Recycling in the construction industry

06.02.2023

Posłuchaj: Pobierz:

During the construction works – whether as a result of construction, reconstruction, renovation or demolition of a building – several types of waste are generated. They have to be sorted so they can be either recycled and reused or properly disposed of. This is a vast topic, but let’s discuss the recycling aspects of a few selected types of construction waste.

 

Rubble. It is the largest group of construction waste. It includes concrete debris and bricks. The first step of the rubble recycling process is its filtering, which aims to get the clean fraction without any impurities. Then the crusher grinds down debris into fine pieces with a diameter of not less than 1 mm. The aggregate obtained in this way can be used for producing concrete, as a course for road base, and for soil compaction.

 

Plastic waste. It can be subjected to material or raw material recycling. The first method is based on the granulation process, which allows using recycled waste as an addition to the primary raw material. Moreover, waste processed this way can be used as a modifier for asphalt mixtures, improving their strength parameters. Raw material recovery, on the other hand, allows for converting plastic waste into oilor gas-like feedstock, for example, heavy crude oils and technical gases.

 

Expanded polystyrene waste. It is often compressed first for easier and more cost-effective transportation. The material can then be chopped into granules, melted, and used to produce new products by extrusion or injection molding. The crushed, yet not melted EPS, is used as an insulating backfilling materialto fill air voids in newly constructed buildings, as well as an addition to plasters and mortars.

 

Wood. As a construction waste, it often contains impurities such as soil, concrete, plaster, and various coatings. Therefore, wooden waste is first subjected to a cleaning process and then further processed and recycled, thanks to which we can obtain fuel (pellets), wood-based sheet material (OSB, MDF), wood pulp and biomass.

 

It is worth noting that by the amendment to the Act on Waste, which is to come into force from January 2025, construction and demolition waste will be collected selectively, divided into at least six fractions, i.e., wood, metals, glass, plastics, gypsum and mineral waste (including concrete, brick, tiles, ceramic materials and stones).

 

Recykling w budownictwie

Podczas robót budowlanych – czy to w wyniku budowy, przebudowy, remontu czy rozbiórki obiektu budowlanego – generowane są różnego rodzaju odpady. Należy je segregować, aby następnie można je było poddać recyklingowi i ponownie wykorzystać lub odpowiednio zutylizować. To bardzo obszerny temat, ale omówmy aspekty recyklingu kilku wybranych rodzajów odpadów budowlanych.

 

Gruz – to największa grupa odpadów budowlanych. Obejmuje gruz betonowy oraz cegły. Pierwszym etapem recyklingu gruzu jest jego przesianie, aby otrzymać czysty surowiec bez zabrudzeń. Następnie kruszarka rozdrabnia gruz na drobne fragmenty o średnicy nie mniejszej niż 1 mm. Uzyskane w ten sposób kruszywo może być wykorzystane do produkcji betonu, jako warstwa podbudowy dróg oraz przy zagęszczaniu gruntów.

 

Odpady z tworzyw sztucznych – można poddać je odzyskowi materiałowemu albo surowcowemu. Pierwsza metoda opiera się na procesie granulacji, co umożliwia wykorzystywanie recyklingowych odpadów jako dodatku do surowca pierwotnego. Ponadto tak przetworzone odpady znajdują zastosowanie jako modyfikatory mieszanek asfaltowych, poprawiając ich parametry wytrzymałościowe. Odzysk surowców pozwala natomiast na przetworzenie zużytego plastiku do postaci produktów olejowych lub gazowych, np. olejów ciężkich oraz gazów technicznych.

 

Odpady styropianowe – często są najpierw kompresowane, aby zapewnić łatwiejszy i bardziej ekonomiczny ich transport. Materiał może zostać następnie rozdrobiony na granulat, przetopiony i wykorzystany do produkcji nowych wyrobów w procesie formowania metodą wytłaczania lub wtryskiwania. Z kolei rozdrobniony, ale nieprzetopiony styropian stosuje się jako zasypka izolacyjna do wypełniania pustek powietrznych w nowo budowanych budynkach, a także jako dodatek tynków i zapraw.

 

Drewno – jako odpad budowlany często zawiera zanieczyszczenia, takie jak ziemia, beton, tynk, różnego rodzaju powłoki. Dlatego odpady drewniane najpierw poddaje się procesowi czyszczenia, a następnie dalszej obróbce i recyklingowi, dzięki czemu możemy uzyskać materiał opałowy (pelet), płyty drewnopodobne (OSB, MDF), masę celulozową i biomasę.

 

Warto dodać, że zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach, która ma wejść w życie od stycznia 2025 r., odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji, tj. drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady mineralne (w tym beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie).

 

Słowniczek/Vocabulary

reconstruction – przebudowa
renovation – remont
demolition – rozbiórka, wyburzenie
(construction) waste – odpady (budowlane)
to dispose of (waste) – utylizować (odpady)
rubble (also debris) – gruz
impurity – zanieczyszczenie
aggregate – kruszywo
road base (also base, base course) – podbudowa drogi
soil compaction – zagęszczanie gruntu
plastic waste – odpady z tworzyw sztucznych
primary raw material – surowiec pierwotny
feedstock – materiał wsadowy, surowiec
expanded polystyrene (EPS) – styropian
extrusion molding – wytłaczanie
injection molding – formowanie wtryskowe
wood pulp – masa celulozowa
the Act on Waste – ustawa o odpadach
wood – drewno
metals – metale
plastics – tworzywa sztuczne
gypsum – gips
mineral waste – odpady mineralne

 

Użyteczne zwroty/Useful phrases

Waste has to be sorted. – Należy segregować odpady.
This is a vast topic. – To bardzo obszerny temat.
The first step of (rubble recyclingv process) is… – Pierwszym etapem (recyklingu gruzu) jest…
The crusher grinds down debris into fine pieces. – Kruszarka rozdrabnia gruz na drobne kawałki.
(Waste) can be subjected to recycling/recovery. – (Odpady) można poddać recyklingowi/odzyskowi.
The material can be chopped into (granules/pellet). – Materiał może zostać rozdrobniony na (granulki).
It contain impurities. – Zawiera zanieczyszczenia.
Waste will be collected selectively, divided into six factions. – Odpady będą zbierane selektywnie w podziale na sześć frakcji.

 

Przygotowała Magdalena Marcinkowska

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in