Eco-friendly and Sustainable Construction

04.12.2023

Posłuchaj: Pobierz:

 

– What is eco-friendly construction?
– Eco-friendly construction involves a wide range of solutions and activities in construction projects, all of which meet environmental protection requirements.
– Can the terms eco-friendly (or green) construction and sustainable construction be used interchangeably?
– While these terms are oft en used interchangeably, they are not exactly the same. Green construction refers to creating environmentally responsible and resource-efficient buildings, utilizing eco-friendly materials, energy-efficient systems, and construction techniques that minimize environmental impact. Sustainability is a broader concept encompassing ecological, economic and social considerations, while also considering the needs of future generations. It involves activities aimed at reducing the negative impact of humans and buildings on the environment, protecting nature, ensuring the comfort of residents, and improving their quality of life.
– So green construction sounds like a subset of sustainable construction.
– That’s correct. Let’s just remember that green construction covers the entire construction  process, from design, through construction, and into operation.
– In your opinion, which green solutions dominate the construction industry?
– Popular solutions include the use of photovoltaic panels, energy-saving LED lighting and rainwater retention tanks. They reduce electricity or water consumption.
– Is green construction cost-effective?
– While it incurs higher costs in the design and construction phases, green construction enables cost savings during the building’s operation. Most importantly, it reduces the building’s carbon footprint by lowering greenhouse gas emissions such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide.
– Exactly! It is estimated that buildings are currently responsible for app. 38% of global greenhouse gas emissions.
– It is worth noting that there are two types of carbon footprint associated with buildings: operational and built-in. The operational carbon footprint is the amount of greenhouse gases produced directly by the building’s operation and associated energy consumption. The built-in carbon footprint is associated with the flow of building materials, including their production, transport, installation, as well as with construction processes throughout the building’s life cycle, including construction, reconstruction, or demolition.

 

>>> Green roofs and living walls

>>> Photovoltaics

>>> Recycling in the construction industry

 

Budownictwo ekologiczne i zrównoważone
– Na czym polega budownictwo ekologiczne?
– To szereg rozwiązań i działań z zakresu inwestycji budowlanych, które spełniają wymogi ochrony środowiska.
– Czy pojęcia „budownictwo ekologiczne” (inaczej zielone) i „budownictwo zrównoważone” mogą być stosowane zamiennie?
– Często tak się zdarza, ale te terminy nie oznaczają tego samego. Budownictwo ekologiczne odnosi się do tworzenia budynków, które są przyjazne dla środowiska i oszczędne w zużyciu zasobów, a to za sprawą wykorzystania ekologicznych materiałów, energooszczędnych systemów i technik budowlanych minimalizujących wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój to zdecydowanie szersza koncepcja, obejmująca względy ekologiczne, ekonomiczne i społeczne, również w kontekście potrzeb przyszłych pokoleń. Oznacza wszelkie działania, które mają ograniczyć negatywny wpływ człowieka oraz obiektów budowlanych na środowisko, chronić naturę, a także zapewnić komfort mieszkańców i podwyższyć jakość ich życia.

– Czyli budownictwo ekologiczne to tak jakby część budownictwa zrównoważonego?
– Zgadza się. Pamiętajmy o tym, że obejmuje ono cały proces budowlany, począwszy od projektowania, poprzez wykonawstwo, po eksploatację.
– Jakie pana zdaniem rozwiązania proekologiczne dominują obecnie w budownictwie?
– Popularne jest zastosowanie paneli fotowoltaicznych, oświetlenia energooszczędnego LED oraz zbiorników retencyjnych na deszczówkę, czyli rozwiązań zmniejszających zużycie prądu i wody.
– Czy zielone budownictwo jest opłacalne?
– Choć wiąże się z większymi kosztami podczas projektowania czy budowy, pozwala na oszczędności w trakcie eksploatacji budynku. I co najważniejsze, umożliwia ograniczenie śladu węglowego budynku poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, tj. dwutlenku węgla, metanu czy podtlenku azotu.
– No właśnie! Szacuje się, że obecnie budynki odpowiadają za ok. 38% światowej emisji gazów cieplarnianych.
– Warto wiedzieć, że z budynkami związane są dwa rodzaje śladu węglowego: operacyjny i wbudowany. Operacyjny ślad węglowy definiuje się jako ilość gazów cieplarnianych wytwarzanych bezpośrednio w wyniku eksploatacji budynku i związanego z nią zużycia energii. Wbudowany ślad węglowy wiąże się z przepływem materiałów budowlanych (ich produkcją, transportem, montażem), a także procesami budowlanymi w całym cyklu życia budynku – w czasie budowy, przebudowy czy rozbiórki.

 

Słowniczek/Vocabulary

eco-friendly (also environmentally friendly) – ekologiczny, przyjazny dla środowiska

sustainable (construction) – zrównoważone (budownictwo)

environmental protection requirements – wymogi ochrony środowiska

green construction – zielone budownictwo

resource-efficient – oszczędny w zużyciu zasobów

energy-efficient (also energy-saving) – energooszczędny

future generation – przyszłe pokolenie

cost-effective – oszczędny

(operational/built-in) carbon footing – (operacyjny/wbudowany) ślad węglowy

greenhouse gas emissions – emisja gazów cieplarnianych

carbon dioxide – dwutlenek węgla

methane – metan

nitrous oxide – podtlenek azotu

the building’s life cycle – cykl życia budynku

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

It involves a wide range of solutions and activities. – Obejmuje szereg rozwiązań i działań.

These terms are ohen used interchangeably. – Te pojęcia są często stosowane zamiennie.

It minimizes environmental impact. – Minimalizuje wpływ na środowisko.

It ensures the comfort of residents and improves their quality oflife. – Zapewnia komfort mieszkańców i podwyższa jakość ich życia.

It covers the entire construction process (from design, through construction, and into operation). – Obejmuje cały proces budowlany (począwszy od projektowania, poprzez wykonawstwo, po eksploatację).

It incurs higher costs in the design and construction phases. – Wiąże się z wyższymi kosztami podczas projektowania i budowy.

It enables cost savings during the building’s operation. – Pozwala na oszczędności w trakcie eksploatacji budynku.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in