Zjazd Pomorskiej OIIB

28.04.2023

XXII Zjazd Sprawozdawczy Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 22 kwietnia 2023 r. w siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich Amber Expo. Udział w nim wzięło 69 ze 116 uprawnionych delegatów, co pozwoliło na uzyskanie kworum i przeprowadzenie obrad.

 

Zjazd otworzył Krzysztof Wilde, przewodniczący Okręgowej Rady POIIB, który podziękował delegatom za przybycie. W obradach wziął udział Mariusz Dobrzeniecki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który, korzystając z okazji, przedstawił pomorskim inżynierom najważniejsze zadania realizowane obecnie przez PIIB. Jednym z priorytetowych działań są proponowane przez izbę zmiany w ustawie – Prawo budowlane.

– Nie chcemy, aby ostateczna wersja ustawy była wbrew naszemu stanowisku. Wzmocniliśmy więc dialog z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, odbyliśmy w tym celu wiele spotkań i dyskusji na temat proponowanych zmian. Wierzę, że nasz głos będzie brany pod uwagę, a przedstawione przez nas propozycje znajdą odzwierciedlenie w przyjętych przepisach – mówił prezes Mariusz Dobrzeniecki. – Jako izba podjęliśmy działania, które, jeśli wejdą w życie, na pewno będą miały wpływ na przyszłość kadry inżynierskiej. Chcemy zawalczyć o tzw. standardy kształcenia i ustawę o szkolnictwie wyższym, w której chcielibyśmy, aby zostały wpisane standardy dla inżynierów budownictwa.

 

Zjazd Pomorskiej OIIBMariusz Dobrzeniecki, prezes KR PIIB

 

Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wspomniał również o ścisłej współpracy kierowanej przez niego izby z okręgowymi izbami, w tym z Pomorską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, podkreślając wsparcie ze strony Krzysztofa Wilde, przewodniczącego POIIB, m.in. w kwestii szkolnictwa wyższego.
Po jednomyślnym przyjęciu regulaminu i stwierdzeniu prawomocności zjazdu przystąpiono do przedstawienia sprawozdań: Okręgowej Rady POIIB, w tym sprawozdań finansowych i z realizacji budżetu, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB. Prace z działalności rady izby w 2022 r. przedstawił jej przewodniczący.

– W ubiegłym roku odbyliśmy 6 posiedzeń rady i 5 posiedzeń prezydium. W każdy poniedziałek organizowane były ponadto nieformalne spotkania prezydium, co oznacza, że takich posiedzeń faktycznie było znacznie więcej. Podjęliśmy 16 uchwał, 1016 uchwał w sprawach osobowych, które dotyczyły m.in. przyjęcia nowych członków. Rozpatrzyliśmy 17 wniosków dotyczących usług transgranicznych, zorganizowaliśmy 34 szkolenia, w których łącznie wzięło udział 710 członków izby, rozpatrzyliśmy 34 wnioski o pomoc finansową oraz wytypowaliśmy 61 osób do odznaczeń i wyróżnień. W 2022 r. byliśmy organizatorami lub uczestnikami 7 wydarzeń integracyjnych – wyliczał przewodniczący POIIB.

 

Prof. Krzysztof Wilde, przewodniczący OR POIIB

 

Pośród ubiegłorocznych inicjatyw przewodniczący wyróżnił uroczyste obchody z okazji XX-lecia POIIB połączone z Dniem Budowlanych, które odbyły się 14 października. Wspomniał także o inicjatywach: II edycji Dnia Otwartego pod hasłem „Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem budownictwa” oraz wykładzie Marka Wesołowskiego, przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB, na temat uprawnień budowlanych dla uczniów państwowych szkół budownictwa.

– Podsumowując wszystkie działania w okresie sprawozdawczym, można powiedzieć, że Okręgowa Rada POIIB zrealizowała założone zadania statutowe – podsumował Krzysztof Wilde.

Po krótkiej dyskusji delegaci podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia omawianych wcześniej sprawozdań. Podjęte zostały również uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie POIIB za 2022 r. oraz w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

 

Sławomir Lewandowski

Fot. autora

 

Przeczytaj też:

Zjazd Małopolskiej OIIB

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Śląskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in