Dolnośląska OIIB – portret zbiorowy

06.06.2023

Dolnośląska OIIB liczy ponad 10 000 członków. Przedstawiciele izby udzielają się w każdym organie i wielu komisjach krajowych. Działają
na rzecz swoich członków także dzięki własnej telewizji.

 

Dolnośląska OIIBW 2001 r. wśród inżynierów budownictwa Dolnego Śląska rozeszła się wieść, że konieczne będzie zapisanie się do izby. W budynku wrocławskiego NOT-u, po uiszczeniu opłaty 50 zł, można było złożyć wstępną deklarację przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, która faktycznie powstała 22 maja 2002 r. podczas zjazdu założycielskiego w sali Okręgowego Klubu Oficerskiego we Wrocławiu.

Nie było wyboru delegatów, każdy z blisko 6000 zapisanych mógł wziąć udział w pierwszym zjeździe. Przyszło ok. 300 osób. Wybrano nowe władze. Przewodniczącym Rady Dolnośląskiej OIIB został Jerzy Jasieńko. We władzach, jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, znalazł się Bronisław Wosiek, przewodniczący komitetu organizacyjnego tworzonej od podstaw izby, znawca prawa budowlanego, dzielący się swoją wiedzą nie tylko na macierzystym terenie. Do kierowania pozostałymi organami wybrano Eugeniusza Hotałę (OSD), Tadeusza Bieńkowskiego (OROZ) i Adama Dobruckiego (OKR).
Nowo wybrana rada i członkowie organów szybko zabrali się do pracy. Siedzibą izby były początkowo pomieszczenia wynajmowane w budynku wrocławskiego NOT-u, ale szybko rozpoczęto poszukiwania odpowiedniego obiektu, który stałby się własnością dolnośląskiego samorządu inżynierów. Wybór padł na kamienicę przy ul. Odrzańskiej 22, wystawioną przez Urząd Miejski Wrocławia do przetargu. W 2005 r. DOIIB stała się jej właścicielem za ok. 1 mln zł. Oczywiście konieczny był gruntowny remont i dostosowanie pomieszczeń do nowego sposobu użytkowania. Składki ponad 8500 członków z dużym trudem, ale bez kredytów, pozwoliły na zrealizowanie tego zadania. Do dzisiaj znajdujący się na obrzeżach Starego Miasta we Wrocławiu obiekt jest siedzibą izby. Przechodzący turyści chętnie zatrzymują się i fotografują przy Budoludkach – krasnalach, które, podobnie jak inne firmy i instytucje, DOIIB ustawiła obok wejścia, aby promować samorząd inżynierów.

 

 

Dolnośląska OIIB

Fot. 1. Wycieczka techniczna – rejs statkiem po Wrocławskim Węźle Wodnym (fot. Jacek Czyż)

 

Od razu postawiono też na rozwój poczty elektronicznej i strony internetowej, która zarządzana początkowo przez firmę prywatną przeszła z czasem do ogólnopolskiego systemu PIIB w domenie org.pl. Strona była stopniowo unowocześniana, dodano strefę zamkniętą dla członków, uruchomiono przydatne serwisy: Wolter Kluwers, Normy SEP, Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych, oferty pracy, wizytówki, materiały pomocne w pracy inżyniera, newsletter wraz z informacjami o szkoleniach, wnioski i formularze, a także najważniejsze informacje dla osób starających się o uprawnienia budowlane. Najciekawsze serwisy, które po raz pierwszy pojawiły się na stronach DOIIB, podobnie jak w przypadku innych izb okręgowych, trafiły potem do portalu PIIB, np. serwis prawny Wolters Kluwer i Normy SEP. Idąc z duchem czasu, założono profil na Facebooku, a także specjalny serwis InfoLock pozwalający na przesyłanie informacji wszystkim korzystającym z aplikacji członkom bezpośrednio na smartfony lub komunikowanie się tylko z określoną grupą osób, np. z członkami komisji lub organu.
Wszystkim przewodniczącym zależało na kontakcie z jak największą rzeszą członków. Już na początku zdecydowano, że każdy, nawet najmniejszy powiat będzie miał co najmniej 2 delegatów na okręgowy zjazd, dlatego powstało ponad 30 okręgów wyborczych. Wybory były połączone ze szkoleniami, aby dodatkowo zmotywować do udziału w nich.
Podczas kadencji Eugeniusza Hotały na stanowisku przewodniczącego rady zainicjowano tworzenie przez delegatów w poszczególnych powiatach okręgowych zespołów członkowskich, które poprzez organizowanie szkoleń blisko miejsca zamieszkania i o tematyce dobranej do lokalnych potrzeb, dyskusje z miejscowymi przedstawicielami administracji budowlanej i innymi osobami związanymi z budownictwem, a także rozmowy w pozbawionej oficjalności atmosferze służyły integracji środowiska oraz wyjściu naprzeciw nurtującym członków problemom. Nie zaniedbywano przy tym innych szkoleń, które zwykle były powtarzane w 4 największych miastach Dolnego Śląska. Największą popularnością cieszyły się zawsze zagadnienia prawne w związku z częstymi zmianami w tym zakresie. Spotkania szkoleniowe pozwalały inżynierom na konsultowanie własnych problemów. Nie zaniedbywano także tematyki stricte technicznej, często współpracując z wrocławskimi uczelniami i stowarzyszeniami technicznymi.
Z inicjatywy Piotra Zwoździaka zaczęły pojawiać się pierwsze zamówione publikacje prasowe o izbie, programy radiowe i telewizyjne. Z czasem rozwinęła się nasza własna telewizja – TV DOIIB, która na kanale YouTube zaczęła prezentować nie tylko relacje z życia izby, ale też liczne, nagrane przez ekipę telewizyjną szkolenia. Pomysł ten został szczególnie doceniony w 2020 r., kiedy pandemia praktycznie zablokowała możliwość prowadzenia doskonalenia zawodowego w tradycyjnej, stacjonarnej formie. Od początku dostęp do telewizyjnych materiałów był otwarty zarówno dla naszych inżynierów, jak i wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką, w tym członków innych okręgowych izb.
Dolnośląska OIIB jest otwarta na kontakty ze społeczeństwem i wskazywanie właściwych rozwiązań prawnych oraz technicznych także indywidualnym inwestorom. Dlatego z dużym zaangażowaniem włączyliśmy się w akcję „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa” od jej pierwszej ogólnopolskiej edycji. Rafał Zarzycki z zapałem organizował punkty kontaktowe na terenie naszego województwa, które wspomagali również przedstawiciele administracji budowlanej. Wartością dodaną była promocja izby przy okazji informacji w radiu oraz prasie o planowanym przedsięwzięciu. Ten radiowy kontakt pozostał do dzisiaj i nasi koledzy raz w miesiącu w Radiu Wrocław dzielą się swoją wiedzą ze słuchaczami, odpowiadając na zadawane przez nich pytania.

 

Dolnośląska OIIB

Fot. 2. Przewodniczący DOIIB: Eugeniusz Hotała, Jerzy Jasieńko, Janusz Szczepański (fot. Piotr Rudy)

 

Już w I kadencji rozpoczęto współpracę z zagranicą – najpierw z Brandenburską Izbą Inżynierów, potem z izbami z Saksonii, Bawarii i Berlina, z izbą z Hradec Kralove, a także Stowarzyszeniem Techników Polskich w Wielkiej Brytanii. Wymieniano informacje, organizowano wyjazdy techniczne do pobliskich niemieckich landów, kontaktowano się w sprawach członków izby zamierzających pracować za granicą.
Zamysłem Andrzeja Zawadzkiego, delegata z Jeleniej Góry, oraz Kazimierza Haznara, członka Okręgowej Rady DOIIB pracującego w nadzorze budowlanym, było zbliżenie świata inżynierów i urzędników w celu lepszego wzajemnego zrozumienia, jednolitej interpretacji prawa w całym województwie, a także wspólnego rozwiązywania problemów pojawiających się w trakcie zawodowych kontaktów. Zrealizowano ten pomysł poprzez organizowane co roku – z przerwą związaną z pandemią – Forum Inżynierskie, na które zapraszani są przedstawiciele nadzoru budowlanego, wydziałów administracji budowlanej z poszczególnych powiatów, ministerstwa, GUNB-u, straży pożarnej itp. Efektem spotkań było wiele ciekawych dyskusji i, jak się wydaje, łatwiejsza praca oraz lepsze zrozumienie istoty wszelkich zawodowych i administracyjnych działań związanych z procesem budowlanym. Nie mniej pożyteczną była idea Konferencji Programowych, które wyznaczały kierunki działania izby poprzez zdefiniowanie problemów środowiska inżynierów budownictwa i szeroką debatę nad nimi. Nie sposób wymienić wszystkich działań i zaangażowanych w nie osób.
Obecnie Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, której przewodniczącym rady jest Janusz Szczepański, liczy ponad 10 000 członków. Mamy przedstawicieli w każdym organie krajowym, a nasi członkowie pracują także w wielu krajowych komisjach, wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas pracy dla DOIIB. Podsumowaniem 20 lat działalności była Gala Inżynierska, którą zresztą organizujemy co roku, aby pochwalić się sukcesami, wręczyć odznaczenia, nagrodzić zwycięzców konkursu „Inżynier Roku” i porozmawiać w kuluarach także o tym, co nas boli, oraz o zadaniach, które jeszcze przed nami.

 

Andrzej Pawłowski

 

Czytaj także:

Podkarpacka OIIB – sukces składa się z małych kroków

20 lat ciężkiej pracy i ogromnej satysfakcji

Działalność Warmińsko-Mazurskiej OIIB

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in