Sources of renewable energy in the construction sector

05.01.2024

Posłuchaj: Pobierz:

– Can installations that use renewable energy sources be made only in newly-built facilities?
– No, but actually, it’s best to plan all this when a plot and design are selected.
– Could you elaborate on this topic?
– Of course. As regards the plot, factors that matter are its size, location against the cardinal points, and shading. A plot at a sufficient size will allow the installation of the system in the ground, at a suitable distance from the house.
– And what about the design stage?
– The designed house should have a compact structure and a simple shape, without any superfluous bay windows, bends, chimneys, balconies or terraces. It is often difficult and uneconomical to protect such elements from heat losses. If you have a roof, make sure it is gabled, south-facing and has a slope inclination of 30–45o. These are important aspects in the context of a photo-voltaic system installation.
– Is it true that you do not need a chimney in an energy-efficient house?
– Yes. When using a heat pump with recuperation to heat the building, a chimney is unnecessary. What’s more, you don’t need a boiler room and fuel storage room anymore.
– Is it possible to purchase ready-made designs that meet energy efficiency requirements, or should they be individually tailored?
– A typical design includes the energy performance of the building. In 2021, the construction law was tightened, and new rules were added, specifying conditions to be met by buildings with respect to acceptable energy demand. These are the require requirements of WT 2021, according to which the coefficient of primary energy consumption must not exceed 70 kWh/m²/year for a detached house and 65 kWh/m²/year for a multi-family residential building. You also need to keep in mind the heat transfer (U) coefficient for wall barriers.
– What does this mean in practical terms?
– This means that in the construction, materials should be used to erect barriers that meet the requirements relating to a U coefficient (W/m²·K) of 0.20 for exterior walls, 0.30 – for floors on the ground, 0.15 – for roofs and flat roofs, 0.9 – for windows, and 1.1 – for roof windows. The lower the coefficient, the better. This tightening of rules concerning the value of coefficients is, of course, only one aspect that affects the energy performance of a building. What also matters is the installation of equipment that generates energy from renewable sources, i.e. solar, water, geothermal or wind.

 

Więcej lekcji języka angielskiego >>>

Odnawialne źródła energii w budownictwie

– Czy instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii można wykonać tylko w nowo budowanych obiektach?

– Nie, ale faktycznie najlepiej jest to zaplanować na etapie wyboru działki i projektu.

– Mogłaby pani przybliżyć ten temat?

– Oczywiście. Jeżeli chodzi o działkę, to istotna jest jej wielkość, usytuowanie względem stron świata i zacienienie. Działka o odpowiedniej wielkości pozwoli na montaż instalacji na gruncie, w odpowiednim odstępie od domu.

– A etap projektu?

– Projektowany dom powinien mieć konstrukcję zwartą o prostym kształcie, bez niepotrzebnych wykuszy, załamań, kominów, balkonów czy tarasów. Często zabezpieczenie tych elementów przed stratami ciepła jest trudne i ekonomicznie nieopłacalne. W przypadku dachu należy zwrócić uwagę, żeby był dwuspadowy, skierowany na południe i miał nachylenie połaci wynoszące 30–45o. To istotne aspekty w kontekście montażu instalacji fotowoltaicznej.

– Czy to prawda, że w domu energooszczędnym nie trzeba wykonywać komina?

– Przy zastosowaniu pompy ciepła z rekuperacją do ogrzewania budynku komin jest zbędny. Ponadto możemy zrezygnować z kotłowni i pomieszczenia do składowania opału.

– Czy można nabyć gotowe projekty spełniające wymogi energooszczędności, czy należy wykonywać je indywidualnie?

– Projekt typowy zawiera charakterystykę energetyczną budynku. Od 2021 r. zaostrzono prawo budowlane o warunki, jakie powinny spełniać budynki w sprawie dopuszczalnego zapotrzebowania na energię. Chodzi tu o wymogi WT 2021, według których współczynnik zużycia energii pierwotnej nie może przekroczyć 70 kWh/m²/rok dla domu jednorodzinnego oraz 65 kWh/m²/rok dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Trzeba też pamiętać o współczynniku przewodzenia ciepła U dla przegród budowlanych.

– Co to znaczy w praktyce?

– Oznacza to, że do budowy należy stosować materiały, które pozwolą wykonać przegrody spełniające wymagania w zakresie współczynnika U [W/(m²·K)] wynoszące: 0,20 dla ścian zewnętrznych, 0,30 dla podłóg na gruncie, 0,15 dla dachów i stropodachów, 0,9 dla okien oraz 1,1 dla okien dachowych. Im niższy współczynnik, tym lepiej. Zaostrzenie wartości współczynników to oczywiście tylko jeden z aspektów mających wpływ na efektywność energetyczną budynku. Ważny jest montaż urządzeń, które wytwarzają energię  ze źródeł odnawialnych, tj. słońca, wody, geotermiki czy wiatru.

 

Słowniczek/Vocabulary
Renewable Energy Sources (RES) – odnawialne źródła energii (OZE)
plot – działka
cardinal points/directions – strony/kierunki świata
shading – zacienienie
heat loss – strata ciepła
gabled (roof) – dwuspadowy (dach)
slope inclination – nachylenie połaci
energy-efficient house – dom energooszczędny
ready-made/typical design – gotowy/typowy projekt
energy performance of the building – charakterystyka energetyczna budynku
(acceptable) energy demand – (dopuszczalne) zapotrzebowanie na energię
coefficient – współczynnik
detached house – dom jednorodzinny
multi-family residential building – budynek mieszkalny wielorodzinny
heat transfer – przenikanie ciepła

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
It’s best to plan this when (a design is selected). – Najlepiej zaplanować to na etapie (wyboru projektu).
Could you elaborate on this topic? – Mógłby pan przybliżyć ten temat?
at a suitable distance from the house – w odpowiednim odstępie od domu
These are important aspects in the context of… – To istotne aspekty w kontekście…
Is it true that…? – Czy to prawda, że…?
The construction law was tightened. – Zaostrzono prawo budowlane.
You also need to keep in mind… – Trzeba też pamiętać o…
What does this mean in practical terms? – Co to oznacza w praktyce?
The lower the coefficient, the better. – Im niższy współczynnik, tym lepiej.
This is only one aspect that affects (the energy performance of a building). – To tylko jeden z aspektów mających wpływ na (efektywność energetyczną budynku).

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in