O zasadach sporządzania projektu

28.09.2021

Ministerstwo Rozwoju i Technologii potwierdziło interpretację PIIB w sprawie zasad sporządzania projektu budowlanego.

 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa, dbając o jakość pracy swoich członków oraz w trosce o właściwe stosowanie powszechnie obowiązujących przepisów, wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) w zakresie sporządzania projektu budowlanego dołączanego do wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jedno- lub wielorodzinnego, na zasadach obowiązujących od 19 września 2020 r.

 

zasadach sporządzania projektu

Fot. © nmann77 – stock.adobe.com

 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy przy sporządzaniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego niezbędny jest udział osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnych i   instalacyjnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), czy też wystarczający jest udział jednej osoby, np. posiadającej uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (lub innej), jak próbowano interpretować te przepisy.

PIIB wyraziła przekonanie, że udział wszystkich osób z ww. uprawnieniami jest niezbędny z uwagi na szereg zagadnień objętych tym zakresem uprawnień, które stanowią obowiązkowy element poszczególnych części projektu budowlanego załączanego do wniosku o pozwolenie na budowę budynku jedno- lub wielorodzinnego. Gdyby przyjąć inne założenie, polegające na tym, że do opracowania ww. projektu wystarczający byłby udział wyłącznie osoby posiadającej uprawnienia budowlane w jednej specjalności, np. architektonicznej, to konsekwencją takiego podejścia byłyby: przekroczenie zakresu uprawnień budowlanych przy projektowaniu elementów składających się na projekt w zakresie wykraczającym poza posiadane uprawnienia budowlane jak i brak możliwości wyegzekwowania odpowiedzialności zawodowej za ewentualne błędy projektowe popełnione przez tę osobę.

Powyższą interpretację PIIB potwierdziło ministerstwo w piśmie z 25 sierpnia br. skierowanym do prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa Krajowej Rady PIIB. Czytamy w nim m.in.:

(…) nieprawidłowe jest stwierdzenie, jakoby w przypadku każdego zamierzenia budowlanego obejmującego budynek mieszkalny, przy sporządzaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, wystarczający był udział wyłącznie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w jednej specjalności.

(…) ani przepisy ustawy Pb, ani przepisy rozporządzenia o projekcie nie wskazują, że projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, w przypadku każdego zamierzenia budowlanego obejmującego budynek, może być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia w jednej specjalności.

 

Pełna treść listu ministerstwa.

 

Przeczytaj też:

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Nadawanie uprawnień budowlanych po zmianie przepisów

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in