Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych

14.04.2022

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych. Rodzaje i specjalności, dla jakich wydawane są takie uprawnienia decydują o zakresie prac projektowych lub robót budowlanych, które można wykonywać.

 

Rodzaje i specjalności uprawnień budowlanych, jakie można uzyskać na terenie Polski określa ustawa Prawo budowlane oraz rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rodzaje i specjalności tych uprawnień decydują o zakresie prac projektowych lub robót budowlanych, które ma prawo wykonywać posiadająca je osoba. Uprawnienia budowlane w Polsce nadawane są przez dwa oddzielne samorządy zawodowe: Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (dalej: PIIB) oraz Izbę Architektów Rzeczpospolitej (dalej: IARP). Izby te zrzeszają też osoby posiadające dane uprawnienia.

 

>>>  Jak zdobyć uprawnienia budowlane w 2022 roku?

 

 

specjalności uprawnień budowlanych

Fot. stock.adobe/stockphoto mania

 

Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:

 • wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m,
 • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym,
 • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m,
 • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie,
 • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

 

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 • drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych,
 • kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 • jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych lub przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie,
 • przepust.

 

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 • droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 • droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

 • droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów,
 • droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

 

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem kolejowych obiektów inżynieryjnych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

 

>>> Dom do 70 m2 bez formalności i kierownika budowy

>>> Dobry kierownik budowy

>>> Najczęstsze błędy kierowników budów

>>> Powołanie kierownika budowy po nowelizacji Prawa budowlanego

 

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

 

Uprawnienia wyburzeniowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

 

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

 

Uprawnienia sanitarne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

 

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

 

Uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

1) bez ograniczeń – uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu;

2) w ograniczonym zakresie – uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.);
 • rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).

 

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in