Kujawsko-Pomorska OIIB – dbamy o prestiż naszego zawodu

27.07.2023

Kujawsko-Pomorska OIIB stale wspiera swoich członków w wykonywaniu zawodu inżyniera budownictwa, dbając o ich wysoki poziom kompetencji oraz wzmacniając ich wizerunek jako zawodu zaufania publicznego.

 

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza ok. 5400 członków. Zasięg terytorialny izby obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie, dzieląc je na 6 obwodów: bydgoski (ok. 2400 członków), brodnicki (ok. 200 członków), grudziądzki (ok. 650 członków), inowrocławski (ok. 450 członków), toruński (ok. 1100 członków) i włocławski (ok. 600 członków). We wszystkich obwodach znajdują się terenowe przedstawicielstwa KUP OIIB – punkty konsultacyjne, w których raz w tygodniu dyżurują przedstawiciele okręgowej rady (zastępcy przewodniczącego lub wyznaczeni członkowie). Działalność punktów konsultacyjnych zapewnia bezpośredni dostęp do izby członkom z całego województwa, a także wszystkim osobom zainteresowanym jej aktywnością (np. kandydatom na uprawnienia budowlane). Bieżącą obsługą administracyjną interesantów oraz organów statutowych izby zajmuje się Biuro KUP OIIB zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Gotowskiego 6. Większość spraw jest załatwiana e-mailowo i telefonicznie, co gwarantuje naszym członkom sprawną oraz przyjazną obsługę.
Oprócz realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, statutu PIIB i regulaminów, KUP OIIB podejmuje różne dodatkowe, własne przedsięwzięcia, które przyczyniają się do wzrostu prestiżu naszego zawodu.
Wśród tych inicjatyw warto wymienić przeprowadzane przez izbę konkursy, które służą promocji najwybitniejszych inżynierów budownictwa oraz tych, którzy dopiero wchodzą w ten zawód. Od 2007 r. KUP OIIB jest organizatorem konkursu na najlepsze prace dyplomowe, skierowanego do absolwentów studiów inżynierskich i magisterskich kierunków: budownictwo, inżynieria środowiska, telekomunikacja, elektrotechnika. Wartość merytoryczną zgłoszonych prac oceniają recenzenci – eksperci w swoich branżach. Przyjęto zasadę, że nie są oni związani z żadną uczelnią – to wybitni praktycy: kierownicy budów, inspektorzy nadzoru, projektanci itd., którzy przyjmują inne kryteria oceny niż pracownicy naukowi. Celem konkursu jest m.in. zapoznanie najlepszych absolwentów kierunków technicznych z działalnością samorządu zawodowego, którego członkami mogą zostać po uzyskaniu uprawnień budowlanych, a także integracja środowiska akademickiego z inżynierami budownictwa pełniącymi samodzielne funkcje techniczne.

 

Przewodniczący Okręgowej Rady KUP OIIB: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki (2010–2018), mgr inż. Renata Staszak (2018–2026), mgr inż. Andrzej Myśliwiec (2002–2010)

 

Od 2016 r. Kujawsko-Pomorska OIIB organizuje konkurs „Prymus Budownictwa”. Jego ideą jest promowanie najlepszych fachowców pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie: projektanta, kierownika budowy, kierownika robót,
inspektora nadzoru inwestorskiego, a także w inny sposób zaangażowanych w proces inwestycyjno-budowlany. Od 2023 r. nagradzane są także podmioty gospodarcze działające w sektorze budownictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu jest wyróżnianie osób oraz podmiotów gospodarczych wzorowo działających na rzecz budownictwa, które w swojej pracy wykraczają poza ustalone standardy, a także wprowadzają innowacyjne i efektywne rozwiązania.
Rozstrzygnięcie obydwu konkursów odbywa się w trakcie obchodów Dnia Budowlanych w Bydgoszczy. Spotkania integracyjne z tej okazji tradycyjnie mają miejsce na przełomie lata i jesieni we wszystkich obwodach: Bydgoszczy, Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku. Swobodna atmosfera podczas tych wydarzeń przyciąga spore grono inżynierów budownictwa. Dni Budowlanych są okazją do nawiązania nowych kontaktów oraz spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi. Uczestniczą w nich także członkowie władz izby, co sprzyja szczerej rozmowie na temat aktualnej działalności naszego samorządu zawodowego. Do udziału w obchodach naszego święta zapraszamy również przedstawicieli urzędu wojewódzkiego i samorządów terytorialnych, organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej. W ramach dobrej współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi KUP OIIB w 2017 r. włączyła się w akcję pomocy poszkodowanym w potężnej nawałnicy, która uszkodziła 10 000 budynków w 5 powiatach naszego województwa. Przedstawiciele izby wspólnie z organami nadzoru budowlanego nieodpłatnie oceniali stan techniczny uszkodzonych budynków. Za swoje zaangażowanie KUP OIIB otrzymała podziękowania od wojewody kujawsko-pomorskiego ze słowami: Członkowie izby pojawiali się na spotkaniach z mieszkańcami, diagnozowali trudne przypadki, reagowali na każdą prośbę samorządów lokalnych.
Kujawsko-pomorska izba włącza się w ogólnopolską inicjatywę promującą zawód inżyniera budownictwa – już dwukrotnie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zorganizowano Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa (2021 r. – Bydgoszcz, Toruń, 2022 r. – Brodnica, Nakło nad Notecią, Grudziądz). W ramach tej inicjatywy interdyscyplinarne zespoły eksperckie złożone z członków KUP OIIB reprezentujących różne branże, a także przedstawicieli organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej pomagały indywidualnym inwestorom (właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych itd.) w zakresie zagadnień technicznych związanych z budową, eksploatacją i remontem obiektów budowlanych. Celem akcji było także utrwalenie w świadomości społecznej wizerunku inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego oraz wzrost prestiżu naszego zawodu. Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa – dzięki skutecznemu nagłośnieniu akcji w mediach regionalnych – jest doskonałą okazją, by zaprezentować środowisko inżynierów budownictwa jako grono znakomitych fachowców, od których zależy m.in. jakość procesu inwestycyjno-budowlanego oraz bezpieczeństwo użytkowników obiektów.

 

Uczestnicy wyjazdu technicznego KUP OIIB na Przekop Mierzei Wiślanej (2021 r.)

 

Wzrost prestiżu zawodu inżyniera budownictwa gwarantuje także stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków naszego samorządu. KUP OIIB organizuje szkolenia (w tym online) oraz wyjazdy techniczne (w ostatnich latach m.in. na Przekop Mierzei Wiślanej, na budowę najwyższego budynku w Europie – Varso Tower), w których każdorazowo bierze udział od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Tematyka szkoleń często jest ustalana na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez członków izby. W ostatnich tygodniach rekordową frekwencję odnotowaliśmy na kursie dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej.
KUP OIIB organizuje także duże wydarzenia w branży budowlanej – w 2021 r. odbyło się w Toruniu II Regionalne Forum
Inżynierskie „Współczesna problematyka procesu inwestycyjno-budowlanego, utrzymania budynków oraz rola inżynierów budownictwa w tym procesie”. Zorganizowane we współpracy z 5 okręgowymi izbami forum było jednym z największych spotkań branży budowlanej po ustaniu epidemii koronawirusa. Do Torunia przyjechało ok. 150 gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, samorządów zawodowych inżynierów budownictwa oraz architektów, organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej.
W tym roku KUP OIIB podjęła kroki zmierzające do powołania Kujawsko-Pomorskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego – na wzór funkcjonującego od 2021 r. ogólnopolskiego porozumienia, którego sygnatariuszem jest PIIB. Porozumienie będzie zrzeszać na zasadzie dobrowolności samorządy zawodów zaufania publicznego działające w województwie kujawsko-pomorskim. Do najważniejszych celów projektowanego porozumienia można zaliczyć współdziałanie w reagowaniu na aktualne społeczne i polityczne wyzwania oraz obronę interesów zawodowych członków porozumienia. Liczymy na to, że oficjalne podpisanie porozumienia nastąpi już w najbliższych miesiącach. W ten sposób chcemy wspólnie działać na rzecz wzmocnienia samorządności zawodowej oraz pozycji zawodów zaufania publicznego, w tym inżynierów budownictwa.

 

Piotr Gajdowski

Zdjęcia: KUP OIIB

 

Czytaj także:

Dolnośląska OIIB – portret zbiorowy

Podkarpacka OIIB – sukces składa się z małych kroków

20 lat ciężkiej pracy i ogromnej satysfakcji

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in