Zjazd Łódzkiej OIIB

26.04.2023

21 kwietnia 2023 r. odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W tym roku zdecydowano się, po raz pierwszy w historii izby, na zorganizowanie go poza Łodzią. Wydarzenie miało miejsce w Uniejowie i było połączone ze szkoleniem, które odbyło się następnego dnia.

 

Na zjazd przybyło 98 delegatów ze 108 uprawnionych, co daje frekwencję wynoszącą 90,74% i oznacza też prawomocność zjazdu. W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście: Jakub Piątkowski, przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB, Radosław Kaniecki, prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi, Józef Kaczmarek, burmistrz Uniejowa, Robert Cichowicz, prezes PZITS Oddział w Łodzi, Włodzimierz Babczyński, przewodniczący PZITB Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Janusz Andrzejewski, prezes SITK RP Oddział w Łodzi, Bogusława Gutowska, prezes SITPNiG Oddział w Łodzi, Jan Musiał, wiceprezes SEP Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
Obrady otworzył Jacek Szer, przewodniczący Okręgowej Rady ŁOIIB VI kadencji. Po wprowadzeniu sztandaru oraz minucie ciszy dla uczczenia pamięci zmarłego delegata izby Jerzego Wereszczyńskiego miały miejsce wystąpienia zaproszonych gości.

 

Zjazd Łódzkiej OIIB

Jacek Szer, przewodniczący OR Łódzkiej OIIB

Głos zabrał Mieczysław Grodzki, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Opisał działania podejmowane przez PIIB oraz wdrażanie różnych inicjatyw, które mają poprawić funkcjonowanie samorządu. Podkreślił konieczność dążenia do integracji środowiska, także między różnymi samorządami zawodowymi: Myślę, że powinniśmy działać wspólnie i o tę jedność proszę, bo zdarza się nieraz tak, że w samorządach mamy różne zdania. Oczywiście możemy je mieć, możemy je wymieniać, ale na zewnątrz musimy być jednością. I to jest naszą siłą. Jeśli będziemy działać w jedności, to będzie to nasza siła. Apelujemy też do innych samorządów zawodowych, żeby tak czyniły. Swoje przemówienie zakończył słowami: Proszę państwa, musimy być dumni z tego, co robimy, i gratuluję państwu osiągnięć.

 

Zjazd Łódzkiej OIIB

Mieczysław Grodzki, wiceprezes KR PIIB

 

Po przemówieniach nastąpiła formalna część zjazdu zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zaprezentowane zostały sprawozdania z działalności poszczególnych organów Łódzkiej OIIB w 2022 r. O funkcjonowaniu Okręgowej Rady ŁOIIB opowiadał Jacek Szer, jej przewodniczący. Następnie przedstawiono realizację budżetu za 2022 r., sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB. Delegaci przyjęli sprawozdania organów izby za rok 2022 oraz sprawozdanie finansowe, a także jednogłośnie udzielili absolutorium radzie i zatwierdzili budżet na 2023 r.
Kolejnym punktem obrad były wolne wnioski i sprawy różne. Podczas zjazdu do komisji uchwał i wniosków wpłynęły 4 wnioski od delegatów, które wywołały żywiołową dyskusję. Komisja przekazała je do rozpatrzenia przez Okręgową Radę ŁOIIB. Następnie przystąpiono do wyboru nowego członka rady w związku ze śmiercią Jerzego Wereszczyńskiego. Na to stanowisko wybrano Wojciecha Drozdka.
Obrady zakończono ok. godziny 14:00. Porządek XXII Zjazdu Sprawozdawczego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został w pełni wyczerpany. Delegaci zatwierdzili 15 uchwał i złożyli 4 wnioski, podejmując w dyskusjach tematykę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania izby.

 

Jolanta Szczepaniak

Fot. autorki

 

Czytaj także:

Zjazd Lubelskiej OIIB

Zjazd Podlaskiej OIIB

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in