Zastosowanie preparatów CRYSTARID® do poziomej oraz pionowej izolacji przeciwwilgociowej

Artykuł sponsorowany

30.06.2021

Skuteczna izolacja przeciwwilgociowa murów z cegły, kamienia oraz z bloczków betonowych. Poznaj technologię INIEKCJI KRYSTALICZNEJ®

 

CRYSTARID® jest marką dedykowanych materiałów iniekcyjnych dla technologii Iniekcji Krystalicznej®. Ochrona przegród budowlanych wymienionymi wyżej preparatami jest realizowane przez wykonanie poziomej i pionowej izolacji przeciwwilgociowej.

 

CRYSTARID®-IK oraz dwukomponentowy CRYSTARID®-IK AKTYWATOR to certyfikowane wyroby budowlane przeznaczone do zabezpieczenia przed wilgocią murów z cegły, kamienia, ceglano‑kamiennych oraz z bloczków betonowych. Dzięki fachowej aplikacji powodują skuteczne osuszenie konstrukcji murowych, spełniając wysokie wymagania użytkowe.

 

Wykonywanie Iniekcji Krystalicznej® z udziałem preparatów CRYSTARID® odbywa się za pomocą iniekcji grawitacyjnej lub niskociśnieniowej. Przepona może być stosowana w murach o dowolnej grubości, różnym stopniu zawilgocenia i zasolenia. Otwory można wiercić z jednej lub dwóch stron muru. Aplikowane substancje aktywne penetrują mur metodą dyfuzyjną i uszczelniają kapilary materiałów budowlanych.

 

Zaproponowane rozwiązanie techniczne umożliwia wykonanie robót hydroizolacyjnych od wewnątrz budynku bez potrzeby odkopywania murów zewnętrznych.

 

Problemy związane z nadmiernym zawilgoceniem przegród budowlanych występują najczęściej w starej substancji budowlanej. Manifestują się one w strefie przyziemia oraz podpiwniczenia poprzez obniżenie izolacyjności cieplnej murów oraz rozwój pleśni i grzybów, które wpływają kancerogennie i alergennie na użytkowników lokali. Dodatkowymi objawami są zniszczenia tynków oraz powłok malarskich.

 

Iniekcja Krystaliczna® pozioma znajduje zastosowanie zarówno w zawilgoconych ścianach przyziemia jak również podpiwniczenia. Celem jej użycia jest stworzenie w przegrodzie szczelnej przepony przerywającej podciąganie kapilarne co w konsekwencji spowoduje wyschnięcie muru do poziomu równowagowego. Realizowana jako pojedynczy rząd otworów iniekcyjnych wypełnionych materiałem iniekcyjnym. Jest najczęściej stosowanym rodzajem wtórnej izolacji przeciwwilgociowej ponieważ występuje samodzielnie w strefie przyziemia oraz w kombinacji z Iniekcją Krystaliczną® pionową w murach piwnicznych.

 

Specyfikacja otworów iniekcyjnych oraz ich geometria dla przepony poziomej określane są w następujący sposób: średnica otworów wynosi 20 mm – 10 mm w zależności  od materiału i sposobu podania. Wiercić należy w jednym rzędzie pod kątem 10º do 30º w rozstawie osiowym, co 12,5 cm. Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.

 

Wtórna hydroizolacja pionowa ściany piwnicznej wykonana w technologii Iniekcji Krystalicznej® stanowi rozwiązane kurtynowe zrealizowane w postaci siatki otworów iniekcyjnych wypełnionych preparatem iniekcyjnym w sposób analogiczny jak dla izolacji poziomej.

 

Znajduje zastosowanie w zawilgoconych ścianach piwnicznych gdzie nie jest możliwe ich odkopanie i wykonanie powłokowej izolacji przeciwwilgociowej od zewnątrz. Jest to uzasadnione przede wszystkim w odniesieniu do ścian piwnicznych znajdujących się pod obrysem budynku lub w przypadku budynków usytuowanych w ciasnej zabudowie miejskiej. Wtedy uwarunkowania techniczne i ekonomiczne sprawiają, że izolacja pionowa może być zrealizowana wyłącznie od wewnątrz.

 

Specyfikacja otworów iniekcyjnych oraz ich geometria dla przepony pionowej określane są w następujący sposób: średnica otworów wynosi 20 mm – 10 mm w zależności  od materiału i sposobu podania. Wiercić należy w rzędach pod kątem zbliżonym do 30º w rozstawie osiowym, co 15 cm. Odległości pomiędzy kolejnymi rzędami, przesuniętymi względem siebie o 7,5 cm, wynoszą 15 cm. Długość rzutu poziomego otworów iniekcyjnych jest o 5 cm mniejsza niż grubość muru.

Większy, niż w przypadku izolacji poziomej, kąt pochylenia otworów iniekcyjnych pozwala na wytworzenie szczelnej kurtyny przeciwwilgociowej chroniącej mur w płaszczyźnie pionowej.

 

Zobacz też: INIEKCJA KRYSTALICZNA® i materiały iniekcyjne CRYSTARID®

 

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa nie funkcjonuje samodzielnie lecz w połączeniu z poziomą izolacją przeciwwilgociową.

Połączenie izolacji pionowej z poziomą jest realizowane w ten sposób, że poczynając od dołu wykonany jest rząd otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej, następnie wykonywana jest siatka otworów iniekcyjnych dla izolacji pionowej, która jest kontynuowana do poziomu gruntu. Na tym poziomie jest zakańczana rzędem otworów iniekcyjnych dla izolacji poziomej. Można zatem stwierdzić, że pionowa izolacja przeciwwilgociowa jest ograniczana od dołu i od góry poziomą izolacją przeciwwilgociową.

Wymieniony wyżej sposób powiązania izolacji pionowej z poziomą uwzględnia kierunki obciążenia wilgocią ściany piwnicznej przez co zapewnia właściwą ochronę muru.

 

izolacja przeciwwilgociowa

Fot. 1. Iniekcja ciśnieniowa Crystarid IK

 

Na Fot. 1 i 2 przedstawiono przykładową realizację izolacji pionowej przeciwwilgociowej w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Znamiennym jest to, że w we wskazanym przypadku izolacja pionowa ścian została wykonana w sposób kombinowany. Tam gdzie można było, ściany piwniczne odkopano i wykonano izolację pionową jako powłokową,  natomiast w przegrodach zewnętrznych piwnicy znajdujących się pod obrysem budynku zrealizowano pionową izolację przeciwwilgociową w technologii Iniekcji Krystalicznej®. Wydaje się, że korzystanie z tego typu rozwiązań jest uzasadnione technicznie i zapewnia oczekiwany efekt w postaci suchych ścian. Dzięki temu jest coraz częściej stosowane w istniejących budynkach.

 

Sprawdź: Zastosowanie INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® w termomodernizacji budynków

 

izolacja przeciwwilgociowa

Fot. 2. Po iniekcji Crystarid IK

 

Z obserwacji licencjobiorców Iniekcji Krystalicznej® wynika, że zdecydowanie najlepsze efekty w postaci szczelnej przepony i osuszenia zaizolowanych ścian można zaobserwować w odniesieniu do tych przegród budowlanych, gdzie przed rozpoczęciem prac zmierzono bardzo wysokie zawilgocenie, sięgające 13-15 % masowych. Jest to związane z tym, że szczelność blokady uzależniona jest w dużym stopniu od dostatecznej ilości wody w strefie iniekcji, która jest potrzebna do budowy wiązań krystalicznych. Jest to związane z cechą wyróżniającą technologię Iniekcji Krystalicznej®  – daje tym lepsze efekty osuszania, im bar­dziej zawilgocone są ściany. Tylko bowiem w mokrych murach występują korzystne warunki do dyfuzji składników jonowych mieszaniny iniekcyjnej tworzących izolację. Technologia nie wymaga więc wstępnego osuszania przegrody w strefie planowanej iniekcji. Utworzona blokada przeciwwilgociowa jest absolutnie ekologiczna, ma wielopokole­niową trwałość w czasie i nie powoduje osłabienia muru w strefie iniekcji w czasie wielo­letniego funkcjonowania.

 

Wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych należy zastosować działania osłonowe w postaci neutralizacji szkodliwych soli budowlanych oraz założenia na izolowane ściany tynków renowacyjnych wymalowanych farbą paroprzepuszczalną. Należy także zapewnić właściwą wentylację remontowanych pomieszczeń, aby proces wysychania zaizolowanych przegród budowlanych odbywał się w optymalnych, z uwagi na komfort cieplno-wilgotnościowy, warunkach.

 

Iniekcja Krystaliczna® oraz dedykowane materiały iniekcyjne CRYSTARID® są stosowane wyłącznie przez licencjonowane firmy.

Technologia Iniekcji Krystalicznej® jest wdrażana i rozwijana przez spadkobierców dr inż. Wojciecha NAWROTA oraz współautorów rozwiązań patentowych – mgr inż. Macieja NAWROTA i Jarosława NAWROTA – w ramach Autorskiego Parku Technologicznego. Wyłącznie mgr inż. Maciej NAWROT i Jarosław NAWROT, jako Licencjodawca, posiadają uprawnienia do: udzielania praw licencyjnych i używania chronionych znaków towarowych: INIEKCJA KRYSTALICZNA® oraz CRYSTARID®.

Dystrybucja materiałów dedykowanych do technologii INIEKCJI KRYSTALICZNEJ® jest prowadzona wyłącznie przez Autorski Park Technologiczny Zakład Osuszania Budowli mgr inż. Maciej NAWROT. W przypadku wątpliwości co do autoryzacji danej firmy wykonawczej należy złożyć zapytanie do Licencjodawcy.

 

 

 

 

 

INIEKCJA KRSYTALICZNA®

Autorski Park Technologiczny

mgr inż. Maciej NAWROT, Jarosław NAWROT

05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 28

601 32 82 33, 601 33 57 56, info@i-k.pl

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in