Elektrownie szczytowo-pompowe – ustawa

30.08.2023

Nowe przepisy weszły w życie 30 czerwca 2023 r. i zawierają szereg regulacji, które mają ułatwić i przyśpieszyć realizację tego typu obiektów.

 

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2023 r. poz. 1113)

 

Ustawa w sposób kompleksowy reguluje wszelkie niezbędne kwestie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących.

Dotychczas wskazane inwestycje były realizowane na podstawie przepisów zawartych w wielu ustawach, m.in. z obszaru planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego czy ochrony przyrody. Tego rodzaju inwestycja będzie inwestycją celu publicznego, co wiąże się z ułatwieniem procesu inwestycyjnego.

Akt prawny wprowadza wymóg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej. Decyzja ta będzie zawierać postanowienia o charakterze lokalizacyjnym, podziałowym i wywłaszczeniowym. Jednocześnie ułatwiony zostanie proces pozyskiwania gruntów na potrzeby realizacji inwestycji.

Pozwolenie na budowę elektrowni szczytowo-pompowej ma być wydawane przez wojewodę na zasadach i w trybie określonym w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Natomiast w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy będzie wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

Elektrownie szczytowo-pompowe

Fot. Elektrownia Porąbka-Żar – druga co do wielkości elektrownia szczytowo-pompowa w Polsce (po elektrowni Żarnowiec). Fot. commons.wikimedia.org – Multi Passionate Guy

 

Ustawa przewiduje szereg regulacji, które mają ułatwić i przyśpieszyć realizację wskazanych inwestycji. Na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji wprowadzono procedurę opiniowania (zamiast wymogu uzyskania uzgodnień, pozwoleń, zgód itp.) i zakreślono organom 30-dniowy termin na przedstawienie swojego stanowiska. Określono czas na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć, np. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ponadto inwestor będzie uprawniony do wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Modernizacja śluzy na stopniu wodnym Januszkowice – betonowanie obiektów

>>> MEW Sromowce V przykładem efektywnej energetyki wodnej

>>> Specjalistyczne uszczelnienia budowli hydrotechnicznych – przykłady realizacji

>>> Osuwiska – zagrożenie dla budowli hydrotechnicznych

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in