Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

27.04.2023

Podczas zjazdu KUP OIIB zatwierdzono sprawozdania organów statutowych izby z działalności w 2022 r. i udzielono absolutorium okręgowej radzie. Ważnymi tematami były status inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz rola samorządności zawodowej w obecnych realiach.

 

W Bydgoszczy 22 kwietnia 2023 r. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe wzięło udział 84 delegatów na 109 uprawnionych (frekwencja: 77%).
Zjazd otworzyła mgr inż. Renata Staszak, przewodnicząca Okręgowej Rady KUP OIIB. Swoje wystąpienie poświęciła obecnej roli i znaczeniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, który w roku sprawozdawczym obchodził jubileusz 20-lecia istnienia.

 

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Rafał Zarzycki, wiceprezes KR PIIB, oraz Renata Staszak, przewodnicząca OR KUP OIIB

 

– Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa przez 20 lat był wznoszony jak budowla przez wszystkich jego członków. Udział każdego z nich w tym budowaniu był zróżnicowany, jednak przynależność do samorządu powinno czuć jak najszersze grono jego członków, a nie tylko wąski krąg aktywistów – od tego zależy postrzeganie społeczne naszego zawodu. Po przemianach ustrojowych w 1989 r. państwo polskie zdecydowało się przekazać istotny fragment zarządzania sprawami publicznymi samorządom zawodów zaufania publicznego, co znalazło najwyższy wyraz w art. 17 Konstytucji RP. Samorządy zawodowe realizują wiele zadań, których celem jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla dobra interesu publicznego. Samorządność to najbardziej demokratyczna forma organizacji wykonywania zawodu oraz władztwa publicznego przez obywateli i dla obywateli. Z biegiem czasu ta filozofia myślenia o państwie i społeczeństwie jednak osłabła, zaś kierunek, w jakim zmierzają ustawodawca i kolejne ekipy rządzące, wydaje się zaprzeczeniem idei samorządności. A przecież samorząd zawodowy potrzebny jest państwu polskiemu szczególnie teraz, gdy państwo to boryka się z głębokim kryzysem zaufania do jego instytucji. Trudno zrozumieć, gdzie należy szukać źródeł dużej nieufności wobec przedstawicieli samorządów, które przecież z natury swej są apolityczne. A ich opinie jako ekspertów i praktyków są nie do przecenienia – powiedziała mgr inż. Renata Staszak.

 

 

O roli samorządności zawodowej mówił także mgr inż. Rafał Zarzycki, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, prezentując między innymi rezultaty działań PIIB w zakresie legislacji dotyczącej zawodu inżyniera budownictwa.

– Gdyby nie działalność PIIB, już kilka lat temu status inżynierów budownictwa mógł być zredukowany przez ustawodawcę do roli podwykonawców innej grupy zawodowej na budowie – powiedział.

Wiceprezes KR PIIB przedstawił delegatom aktualne inicjatywy podejmowane na szczeblu krajowym, w tym efektywną współpracę PIIB z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego m.in. w zakresie cyfryzacji. Docenił także wkład przedstawicieli KUP OIIB w działalność organów krajowych, podkreślając, że krajowa izba oraz wszystkie okręgowe izby stanowią jeden, silny samorząd zawodowy.
W części sprawozdawczej delegaci przyjęli znaczącą większością głosów sprawozdania wszystkich organów statutowych izby oraz sprawozdanie finansowe za 2022 r., a także uchwalili budżet izby i kierunki działania Okręgowej Rady KUP OIIB na 2023 r. Na zjeździe złożono tylko 1 wniosek – dotyczył on uproszczenia procedur administracyjnych związanych z budową obiektów mostowych w tej samej lokalizacji, co most istniejący. Przewodniczącą XXII Zjazdu Sprawozdawczego KUP OIIB była dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka.

 

Piotr Gajdowski

Fot. Angelika Stranz

 

Przeczytaj też:

Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Zjazd Łódzkiej OIIB

Zjazd Lubelskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in