Fundacja EccBIM

29.09.2021

Fundacja EccBIM to organizacja non-profit powołana pięć lat temu przez grupę doświadczonych inżynierów budownictwa, którzy, będąc entuzjastami metodyki BIM, mieli świadomość, że bez edukacji i wsparcia merytorycznego nie uda się efektywnie wdrożyć BIM w Polsce.

 

Fundacja EccBIM została założona przez inżynierów budownictwa, którzy wiedzieli, że na rynku, gdzie o BIM-ie mówiło się głównie w kontekście modelowania 3D, a wdrożenie BIM było utożsamiane tylko z koniecznością zakupu oprogramowania dla projektantów, najważniejsze jest zwrócenie uwagi wszystkich stron procesu inwestycyjnego na rzeczywisty potencjał tej metodyki i pokazanie, ile mogą zyskać, stosując BIM w swoich inwestycjach. Najogólniej mówiąc, cele fundacji to edukacja, wsparcie wdrożeniowe, doradztwo i wsparcie w zakresie opracowania standardów, służące podnoszeniu efektywności polskiego budownictwa ze szczególnym uwzględnieniem BIM.

 

Fundacja EccBIM

Fot. © Blue Planet Studio – stock.adobe.com

 

Fundacja EccBIM działa niezależnie i nie jest finansowana ani ze środków publicznych, ani prywatnych. Finansuje się ze swojej działalności gospodarczej obejmującej m.in. szkolenia i warsztaty, wdrożenia, usługi konsultingu i doradztwa, opracowywanie wewnętrznych standardów BIM dla firm i organizacji czy realizację studiów podyplomowych.

Oprócz działalności komercyjnej prowadzona jest działalność statutowa w zakresie edukacji, wsparcia wdrożeniowego i promocji metodyki BIM. Siłą fundacji są jej eksperci, którzy, pracując w różnych firmach i organizacjach, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w ramach EccBIM.

Patrząc wstecz, z dumą możemy powiedzieć, że jako pierwsi w Polsce:

  • zaczęliśmy edukować rynek, że BIM nie równa się model 3D, a zakup oprogramowania do modelowania 3D nie jest równoważny z wdrożeniem BIM;
  • uruchomiliśmy studia podyplomowe dotyczące metodyki BIM, kierowane do przedstawicieli zamawiającego – wielu z ponad 200 naszych absolwentów pracuje na kluczowych stanowiskach BIM w Polsce i nie tylko;
  • ukierunkowaliśmy działania „probimowe” na zamawiającego, który w dobrze wdrożonym procesie BIM staje się jego największym beneficjentem;
  • przygotowaliśmy na zlecenie naszych klientów pierwsze SIWZ-y BIM (EIR), zgodne z dobrymi praktykami światowymi, które potem były wielokrotnie kopiowane i powielane w wielu postępowaniach;
  • podjęliśmy próbę opracowania wymagań standaryzujących kompetencje menedżera BIM;
  • ponieważ na naszym rynku brak jest standardów umożliwiających wiarygodną weryfikację kompetencji BIM w przetargach publicznych, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy wspólnie z GDDKiA pierwszy egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczną oraz praktyczną BIM, którego rezultat był pozacenowym kryterium oceny ofert;
  • przeprowadziliśmy pierwszy, niezależny od używanego przez uczestników oprogramowania, egzamin certyfikujący kompetencje koordynatora BIM;
  • uczestniczymy w pierwszym projekcie, którego celem jest wprowadzenie dobrych standardów BIM, czyli BIM Standard PL.

Opracowanie będące rezultatem tego projektu jest dostępne na stronach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Urzędu Zamówień Publicznych.

Wspieramy swoją wiedzą i doświadczeniem wiele inicjatyw BIM-owych zarówno na szczeblu rządowym, samorządu zawodowego, jak i uczelni. Promujemy dobre praktyki BIM na konferencjach i sympozjach. Nasi eksperci są autorami wielu artykułów poświęconych tej technologii, jak również książek wydanych przez PWN. Trzy z czterech dostępnych na rynku polskich książek o BIM są autorstwa ekspertów Fundacji EccBIM.

Wspólnie z AGH uruchomiliśmy tzw. ścieżkę menedżerską najpopularniejszych w Polsce studiów podyplomowych BIM, wspieraliśmy studia podyplomowe BIM na Politechnice Warszawskiej oraz Politechnice Krakowskiej, a w Wyższej Szkole Bankowej realizują już 9. edycję studiów podyplomowych całkowicie według naszego programu. Wspólnie z zespołem infraTEAM cyklicznie organizujemy infraBIM Expo & Multi-Conference. Jest to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie poświęcone BIM i nowoczesnym technologiom informacyjnym. I to nie tylko w odniesieniu do budownictwa infrastrukturalnego. Ostatnia edycja online w 2020 r. zgromadziła ponad 800 uczestników z 24 krajów. Wspólnie z Grupą ODiTK organizujemy liczne szkolenia dedykowane różnym aspektom wdrożenia BIM.

Chyba najbardziej znanym projektem BIM, w którym uczestniczymy, jest projekt pilotażowy realizowany przez GDDKiA, czyli budowa obwodnicy miasta Zator. Prowadziliśmy działania edukacyjne, doradcze czy wdrożeniowe na rzecz największych zamawiających publicznych w naszym kraju, m.in. GDDKiA, PKP PLK, PGE, Wód Polskich, CPK. Wspieramy również firmy projektowe i wykonawcze, które chcą wykorzystać BIM jako rzeczywiste narzędzie zwiększające konkurencyjność i przynoszące wymierne zyski.

Zawsze dbamy o najwyższe standardy zarówno w zakresie merytoryki naszych działań, jak i neutralności rynkowej. Realizując projekty komercyjne, każdorazowo budujemy zespół dedykowany danemu zadaniu. Zespół, który z jednej strony gwarantuje najwyższe kompetencje merytoryczne i jakość dostarczanych usług, z drugiej zaś nie powoduje powstania choćby potencjalnego ryzyka konfliktu interesów.

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, ale jednocześnie chronią własność intelektualną swoją, swoich organizacji oraz innych członków zespołu. Pracę EccBIM nadzoruje dwudziestoosobowa Rada Fundacji, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych środowisk, uczelni i organizacji.

Nasza dewiza to najwyższy poziom merytoryczny połączony z bezstronnością i neutralnością rynkową proponowanych rozwiązań oraz współpraca ze wszystkimi środowiskami zainteresowanymi wdrażaniem metodyki BIM w Polsce.

 

Dariusz Kasznia

prezes zarządu EccBIM

 

Artykuł jest drugim z cyklu prezentacji organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. W kolejnych numerach „Inżyniera Budownictwa” zostaną zaprezentowane: Stowarzyszenie BIM (dawniej Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa), Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie.

 

Czytaj także:

Współpraca Komisji ds. BIM Krajowej Rady PIIB i buildingSMART Polska

Wymiana danych w formatach OpenBIM w projektach infrastrukturalnych

Metodyka BIM i cyfryzacja budownictwa

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in