Lubelska OIIB – z myślą o ludziach i zawodzie

07.11.2023

Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa znajduje się na 9. miejscu pod względem liczebności członków na 16 okręgowych izb. Według stanu na koniec grudnia 2022 r. zrzeszała 6395 osób.

 

Lubelska OIIB

 

Najwięcej członków Lubelskiej OIIB zajmuje się budownictwem ogólnym. W czołówce reprezentantów są też inżynierowie wykonujący prace związane z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Zdecydowana większość członków, bo ponad 88%, to mężczyźni. Z roku na rok przybywa jednak pań. Biorąc pod uwagę wiek, stwierdzić należy, że najliczniejszą grupę stanowią inżynierowie mający 36–45 lat. Blisko 70% wszystkich członków ma wykształcenie magisterskie lub wyższe.
Siedziba LOIIB mieści się w jej własnym budynku przy ul. Bursaki 19 w Lublinie. Baza lokalowa pozwala na rozwijanie i doskonalenie różnych form działalności. Prężnie działają też biura terenowe w Chełmie, Zamościu oraz Białej Podlaskiej.
Lubelska OIIB realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jednym z najważniejszych jest kwalifikacja i egzaminowanie kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych, a następnie wydawanie decyzji o nadaniu tych uprawnień. Od 2001 r. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna LOIIB wydała ok. 6000 takich decyzji.

 

Lubelska OIIB

 

Lubelska izba wspiera swoich członków w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Każdy członek może skorzystać ze szkoleń organizowanych zarówno przez własną izbę, jak i inne izby okręgowe. Gros kursów dostępne jest online przez portal Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ale organizowane są one również stacjonarnie (choć w znaczenie mniejszym zakresie). Dodatkowo każdy członek Lubelskiej OIIB może skorzystać z dofinansowania do konferencji czy też szkoleń organizowanych przez inne podmioty. W ramach podnoszenia kwalifikacji i ułatwienia dostępu do publikacji naukowo-technicznych izba pokrywa członkom pełne koszty prenumeraty jednego z czasopism branżowych. Wszyscy otrzymują również bezpłatnie ogólnopolskie czasopismo „Inżynier Budownictwa” oraz kwartalnik „Lubelski Inżynier Budownictwa”. Od 2023 r. oba pisma dostępne są w wersji cyfrowej. Na tych, którzy nie mogą zapoznać się z elektronicznymi wersjami pism, czekają biuletyny w wersji papierowej zarówno w biurze izby w Lublinie, jak i w jej biurach terenowych. W trosce o środowisko są one jednak drukowane w ograniczonej liczbie egzemplarzy.

 

 

Członkowie naszego samorządu uczestniczą w powiatowych spotkaniach szkoleniowo-integracyjnych, organizowanych z udziałem pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz inspektoratów nadzoru budowlanego. Mogą także korzystać z pomocy prawnej podczas dyżurów prawników w siedzibie LOIIB. Organizowana jest samopomoc dla koleżanek i kolegów, którym takie wsparcie jest potrzebne.
Izba organizuje również spotkania integracyjne sprzyjające rozwojowi kontaktów społecznych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń zawodowych. Co roku odbywają się piknik inżynierski oraz uroczysta gala z okazji Dnia Budowlanych. W tym roku po raz pierwszy LOIIB zorganizowała festyny z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i wnuków jej członków. Odbyły się one w Lublinie, Zamościu oraz Chełmie. Frekwencja znacznie przewyższyła oczekiwania, dlatego festyny będą miały najprawdopodobniej charakter cykliczny.
Lubelska izba wychodzi też naprzeciw potrzebom mieszkańców województwa. W październiku po raz trzeci przeprowadziła „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa”. Celem ogólnie dostępnego wydarzenia jest przybliżenie wizerunku inżyniera budownictwa poprzez udzielanie obywatelom bezpłatnych porad i konsultacji na temat procesu inwestycyjnego oraz zagadnień natury prawnej i technicznej na różnych etapach prac remontowo-budowlanych.

 

Lubelska OIIB

 

LOIIB od lat prowadzi współpracę z organami administracji publicznej oraz związanymi z budownictwem czy stowarzyszeniami, takimi jak: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, starostwa powiatowe, urzędy miasta, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie, Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, stowarzyszenia naukowo-techniczne, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin oraz Targi Lublin S.A. W ramach współpracy z Politechniką Lubelską przedstawiciele izby biorą udział w pracach Komisji jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska. Są również członkami komisji konkursowej oceniającej prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie absolwentów tych wydziałów. Podczas spotkań organizowanych na uczelni przedstawiciele izby przekazują studentom wiedzę na temat możliwości uzyskania uprawnień budowlanych.

 

Agnieszka Kasperska

Fot. Lubelska OIIB

 

Przeczytaj też:

Małopolska z trzecią pod względem liczebności OIIB

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – działamy dla środowiska budowlanego

Kujawsko-Pomorska OIIB – dbamy o prestiż naszego zawodu

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in