Prowadzenie dziennika budowy – przepisy

15.03.2022

Prowadzenie dziennika budowy narzucają przepisy Prawa budowlanego. Dla jakich obiektów trzeba prowadzić dziennik? Kto jest uprawniony do wpisów?

 

W 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686) i jedną z wprowadzonych zmian jest treść § 3 ust. 1: „Dziennik prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, w przypadku którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie”.
Został w nim dodany wyraz „każdego” w tekście źródłowym rozporządzenia MIiR z dnia 16 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775).
Pomyślałem, że może prawnicy są bardziej szczegółowi niż budowlańcy, ale skoro to jedno słowo ma aż takie znaczenie – to co zatem z całym paragrafem 9, który zniknął w całości, a było w nim napisane:
„(…) do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy (…)
5) kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy (…)
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych”.
Nowe rozporządzenie MRPiT z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686) nie mówi, że jest ZMIANĄ starego rozporządzenia MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). A jeżeli nie jest zmianą ani nie jest uzupełnieniem tamtego rozporządzenia z roku 2002, to czy cały rozdział trzeci pt. „Tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” – też już w całości nie obowiązuje?

 

prowadzenie dziennika budowy przepisy

Fot. stok.adobe/Tomasz Warszewski

 

Czytelnik poruszył w sumie trzy kwestie związane z nowym rozporządzeniem w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, które chciałbym wyjaśnić.

 

1. Przepisem nakładającym obowiązek prowadzenia dziennika budowy jest art. 45 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym dziennik budowy należy prowadzić w przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy. Przepisy rozporządzenia w sprawie dziennika budowy mają wyłącznie charakter doprecyzowujący, a nie rozszerzający ten obowiązek, co wynika z zakresu tego rozporządzenia wynikającego z art. 45 ust. 10 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym miało ono określić wyłącznie sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów. A także z reguły konstytucyjnej (art. 92 Konstytucji RP), zgodnie z którą rozporządzenia wydawać można wyłącznie na podstawie ustawy, w celu jej wykonania i w zakresie nią wyznaczonym.

 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, zmiana § 3 ust. 1 polegająca na dodaniu słowa „każdego” ma charakter doprecyzowujący.

 

Ani poprzedniej, ani obecnej treści przepisu nie należy jednak rozumieć w taki sposób, że określał on, kiedy należy prowadzić dziennik budowy, tj. dla każdego obiektu wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z przepisami uprzednio obowiązującej ustawy – Prawo budowlane, które wyłączały obowiązek prowadzenia dziennika budowy dla większości obiektów wymagających zgłoszenia.

Byłaby również sprzeczna z aktualnymi przepisami ustawy – Prawo budowlane.

 

Przepis ten należy odczytywać w ten sposób, że dla każdego obiektu budowlanego, co do którego istnieje obowiązek prowadzenia dziennika budowy, należy prowadzić odrębny dziennik budowy.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego dziennik budowy należy prowadzić dla każdego obiektu wymagającego ustanowienia kierownika budowy. Z kolei zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2, inwestor jest obowiązany ustanowić kierownika budowy w przypadku:

  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę;
  • budowy, o której mowa w 29 ust. 1 pkt 1, 2-4, 9, 27 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d i e;
  • przebudowy,o której mowa w  29 ust. 3 pkt 1 lit. a;
  • rozbiórki objętej decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę;
  • robót budowlanych objętych decyzją o legalizacji budowy, o której mowa w 49 ust. 4;
  • robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w 51 ust. 4.

2. Regulacje zawarte wcześniej w 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zostały przeniesione bezpośrednio do ustawy – Prawo budowlane, dlatego brak ich w treści obecnie obowiązującego rozporządzenia. W art. 45 ust. 8 Prawa budowlanego wskazano, że uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

1) uczestnicy procesu budowlanego;

2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

 

Stosownie do 17 ustawy – Prawo budowlane uczestnikami procesu budowlanego są:

1) inwestor;

2) inspektor nadzoru inwestorskiego;

3) projektant;

4) kierownik budowy lub kierownik robót.

 

W związku z powyższym grupa osób upoważnionych do wpisów w dzienniku budowy pozostała bez zmian.

 

3) Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki rzeczywiście nie jest zmianą poprzedniego rozporządzenia Ministra Infrastruktury, lecz stanowi odrębny akt prawny. Wynika to z innej podstawy prawnej tego dokumentu.

„Stare” rozporządzenie zostało wydane w oparciu o art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego, natomiast „nowe” na podstawie art. 45 ust. 10. Powyższe związane było z dużą nowelizacją ustawy – Prawo budowlane, dokonaną ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 471).

 

Odpowiadał mgr inż. Andrzej Falkowski
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

 

Zobacz:

Jak prowadzić dziennik budowy i montażu?

Pozycja inspektora nadzoru

Procedura zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in