Zjazd Śląskiej OIIB

28.04.2023

W gmachu Stalexportu w Katowicach 22 kwietnia 2023 r. obradował XXII Zjazd Sprawozdawczy Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W zjeździe uczestniczyło 170 spośród 219 delegatów na zjazdy izby w VI kadencji.

 

 

Obrady otworzył Roman Karwowski, przewodniczący Rady ŚlOIIB, który przywitał zebranych, a wśród nich gościa Mieczysława Grodzkiego, wiceprezesa Krajowej Rady PIIB, oraz delegatki: Urszulę Kallik, przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB, i Elżbietę Bryłę-Kluczny, skarbnika PIIB. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków Śląskiej OIIB.
Poproszony o zabranie głosu Mieczysław Grodzki podziękował w swoim wystąpieniu za duże zaangażowanie i operatywność reprezentantów ŚlOIIB działających w organach krajowych, w szczególności w Krajowej Radzie PIIB. W odniesieniu do funkcjonowania tego organu podkreślał m.in. aktywność jego przedstawicieli w lobbowaniu na rzecz dobrego prawa budowlanego oraz w działaniach związanych z cyfryzacją izby na poziomie krajowym i okręgowym. Zwracał też uwagę na podejmowane przedsięwzięcia mające na celu uświadamianie społeczeństwu rangi naszego zawodu.

 

Prezydium Zjazdu ŚlOIIB

 

Delegaci wybrali przewodniczącą zjazdu – Danutę Bochyńską-Podloch, pozostałych członków prezydium i komisję mandatową, która stwierdziła prawomocność zjazdu, oraz zatwierdzili porządek obrad. W tej części miała też miejsce uroczystość wręczenia Złotych i Srebrnych Odznak Honorowych PIIB oraz Medali Honorowych ŚlOIIB. Następnie przyjęto regulamin zjazdu oraz wybrano komisję uchwał i wniosków oraz komisję skrutacyjną.
W części sprawozdawczej Roman Karwowski omówił skrótowo funkcjonowanie Rady ŚlOIIB w 2022 r., przybliżając realizowane działania statutowe w zakresie doskonalenia zawodowego i integracji oraz wydarzenia związane z jubileuszem 20-lecia Śląskiej OIIB i organizacją Dni Otwartych Inżyniera Budownictwa. Zwrócił uwagę, że po ustąpieniu pandemii znów prowadzone są przez izbę szkolenia w starostwach i urzędach miast z udziałem pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, co daje naszym członkom możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami tych organów.

 

Waldemar Szleper, Mieczysław Grodzki, Roman Karwowski

 

Przypomniał także, iż każdy z członków ŚlOIIB może skorzystać w izbie z pomocy prawnej i technicznej. Sprawozdania wszystkich organów statutowych Śląskiej OIIB zawarto w publikacjach zjazdowych, które delegaci otrzymali wcześniej jako materiał do omówienia na spotkaniach przedzjazdowych. Po dyskusji zatwierdzono uchwałami sprawozdania organów, przyjęto uchwałę w sprawie absolutorium dla Rady ŚlOIIB za 2022 r. oraz uchwalono zasady gospodarki finansowej i budżet na 2023 r.
Na zakończenie obrad delegaci wysłuchali sprawozdania komisji uchwał i wniosków oraz zatwierdzili je uchwałą. Komisja rozpatrzyła 4 wnioski, z których 3 zostały przyjęte do realizacji, a 1 odrzucono.

 

Maria Świerczyńska

Fot. archiwum ŚlOIIB

 

Czytaj także:

Zjazd Podkarpackiej OIIB

Zjazd Pomorskiej OIIB

Zjazd Małopolskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in