Zjazd Małopolskiej OIIB

27.04.2023

XXII Zjazd Sprawozdawczy Małopolskiej OIIB odbył się 22 kwietnia 2023 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wzięło w nim udział 118 delegatów spośród 147 uprawnionych. Frekwencja wyniosła więc 80,3%.

 

Zjazd Małopolskiej OIIB

 

Obrady zjazdu otworzył Mirosław Boryczko, przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB, podkreślając w swoim wystąpieniu osiągnięcia MOIIB w minionym roku. Na przewodniczącego XXII zjazdu został wybrany Tadeusz Rafacz, a w skład prezydium weszli: jako wiceprzewodniczący – Małgorzata Mierczak i Jan Żakowski oraz jako sekretarze – Renata Kaczmarczyk i Katarzyna Batorska.
Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na zjeździe Małopolskiej OIIB reprezentował Filip Pachla, wiceprezes Krajowej Rady PIIB. Zjazd zaszczycili swoją obecnością znamienici goście: prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji URK, płk Marek Stasiak, wiceprezes Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju, oraz przewodniczący stowarzyszeń naukowo-technicznych z Małopolski. Goście w swoich wystąpieniach docenili znaczenie Małopolskiej OIIB dla środowiska inżynierów oraz podkreślali bardzo dobrą współpracę między izbą a wyższymi uczelniami w różnych aspektach.

 

Zjazd Małopolskiej OIIB

Mirosław Boryczko, przewodniczący MOIIB, oraz prezydium zjazdu

 

Okręgowy zjazd był okazją do uhonorowania 6 członków MOIIB za ich działalność na rzecz samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymały Katarzyna Batorska i Małgorzata Mierczak. Złotą Odznakę Honorową PIIB przyznano Wojciechowi Sokalowi oraz Marii Dumie. Medalem 20-lecia Małopolskiej OIIB uhonorowano Andrzeja M. Kucharskiego, Mariana Janusza i płk. Marka Stasiaka.
Przewodniczącymi komisji zjazdowych w wyniku ich ukonstytuowania się zostali: komisji mandatowej – Joanna Misygar, skrutacyjnej – Przemysław Ziębacz, a uchwał i wniosków – Kazimierz Podkówka.
Szczegółowe sprawozdania wszystkich organów Małopolskiej OIIB udostępnione były delegatom w materiałach zjazdowych w formie elektronicznej z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Podczas obrad zjazdu Elżbieta Gabryś, sekretarz Okręgowej Rady MOIIB, Filip Pachla, skarbnik MOIIB, oraz przewodniczący: Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB – Zygmunt Rawicki, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MOIIB – Andrzej
Jasica, Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB – Paweł Wisz i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
MOIIB – Marian Janusz przedstawili istotne aspekty sprawozdań z działalności tych organów w roku sprawozdawczym oraz sprawozdanie finansowe za miniony rok. XXII zjazd zatwierdził wszystkie sprawozdania z działalności organów w 2022 r. oraz na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej MOIIB udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Małopolskiej OIIB za rok 2022. Zjazd zatwierdził również budżet izby na 2023 r.
Do zjazdowej komisji uchwał i wniosków wpłynęły wnioski od 3 delegatów: 1 odrzucono w głosowaniu, a pozostałe zostały skierowane przez zjazd do rozpatrzenia w strukturach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Elżbieta Gabryś
sekretarz Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB

Fot. Biuro Małopolskiej OIIB

 

Czytaj także:

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Warmińsko-Mazurskiej OIIB

Zjazd Łódzkiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in