XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB

05.05.2022

23 kwietnia 2022 r. w hotelu Novotel Wroclaw Centrum we Wrocławiu odbył się XXI Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyło w nim 139 z 155 delegatów.

 

XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB otworzył Janusz Szczepański, ustępujący przewodniczący Okręgowej Rady DOIIB, witając wszystkich przybyłych, a szczególnie gości reprezentujących władze stowarzyszeń naukowo-technicznych i samorządów zawodowych z Dolnego Śląska. Podziękował także za współpracę wszystkim osobom uczestniczącym w pracach izby w mijającej kadencji.

 

XXI Zjazd Dolnośląskiej OIIB

 

Odczytano list od Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB. Podkreślił on fakt, że rok 2022 jest rokiem jubileuszowym. PIIB i wszystkie izby regionalne obchodzą dwudziestolecie działalności. W tym okresie udało im się zdobyć zaufanie społeczne, co nie jest łatwe przy nieustannych zmianach prawa. Prezes PIIB wspomniał o pandemii COVID-19, w czasie której odeszło wielu członków izby. Na koniec życzył wszystkim zebranym owocnych obrad.

Po przerwie rozpoczęła się robocza część zjazdu. Na jego przewodniczącego delegaci wybrali Tadeusza Ponisza. Powołano Prezydium Zjazdu i wybrano Komisję Mandatową, która stwierdziła obecność 90% delegatów oraz zdolność zjazdu do podejmowania uchwał. Powołano również komisje zjazdowe: wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Andrzej Pawłowski przedstawił informację o wyborach delegatów na kadencję 2022–2026. Średnia frekwencja w wyborach przeprowadzonych w 34 obwodach wyniosła 8%. Najwyższa była w powiecie jaworskim – 29%, najniższa we Wrocławiu. Wśród wybranych 33,6% to osoby, które nie były delegatami w poprzedniej kadencji.

Sprawozdanie Okręgowej Rady DOIIB z działalności w roku 2021 przedstawił Janusz Szczepański, jej przewodniczący. Podkreślił, że wszystkie działania rady skierowane były na realizację strategicznych celów przyjętych na początku mijającej kadencji: dbałość o stałe podnoszenie rangi zawodu inżyniera budownictwa, ochronę interesów zawodowych członków samorządu, dbałość o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego oraz działanie na rzecz członków izby. Będą one kontynuowane. Rzeczywistość stawia jednak przed nami nowe wyzwania – dalszą cyfryzację prac izby, a zwłaszcza wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, popularyzację technologii BIM i podniesienie poziomu wiedzy na jej temat wśród członków Dolnośląskiej OIIB, a także usprawnianie komunikacji między członkami.

Przedstawione zostały także sprawozdania pozostałych organów izby. Po krótkiej dyskusji delegaci zdecydowaną większością głosów przyjęli je wszystkie oraz udzielili absolutorium Okręgowej Radzie DOIIB. Przyjęto również projekt budżetu na rok 2022.

Rozpoczęła się wyborcza część zjazdu. Delegaci wybrali Janusza Szczepańskiego na przewodniczącego Okręgowej Rady DOIIB, Antoniego Szydło – Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB, Krzysztofa Schabowicza – Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego DOIIB, Zbigniewa Wnęka – Okręgowej Komisji Rewizyjnej DOIIB oraz Władysława Juchniewicza na Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB – koordynatora. Wybrano również członków Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej DOIIB, a także delegatów na Krajowy Zjazd.

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła 19 wniosków zgłoszonych przez delegatów. W głosowaniu zdecydowano o odrzuceniu 1 wniosku i skierowaniu 6 do organów krajowych. Radę DOIIB zobowiązano do rozpatrzenia 12 wniosków.

 

Agnieszka Środek

Fot. Piotr Rudy

 

Czytaj także:

XXI Zjazd Wielkopolskiej OIIB

XXI Zjazd Świętokrzyskiej OIIB

XXI Zjazd Śląskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in