Zjazd Dolnośląskiej OIIB

26.04.2023

15 kwietnia 2023 r. w Hotelu Mercure we Wrocławiu odbył się XXII Zjazd Sprawozdawczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 114 ze 152 delegatów.

 

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Prezydium zjazdu i Janusz Szczepański, przewodniczący DOIIB

 

Zjazd otworzył Janusz Szczepański, przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących wrocławskie stowarzyszenia naukowo-techniczne oraz samorządy zawodowe. Głos zabierali także niektórzy goście zjazdu. Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, mówił o działaniach prowadzonych w PIIB w związku z planowanym wprowadzeniem we wszystkich izbach elektronicznego obiegu dokumentów. Rafał Zarzycki, wiceprezes KR PIIB, przedstawił zadania izby w zakresie komunikacji społecznej i PR. Andrzej Konarski, honorowy członek Towarzystwa Urbanistów Polskich, były prezes Oddziału we Wrocławiu, oraz Wacław Szarejko, sekretarz Okręgowej Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w swoich wystąpieniach gratulowali dolnośląskiej izbie dotychczasowego dorobku, dziękowali za dobrą współpracę i życzyli owocnych obrad.

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na przewodniczącego obrad delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Wybrano komisję mandatową, która stwierdziła obecność na zjeździe 75% delegatów i zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Następnie wybrano komisje zjazdowe: skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Dolnośląskiej OIIB w 2022 r. przedstawił Janusz Szczepański. Mówił o realizacji stałych, statutowych celów izby, a także o integracji członków – drużynie rowerowej, drużynie piłkarskiej, obchodach jubileuszu XX-lecia DOIIB oraz działalności obwodowych zespołów członkowskich. Przedstawione zostały również sprawozdania pozostałych organów izby. Po krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli wszystkie sprawozdania oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB. Przyjęto również budżet na 2023 r.

 

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Filip Pachla, wiceprezes KR PIIB

 

W kolejnej części obrad, podczas otwartej dyskusji, mówiono o problemach nurtujących środowisko inżynierów budownictwa. Zwrócono uwagę m.in. na trudności w kontaktach z miejscowymi urzędami (Wody Polskie, konserwator zabytków, ZDIUM), które nadal działają w podobnym trybie jak w okresie pandemii, blokując bezpośredni dostęp i możliwość rozmowy z urzędnikami rozpatrującymi przedłożone do decyzji sprawy. Wrócił także temat zbyt szerokiego zakresu odpowiedzialności kierownika budowy i braku zmian w tej kwestii. Zaproponowano powrót do konferencji programowych, z których najbliższa powinna koncentrować się właśnie na problematyce wykonywania tej funkcji.

Przewodniczący DOIIB wspomniał o projektowanych, restrykcyjnych zmianach przepisów prawa dotyczących okresów przedawnienia, znacznie surowszych dla członków naszego samorządu niż dla innych zawodów regulowanych.

Narzekano, że zbyt mało osób uczestniczy w szkoleniach. Pojawiła się nawet propozycja, aby wprowadzić obowiązek kształcenia. Krzysztof Schabowicz jako przewodniczący OSD, powołując się na swoje doświadczenia, postulował, aby obowiązkowymi szkoleniami, szczególnie z prawa budowlanego, objąć przede wszystkim osoby ukarane. Na koniec przypomniano o znaczeniu okręgowych zespołów członkowskich integrujących i wspomagających doskonalenie zawodowe na swoim terenie, zachęcając równocześnie do ich tworzenia w tych powiatach, w których jeszcze nie działają.

Komisja uchwał i wniosków przedstawiła 13 wniosków zgłoszonych przez delegatów: 8 z nich zostało skierowanych do Okręgowej Rady DOIIB, a 5 do Krajowej Rady PIIB.

 

Andrzej Pawłowski

Fot. Piotr Rudy

 

Przeczytaj też:

Zjazd Mazowieckiej OIIB

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

Zjazd Wielkopolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in