy ciepła) nadal konkurują z (gazem).

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in