Pozwolenie na budowę dla wolno stojącego, przenośnego masztu antenowego

06.06.2022

Jakie są procedury uzyskania zezwolenia na realizację tymczasowego obiektu budowlanego?

 

Charakterystyczną cechą tymczasowego obiektu budowlanego, w tym specyficznej kategorii takiego obiektu, czyli przenośnego, wolno stojącego masztu antenowego, jest określony czas, przez który może on spełniać swoją rolę użytkową w danym miejscu. Co do zasady, aby taki obiekt powstał, wystarczające jest dokonanie zgłoszenia, o ile czas użytkowania tego obiektu nie przekracza 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (art. 29 ust. 1 pkt 7 Prawa budowlanego, dalej: Pb). Gdy ustawa nie rozróżnia, należy przyjąć, że czasowe ograniczenie 180 dni dotyczy wszystkich przenośnych, wolno stojących masztów antenowych, jeżeli mają charakter obiektów tymczasowych. Konsekwentnie do takich obiektów zastosowanie znajdzie procedura specyficznej „legalizacji” opisana w art. 37a Pb, czyli uzyskania pozwolenia na budowę, które umożliwi użytkowanie danego obiektu tymczasowego ponad liczbę dni określoną w zgłoszeniu.

 

Pozwolenie na budowę masztu antenowego

Fot. stock.adobe/Fotoinspiracja

 

>>> Przenośne, wolno stojące maszty antenowe. REALIZACJA

>>> Kwalifikacje środowiskowe instalacji radiokomunikacyjnych

>>> Stacja bazowa telefonii komórkowej a ład przestrzenny

 

Należy mieć na względzie, że szczególny przepis art. 37a Pb dotyczy tylko i wyłącznie tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 7 Pb, przy czym pozwolenie takie może zostać wydane, o ile inwestor złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu. W przeciwnym wypadku wniosek nie zostanie rozpatrzony zgodnie z żądaniem inwestora, a sam obiekt po upływie 180 dni powinien być przeniesiony w inne miejsce albo rozebrany. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego musi spełniać wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie pozwolenia na budowę planowanego przedsięwzięcia, co wynika z brzmienia art. 37a Pb, który nakazuje stosowanie art. 32–36 Pb wprost, a nie odpowiednio. Pomimo więc że inwestor składa wniosek dotyczący obiektu, który już istnieje i funkcjonuje, zobowiązany jest dołączyć do niego projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, że instalacja taka nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W wyniku przeprowadzonego postępowania wszczętego na wniosek inwestora powinna zostać wydana decyzja o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego lub odmawiająca wydania takiej decyzji. Decyzja może również zawierać informację o obowiązku inwestora pozyskania pozwolenia na użytkowanie lub – czego nie można wykluczyć – zawiadomienia o zakończeniu budowy, pomimo że budowa aktycznie została zakończona przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Przepis art. 37a Pb – poza możliwością pozyskania pozwolenia na budowę dla obiektu tymczasowego – przewiduje jeszcze jedno dobrodziejstwo dla inwestora, który zdecyduje się złożyć wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji, polegające na możliwości powstrzymania się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu, i to aż do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę. Na tle uregulowań Pb jest to sytuacja wyjątkowa, gdyż zezwala na legalne funkcjonowanie obiektu, którego określony przepisami okres użytkowania minął.

 

Tamara Laprus-Bałuka
radca prawny i partner
Kancelaria Zaborowska Laprus-Bałuka

 

Polecamy:

>>> Sieć telekomunikacyjna bez pozwolenia na budowę

>>> Komórkowe stacje bazowe jako inwestycje na obiektach budowlanych

>>> Decyzja środowiskowa dla instalacji radiokomunikacyjnych

>>> Stacja bazowa a przepisy środowiskowe

>>> Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej

Sprawdź: Produkty budowlane

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in