Małopolska z trzecią pod względem liczebności OIIB

04.10.2023

Na niewielkim skrawku południowej Polski działa Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, skupiająca blisko 11 940 czynnych członków.

 

Małopolska jest niepozornym regionem na geograficznej mapie Polski. Pod względem powierzchni wśród 16 województw plasuje się dopiero na 12. miejscu. W kontekście tej informacji zaskakujące mogą wydać się kolejne: pod względem liczby ludności Małopolska jest czwartym regionem w kraju, a jeśli chodzi o poziom wykształcenia – drugim. Co czwarty Małopolanin ma wykształcenie wyższe. W tej grupie sytuują się również inżynierowie budownictwa. Nie jest więc niespodzianką, że na tym niewielkim skrawku południowej Polski działa trzecia pod względem liczebności okręgowa izba inżynierów budownictwa. W połowie 2023 r. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa skupiała 11 940 czynnych członków.

 

Fot. Andrzej Dajek

 

Małopolska szczyci się głęboko zakorzenionymi tradycjami inżynierskimi, które pieczołowicie pielęgnuje. Jak pisał prof. dr inż. Ryszard Tadeusiewicz w wydanej przez MOIIB publikacji pt. „Dokonania małopolskich inżynierów w budowie niepodległej Polski” (Kraków 2019), w 1834 r. w całym Królestwie Polskim działało zaledwie 220 inżynierów, przy czym zdecydowana większość w Małopolsce w jej historycznych granicach, gdy stolicą regionu był Lwów, a nie Kraków. Tu łatwiej było zdobyć wykształcenie inżynierskie i praktykować. Tu też ocalało wiele znamienitych dzieł inżynierskich.
Samorząd zawodowy inżynierów w Małopolsce – podobnie jak w całym kraju – wykluwał się powoli po uchwaleniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Zjazd Założycielski Izby Inżynierów Budownictwa w Małopolsce, który odbył się 26 czerwca 2002 r. w Krakowie, został przygotowany przez najbardziej zaangażowanych inżynierów, działających w stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Warto wymienić choć kilka nazwisk: Zygmunt Rawicki, Zbysław Kałkowski, Krystyna Korniak-Figa, Jerzy Oprocha, Leszek Reguła, Stefan Popławski, Anna Bryksy, Janusz Cieśliński, Włodzimierz Drzyżdżyk, Wojciech Średniawa, Tadeusz Sułkowski. Pierwszym przewodniczącym Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa został – wybrany przez Zjazd Założycielski na I, a następnie przez Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy na II kadencję – dr inż. Zygmunt Rawicki. Przez kolejne dwie kadencje szefem MOIIB był dr inż. Stanisław Karczmarczyk. W V i obecnej VI kadencji funkcję przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB pełni Mirosław Boryczko. Wszyscy szefowie małopolskiej izby wywodzą się ze środowiska akademickiego (Politechniki Krakowskiej).
W MOIIB oprócz 5 organów statutowych działają również organy opiniodawczo-doradcze, takie jak: Zespół ds. Działań Samopomocowych, Zespół ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Zespół ds. Prawno-Regulaminowych, Zespół ds. Rzeczoznawstwa, Zespół ds. Odznaczeń, Zespół Orzekający ds. Członkowskich oraz Zespół Problemowy ds. Etyki.

 

Fot. Jan Zych

 

Każdy członek izby ma możliwość skontaktowania się, uzyskania porady, konsultacji lub opinii w ramach systematycznie pełnionych dyżurów przez członków statutowych organów oraz radcę prawnego. Małopolska była pierwszym regionem w kraju, w którym zaczęto wydawać cyklicznie biuletyn informacyjny inżynierów budownictwa. Początkowo był to dwumiesięcznik, a od kilku lat jest to kwartalnik. W skład Rady Programowej biuletynu „Budowlani” wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń naukowo-technicznych z regionu.
Najważniejszą działalnością samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest nadawanie uprawnień budowlanych i rzeczoznawstwo. Przez ostatnie 20 lat MOIIB nadała prawo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ponad 8900 inżynierom. Są to przede wszystkim absolwenci Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Rolniczego, a także kilku mniejszych uczelni niepublicznych działających w regionie.
Izba nadaje uprawnienia, ale dba również o systematyczne uzupełnianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Jednym z najważniejszych działań MOIIB jest organizacja szkoleń. Tylko w 2022 r. zorganizowano 117 szkoleń w różnych formach. Wzięło w nich udział 1685 członków samorządu zawodowego. W ubiegłym roku kalendarzowym na przeprowadzanie szkoleń izba wydała 362 000 zł. W okresie izolacji spowodowanej pandemią wiele obszarów działalności musiało przejść w tryb online. Wielkim sukcesem okazały się szkolenia w trybie zdalnym, które zyskały znacznie wyższą frekwencję. Mimo zniesienia stanu epidemii, niektóre z nich nadal odbywają się online, gdyż taka forma jest wygodniejsza dla części, zwłaszcza młodych, inżynierów. Każdy z członków izby ma także możliwość zamówienia rocznej prenumeraty jednego czasopisma fachowego.
Charakteryzując działalność Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, nie można pominąć współpracy z innymi podmiotami, przede wszystkim ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, wyższymi uczelniami, w ramach której izba podejmuje się współorganizacji konferencji oraz seminariów lub obejmuje je honorowym patronatem. Współpraca zaś z innymi okręgowymi izbami ma charakter systematyczny. Od początku działalności MOIIB aktywnie działa na arenie międzynarodowej, współpracując m.in. z izbami i związkami inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4 – Czechami, Słowacją, Węgrami. Izba działa wspólnie z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego w ramach Forum Zawodów Zaufania Publicznego w regionie. Na co dzień współpracuje również z Małopolską Okręgową Izbą Architektów. Inżynierowie budownictwa i architekci poruszają się w tym samym obszarze, zadania przedstawicieli obu zawodów są komplementarne, więc metody współpracy w procesie inwestycyjnym są doskonalone podczas wspólnych warsztatów i konferencji.
Małopolska OIIB jest współorganizatorem corocznego, prestiżowego wydarzenia łączącego formuły konferencji i targów – Europejskiego Kongresu Informacji Renowacyjnej (EKIR) organizowanego przez kwartalnik „Renowacje i Zabytki”.
Jako jeden z przykładów podejmowania wspólnych działań z administracją publiczną wskazać można organizację cyklicznych Małopolskich Warsztatów Inżyniera, które są forum wymiany doświadczeń i opinii między środowiskiem inżynierów a organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego.
W działalności MOIIB nie brakuje także organizacji cyklicznych imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych. Warto wymienić chociażby coroczną galę w Operze Krakowskiej z okazji Dnia Budowlanych, podczas której ogłaszane są wyniki konkursu oraz przyznawane statuetki i zaszczytny tytuł „Małopolskiego Inżyniera Budownictwa”, czy też coroczne zawody w narciarstwie alpejskim, turniej tenisa ziemnego, ogólnopolskie mistrzostwa w strzelectwie sportowym.
W 2007 r. Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa doczekała się własnej siedziby. Rozrastająca się działalność izby, a co za tym idzie – dokumentacja oraz rosnące koszty najmu utwierdziły kierownictwo MOIIB w przekonaniu, że długoterminowo taniej jest zainwestować w zakup własnej nieruchomości. 3 września 2007 r. po gruntownej modernizacji uroczyście oddano do użytku obecną siedzibę izby przy ul. Czarnowiejskiej 80. Inżynierowie mieszkający poza Krakowem mają możliwość załatwienia najważniejszych spraw bez konieczności podróży do stolicy regionu. Punkty informacyjne MOIIB działają bowiem w Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu, Zakopanem, a wkrótce punkt taki powstanie również w Nowym Targu. Samorząd inżynierów budownictwa stara się być jak najbliżej swoich członków, dlatego przedstawiciele organów izby oraz prawnicy pełnią systematyczne dyżury w punktach informacyjnych w regionie.

 

Mirosław Boryczko
przewodniczący Okręgowej Rady Małopolskiej OIIB

 

Czytaj także:

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – działamy dla środowiska budowlanego

Kujawsko-Pomorska OIIB – dbamy o prestiż naszego zawodu

Dolnośląska OIIB – portret zbiorowy

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in