Zjazd Podlaskiej OIIB

26.04.2023

XII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się zdalnie przy rekordowo wysokiej frekwencji.

 

Po raz trzeci zjazd sprawozdawczy Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z wykorzystaniem portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. XXII Okręgowy Zjazd POIIB rozpoczął się 20 kwietnia o godzinie 10:00, a zakończył 21 kwietnia 2023 r. o godzinie 16:00.
Delegaci VI kadencji podjęli 11 uchwał, w tym: przyjęli sprawozdania z działalności organów ustawowych Podlaskiej OIIB za miniony rok oraz sprawozdanie finansowe izby za 2022 r. Udzielone też zostało absolutorium Okręgowej Radzie POIIB za 2022 r. i zatwierdzony został budżet izby na rok 2023.
Funkcję przewodniczącego zjazdu sprawował Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Okręgowej Rady POIIB, a sekretarza – Mariusz Truszkowski, sekretarz Okręgowej Rady POIIB.

 

Zjazd Podlaskiej OIIB

Mariusz Truszkowski, sekretarz OR POIIB

 

W zjeździe wzięło udział 99 delegatów, co dało rekordową frekwencję w dotychczasowej historii zjazdów sprawozdawczych Podlaskiej OIIB, która wyniosła 86,09%. Zjazd wyróżniła też duża liczba złożonych wniosków, wśród których były m.in. postulaty: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów (rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) i obowiązujących wytycznych izbowych w zakresie postępowań o nadanie uprawnień budowlanych, rozszerzenia dostępności członków izby do norm, likwidacji jednego z punktów informacyjnych POIIB oraz zapewnienia preferencyjnych zasad przy korzystaniu przez członków izby z aktywności sportowych. Zgodnie z przyjętym przez zjazd regulaminem wszystkie 10 wniosków zostało przekazanych przez sekretarza zjazdu do rozpatrzenia przez Okręgową Radę Podlaskiej OIIB.

 

Beata Sadowska
dyrektor biura POIIB

 

Zjazd Podlaskiej OIIB

Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący OR POIIB

 

W imieniu Okręgowej Rady Podlaskiej OIIB składam podziękowania delegatom za tak liczny udział w zjeździe
i wykazanie się odpowiedzialną postawą wobec podjętego zobowiązania dbania o statutowe i ustawowe zadania izby w kadencji lat 2022–2026. Natomiast złożone wnioski poczytuję za świadectwo zainteresowania bieżącymi sprawami POIIB i wyrażoną troskę o interesy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Słowa podziękowania pragnę też skierować do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która zapewniła działanie portalu w zakresie przeprowadzenia zjazdu w formule zdalnej, oraz do pracowników biura POIIB.

 

Krzysztof Ciuńczyk
przewodniczący Okręgowej Rady POIIB

 

Fot. Monika Urban-Szmelcer/archiwum POIIB

 

Czytaj także:

Zjazd Dolnośląskiej OIIB

Zjazd Mazowieckiej OIIB

Zjazd Zachodniopomorskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in