Sewage pumping stations

09.02.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– In what situations are sewage pumping stations used?
– Most often, when there is unfavorable terrain that prevents the placement of a gravity sewer system, but also for long-distance sewage disposal, and at locations with high underground water levels. Pumping stations allow wastewater to be transported at any distance, even if there are diff erences in terrain levels. When installing a gravity drainage system, one should provide min. 2% slope for the discharge system.
– What are the types of sewage pumping stations?
– Depending on the purpose, the following can be distinguished: main, network and on-site pumping stations. Main pumping stations are designed to serve the entire gravity-pumping sewer system, so they have the largest capacity. They pump wastewater to sewage treatment plants. Network pumping stations are used in separated gravity catchment areas, which include a variety of mixed-use facilities. On-site pumping stations are the smallest units designed to be used at a single facility. Depending on their design, there are wet, dry, and pneumatic pumping stations.
– What does an exemplary sewage pumping station look like?
– It consists of a tank into which wastewater flows and a pump that pumps the wastewater further, such as into a gravity sewer system.
– Where are pumping stations used?
– Everywhere – in private, public, residential, industrial, and public facilities, as well as in single-family housing. The obligation to drain sewage or rainwater lies with the users. If it is not possible to connect directly to the sewerage system mains, you should provide your own non-drainage tank for wastewater, known as the septic tank.
– What if it is not possible to provide gravity drainage of wastewater to a septic tank, for example, due to high underground water levels?
– This is precisely when pumping stations are used. Wastewater flows into a tank located at the lowest point of the building’s foul drain system. Pumps installed in the tank pump the wastewater to the required height, and then it is discharged into a septic tank through pipes. This cycle is repeated when wastewater from the septic tank goes to a domestic wastewater treatment plant.
– Can a pumping station be installed inside the house?
– Yes, and this should be decided at the design stage. In indoor installations, ensure an appropriately sized room and follow the installation recommendations for specific devices. In outdoor installations, it is necessary to maintain an appropriate distance from the building and the plot boundary.

 

>>> Sources of renewable energy in the construction sector

>>> Eco-friendly and Sustainable Construction

Przepompownie ścieków

– W jakich sytuacjach wykorzystuje się przepompownie ścieków?
– Najczęściej, gdy występuje niekorzystne ukształtowanie terenu uniemożliwiające wykonanie grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej, ale też przy odprowadzaniu ścieków na duże odległości oraz przy wysokim poziomie wody gruntowej. Przepompownie pozwalają na transport ścieków na dowolną odległość, nawet jeśli występują różnice poziomów. Przy wykonaniu grawitacyjnego odprowadzania ścieków należy zapewnić min. 2% spadku instalacji odpływowej.
– Jakie są rodzaje przepompowni ścieków?
– W zależności od przeznaczenia wyróżniamy: przepompownię główną, sieciową i przyobiektową. Przepompownia główna jest przeznaczona do obsługi całego systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, a więc ma największą wydajność. Przetłacza ona ścieki do oczyszczalni. Przepompownia obsługuje wyodrębnioną zlewnię grawitacyjną obejmującą wiele różnych obiektów o różnym przeznaczeniu. Przepompownia przyobiektowa jest najmniejszą jednostką przeznaczoną do obsługi jednego obiektu. W zależności od budowy wyróżniamy przepompownie mokre, suche i pneumatyczne.
– Jak wygląda przykładowa przepompownia ścieków?
– Składa się ze zbiornika, do którego spływają ścieki oraz pompy tłoczącej ścieki dalej, np. do systemu kanalizacji grawitacyjnej.
– Gdzie stosuje się przepompownie?
– Wszędzie – w obiektach prywatnych, publicznych, mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także w budownictwie jednorodzinnym. Obowiązek odprowadzenia ścieków czy wody deszczowej spoczywa na użytkownikach. Jeśli nie ma możliwości podłączenia bezpośredniego do kanalizacji sieciowej, należy wykonać własny bezodpływowy zbiornik na ścieki, tzw. szambo.
– Co w przypadku, gdy nie można zapewnić odpływu grawitacyjnego ścieków do szamba, np. z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych?
– Właśnie wtedy stosujemy przepompownię. Ścieki płyną do zbiornika znajdującego się w najniższym punkcie instalacji sanitarnej w budynku. Pompy zamontowane w zbiorniku przepompowują ścieki na wymaganą wysokość i odprowadzane są rurami do szamba. Cykl ten powtarza się, kiedy ścieki z szamba trafiają do przydomowej oczyszczalni ścieków.
– Czy przepompownię można zamontować wewnątrz domu?
– Tak, i trzeba o tym zdecydować na etapie projektowania. Przy instalacji wewnątrz należy zapewnić odpowiedniej wielkości pomieszczenie i przestrzegać zaleceń montażu konkretnego urządzenia. Przy montażu na zewnątrz trzeba zachować odpowiednią odległość od budynku oraz granicy działki.

 

Słowniczek/Vocabulary
(main/network/on-site) sewage pumping station – (główna/sieciowa/przyobiektowa) przepompownia ścieków
(gravity) sewer system – (grawitacyjna) instalacja kanalizacyjna
sewage disposal – odprowadzanie ścieków
wastewater – ścieki
discharge system – instalacja odpływowa
sewage treatment plant – oczyszczalnia ścieków
wet – mokry
dry – suchy
pneumatic – pneumatyczny
tank – zbiornik
septic tank – szambo
pump – pompa
(private/public/residential/industrial) facilities – obiekty (prywatne/publiczne/mieszkalne/przemysłowe)
single-family housing – budownictwo jednorodzinne
sewerage system mains – kanalizacja sieciowa
(high) underground water levels – (wysoki) poziom wód gruntowych
pipe – rura

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
There is unfavourable terrain./ There are diff erences in terrain levels. – Występuje niekorzystne ukształtowanie terenu./Występują różnice poziomów w terenie.
at any distance – na dowolną odległość
Depending on their purpose, there are… – W zależności od przeznaczenia wyróżniamy…
What does an exemplary (sewage pumping station) look like? – Jak wygląda przykładowa (przepompownia ścieków)?
It consists of… – Składa się z…
Where are they used? – Gdzie się je stosuje?
This should be decided at the design stage. – Należy o tym zdecydować na etapie projektowania.
Follow the installation recommendations for specific devices. – Przestrzegaj zaleceń montażu konkretnego urządzenia.
It is necessary to maintain an appropriate distance from the building. – Należy zachować odpowiednią odległość od budynku.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in