Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – działamy dla środowiska budowlanego

04.09.2023

Łódzka izba zrzesza prawie 7000 inżynierów budownictwa z województwa. Od 20 lat aktywnie uczestniczy w ich rozwoju zawodowym, organizując szkolenia, konkursy, a przede wszystkim nadając uprawnienia budowlane.

 

Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powstała 23 marca 2002 r. Jej początki były iście pionierskie. Pierwsza siedziba ŁOIIB znajdowała się w gościnnych progach budynku NOT w Łodzi przy placu Komuny Paryskiej. Jednak już w roku 2005 izba, jako jedna z pierwszych w Polsce, przeprowadziła się do własnej siedziby przy ulicy Północnej 39 w Łodzi. Możemy być dumni, gdyż nie tylko pozyskaliśmy własne lokum, ale także odrestaurowaliśmy zabytkowy obiekt. Obecna siedziba mieści się bowiem w dawnej ochronce ufundowanej przez małżeństwo łódzkich przemysłowców – Jakuba i Annę Hertz. Budynek zaprojektował w 1899 r. łódzki architekt Adolf Zeligson. A Łódzka OIIB tchnęła niejako nowe życie w objęty ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków obiekt.
ŁOIIB skupia blisko 7000 inżynierów budownictwa z terenu województwa łódzkiego. Od samego początku swojego istnienia izba stara się docierać do kadry technicznej budownictwa na tym terenie. Dlatego powołano w województwie 6 placówek terenowych.
Wypełniając statutowy obowiązek doskonalenia zawodowego swoich członków, ŁOIIB stara się objąć ofertą tematyczną jak najszersze kręgi inżynierów budownictwa z regionu. Dlatego proponując tematykę szkoleń, stara się robić to przy współudziale powiatowych struktur AAB oraz NB. Nie będziemy zapewne oryginalni, kiedy napiszemy, że od lat największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia na budowie. Izba stara się od zawsze wychodzić naprzeciw potrzebom swoich członków w zakresie doskonalenia i aktualizowania warsztatu pracy. Kiedy przed laty wchodziły do stosowania w Polsce Eurokody, zastępując Polskie Normy, Łódzka OIIB zorganizowała na ten temat cykl szkoleń. Wykładowcami byli przede wszystkim pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej. Powodzenie przedsięwzięcia było tak duże, że trzeba było przeprowadzić wiele edycji tych kursów. Udało się nawet pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Uroczyste rozdanie uprawnień budowlanych w ŁOIIB 29 czerwca 2023 r.

 

W celu ugruntowania i utrwalenia zdobytej na szkoleniach wiedzy Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wydała wiele opracowań książkowych cieszących się uznaniem inżynierów budownictwa z całej Polski. Są to przede wszystkim Przykłady projektowania konstrukcji według Eurokodów, Kontrole okresowe budynków – zalecenia, wymagania i problemy, Kontrole okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. Zachęceni dotychczasowymi osiągnięciami planujemy kolejne publikacje i nowe wydania pozycji, których nakład został wyczerpany.
Jako jedna z 16 okręgowych izb, ŁOIIB ma też swój istotny wkład w ogólnopolskie kursy online. Propagując ofertę szkoleniową PIIB oraz innych OIIB, a także proponując własną, izba włączyła się aktywnie w proces kształcenia całego inżynierskiego środowiska budowlanego. Co więcej, Łódzka OIIB oferuje szkolenia o tematyce prawnej, i to nie tylko z zakresu prawa budowlanego oraz PZP, ale również zawierania umów, prawa wodnego i energetycznego.
Niemal od początku swojego istnienia izba podjęła trud wydawania periodyku inżynierskiego pt. Kwartalnik Łódzki. Jest on nie tylko informatorem o wydarzeniach w ŁOIIB, ale oferuje także tematykę techniczną, inżynierską, prawną oraz dotyczącą szeroko rozumianych problemów kadry technicznej budownictwa. Co roku wydawany jest także kalendarz z wkładką techniczną.
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie funkcjonuje również w mediach społecznościowych. Prowadzi na Facebooku fanpage i zamkniętą grupę Inżynierowie budownictwa – Łódzkie, ma profil na Instagramie, a także kanał w serwisie YouTube. W ramach działań promocyjnych zawodu inżyniera budownictwa izba we współpracy z TVP Łódź stworzyła i wyemitowała kilka filmów o łódzkich inżynierach oraz ważnych dla środowiska zagadnieniach.
Od lat izba stara się przyciągać inżynierską młodzież do izbowej aktywności. W ŁOIIB działa Koło Młodych, a także realizowana jest współpraca z Kołem Młodej Kadry PZITB. Izba patronuje społecznej akcji Workcamp, którą też współorganizuje. Jest to projekt mający na celu wspieranie placówek oświatowo-wychowawczych przez młodzież akademicką, która w okresie wakacyjnym pomaga w pracach remontowych na terenie tych obiektów.

 

Piknik Inżynierski Łódzkiej OIIB

 

Łódzka OIIB wspiera również inne lokalne inicjatywy młodych inżynierów i studentów, np. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej „YAPA”. Od lat uczestniczy też jako fundator nagród w organizowanym przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej Konkursie na najlepszą pracę dyplomową im. prof. Kuczyńskiego oraz w podobnym konkursie na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej, gdzie wyróżnia prace dyplomowe w dziedzinie chemii budowlanej. Uhonorowanie laureatów ma miejsce podczas Wojewódzkiego Święta Budowlanych.
ŁOIIB współpracuje ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (PZITB, PZITS, SITK, SEP, SITP, SITWM, STPMB), z Wydziałem BAIŚ PŁ, organami nadzoru budowlanego i wydziałami AAB, PIP, a także innymi politechnikami i Europejskim Forum Gospodarczym organizowanym w Łodzi. Istotnym wydarzeniem jest Konferencja Naukowo-Techniczna ŁOIIB, która odbywa się co 2 lata. Najbliższa odbędzie się wiosną 2024 r. W 2019 r. izba była współorganizatorem spotkania izb i związków inżynierów budowlanych z krajów Grupy Wyszehradzkiej.
Dbając o rozwój zawodowy inżynierów budownictwa, Łódzka OIIB oferuje za symboliczną odpłatnością kilkadziesiąt tytułów prasy technicznej, dopłaty do zakupu książek naukowo-technicznych i programów komputerowych z zakresu budownictwa oraz udziału w konferencjach i warsztatach inżynierskich.
Ale życie inżynierów budownictwa to nie tyko praca i permanentna nauka. Dlatego ŁOIIB oferuje swoim członkom liczne pola do integracji, rozrywki oraz odpoczynku. Od wielu już lat co roku organizowany jest dla członków izby i ich rodzin spływ kajakowy. Również corocznie organizowane są regaty żeglarskie na Zalewie Sulejowskim. Izba uczestniczy także w Ogólnopolskich Regatach w Olsztynie, podczas których jej zawodnicy zdobywają medale. Długoletnią tradycję ma organizowany w ŁOIIB konkurs fotograficzny „Fotografujemy budownictwo województwa łódzkiego”. Dla chętnych jest też oferta sportowa i kulturalna w ramach preferencyjnych karnetów.
Swoją wieloletnią historię mają w izbie Wojewódzkie Święto Budowlanych oraz Piknik Inżynierski. Te coroczne wydarzenia stwarzają okazję do uhonorowania koleżanek i kolegów za ich zawodowe oraz izbowe osiągnięcia, a także do wspomnień, koleżeńskich rozmów i wymiany doświadczeń.
Od 2002 r. członkowie ŁOIIB aktywnie uczestniczą w pracach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Przedstawiciele łódzkiej izby działają w różnych organach PIIB. Celem, który ŁOIIB uznaje za bardzo istotny, jest kreowanie pozytywnego wizerunku inżyniera budownictwa w społeczeństwie jako profesjonalisty oferującego dobre rozwiązania dla potencjalnych inwestorów. Dlatego organizowany w całej Polsce Dzień Otwarty Inżyniera przyjął się w Łódzkiem z dobrym skutkiem.
W naszą samorządową przyszłość staramy się patrzeć z optymizmem i nie planujemy ustawać w wysiłkach na rzecz inżynierów budownictwa. Bardzo nam zależy, aby środowisko inżynierów było spójne, zintegrowane, wypowiadające się jednym głosem, po wcześniejszych dyskusjach i konsultacjach w sprawach istotnych nie tylko dla naszego środowiska, ale również całego polskiego budownictwa.

 

Piotr Parkitny

 

Fot. Karolina Włodarczyk

 

Przeczytaj też:

Kujawsko-Pomorska OIIB – dbamy o prestiż naszego zawodu

Dolnośląska OIIB – portret zbiorowy

Podkarpacka OIIB – sukces składa się z małych kroków

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in