Zjazd Podkarpackiej OIIB

28.04.2023

XXII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbył się 22 kwietnia 2023 r. Uczestniczyło w nim 92 ze 144 delegatów.

 

 

Zjazd otworzył Grzegorz Dubik, przewodniczący Okręgowej Rady PDK OIIB, witając przybyłych delegatów i gości. Delegaci wybrali prezydium zjazdu w składzie: Jarosław Suchora, przewodniczący, Wacław Kamiński, wiceprzewodniczący, Liliana Serafin, sekretarz.
Obrady rozpoczęto od obejrzenia prezentacji Pawła Stochmala, przedstawiciela firmy TEXOM Sp. z o.o., przedstawiającej realizowane przez firmę roboty budowlane w formule generalnego wykonawstwa w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz budynków objętych ochroną konserwatorską.
Po przyjęciu porządku obrad zasłużonym członkom PDK OIIB wręczono Srebrne Odznaki Honorowe PIIB. Otrzymali je: Ireneusz Dyrda, Wojciech Kras i Piotr Kuczmenda. Kolejnym punktem programu były wystąpienia przybyłych gości.
Tomasz Piotrowski, sekretarz Krajowej Rady PIIB, w swoim wystąpieniu podkreślił, że ostatni rok działalności PIIB to czas bardzo intensywnej pracy.

– Uwagę skupiliśmy na zmianach prawnych dotyczących nowelizacji Prawa budowlanego. Robimy wszystko, aby nasze rozwiązania były brane pod uwagę. Dobra współpraca z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego zapewnia, że nasz głos będzie właściwie uwzględniany. Jesteśmy coraz bardziej widoczni w przestrzeni publicznej, rozwijamy media społecznościowe, a nasza obecność na Targach Budma została dobrze przyjęta. Dużo wysiłku wkładamy w cyfryzację, bo jest ona niezbędna, co widać również po decyzjach rządzących – powiedział Tomasz Piotrowski.

Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował PDK OIIB za pomoc udzielaną Ukrainie.

 

Grzegorz Dubik, przewodniczący PDK OIIB

 

Za bardzo dobrą współpracę podziękowali izbie Bogusław Uchman, przewodniczący PZITB Oddział w Rzeszowie, oraz Zbigniew Styczeń, prezes Rzeszowskiego Oddziału SEP. W imieniu prof. dr. hab. inż. Piotra Koszelnika, rektora Politechniki Rzeszowskiej, głos zabrał Zbigniew Plewako. Podziękował za pomoc, współpracę przy organizacji konkursów prac dyplomowych, dofinansowania do konferencji naukowych i życzył owocnych obrad oraz satysfakcji z pracy zawodowej.
Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady PDK OIIB w roku 2022 przedstawił Grzegorz Dubik, jej przewodniczący. Skarbnik Iwona Warzybok, omawiając sprawozdanie finansowe, poinformowała delegatów, że 19 września 2022 r. izba otrzymała z NFOŚiGW decyzję o umorzeniu pożyczki zaciągniętej na budowę siedziby.
Po wysłuchaniu relacji na temat działań organów statutowych PDK OIIB, prezentowanych przez ich przewodniczących, i krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów podjęli uchwały o przyjęciu sprawozdań tych organów oraz udzielili Okręgowej Radzie PDK OIIB absolutorium. Zjazd podjął również uchwałę o przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami za 2022 r. na działalność statutową PDK OIIB oraz uchwalił budżet na 2023 r.
W związku z rezygnacją jednego członka z pracy w Okręgowym Sądzie Dyscyplinarnym PDK OIIB delegaci, na wniosek przewodniczącego OSD PDK OIIB, podjęli uchwałę o zmniejszeniu liczebności tego organu.
Komisja uchwał i wniosków przedstawiła 6 wniosków zgłoszonych przez delegatów: 1 skierowano do Okręgowej Rady PDK OIIB, 4 do Krajowej Rady PIIB, a 1 odrzucono.

 

Liliana Serafin
sekretarz Okręgowej Rady PDK OIIB

Fot. Biuro PDK OIIB

 

Przeczytaj też:

Zjazd Małopolskiej OIIB

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIIB

Zjazd Śląskiej OIIB

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in