Domy o powierzchni zabudowy do 70 m². Wyjaśniamy PRZEPISY

02.12.2021

Jak wygląda zgłoszenie budowy domu o powierzchni do 70 m²? Jakie dokumenty powinien przygotować inwestor i jaka jest jego odpowiedzialność w procesie inwestycyjnym?

 

2 listopada 2021 została ogłoszona Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1986)

 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.) wprowadzono zmiany umożliwiające budowę na podstawie zgłoszenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Przepisy precyzują, że takie budynki muszą być wolno stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne, a ich obszar oddziaływania powinien mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Budowa ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

 

Zobacz: Budowa domów jednorodzinnych – niektóre wady i błędy

 

Domy o powierzchni zabudowy do 70 m²

Fot. stock.adobe/Maxim_Kazmin

 

Domy o powierzchni zabudowy do 70 m² – formalności

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie wymagało sporządzenia i załączenia projektu budowlanego. Budowa takiego budynku nie będzie natomiast wymagała ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Decyzja o ewentualnym ustanowieniu kierownika budowy należeć ma do inwestora. Do zgłoszenia budowy inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, oraz oświadczenie, iż przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy, a także że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. Do budowy budynku będzie można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po otrzymaniu zgłoszenia organ nie będzie dokonywał jego sprawdzenia, a także nie będzie mógł wnieść sprzeciwu dotyczącego takiej budowy.

 

Polecamy:

Budowa domy KROK PO KROKU z miesięcznikiem „Inżynier Budownictwa”

Odpowiedzialność inwestora na budowie

Dobry kierownik budowy

Dokumentacja do pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego

 

Domy o powierzchni zabudowy do 70 m² – przystąpienie do użytkowania

Do użytkowania budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Jeżeli inwestor nie ustanowił kierownika budowy, do takiego zawiadomienia inwestor obowiązany jest dołączyć oświadczenie o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych w sposób zgodny z przepisami oraz o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym stanowić będzie wykroczenie zagrożone karą grzywny.

 

Uprawnienia budowlane

Zmieniono także przepisy dotyczące uprawnień budowlanych w ten sposób, aby uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej uprawniały do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w odniesieniu do domów o powierzchni zabudowy do 70 m2.

 

Budowa domów rekreacyjnych na zgłoszenie

Nowe przepisy przewidują też możliwość budowy na zgłoszenie wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy:

a) do 35 m2

b) powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, pod warunkiem że rozpiętość elementów konstrukcyjnych w takich obiektach nie wyniesie więcej niż 6 m, a wysięg wsporników nie więcej niż 2 m

– przy czym liczba tych budynków na działce nie może być jednak większa niż jeden na każde 500 m2 działki.

 

Zobacz:

Czym jest projekt budowlany?
Mapa do celów projektowych i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Jak prowadzić dziennik budowy i montażu?

 

Domy o powierzchni zabudowy do 70 m² a przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Nowelizacja obejmuje także ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

 

Nowe przepisy regulują między innymi kwestię wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2. Decyzja taka będzie konieczna w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu. Przepisy przewidują, że na wydanie decyzji dla powyższych inwestycji właściwy organ ma 21 dni. Poza tym ograniczono krąg stron postępowania w takich sprawach do wnioskodawcy oraz odstąpiono od wymogu uzasadnienia decyzji, gdy uwzględni ona w całości żądanie strony. W celu przyspieszenia procedury opracowywania analizy urbanistycznej w odniesieniu do powyższych budynków wskazano także maksymalną granicę obszaru analizowanego w odległości nie większej niż 200 m od terenu objętego wnioskiem.

 

Należy dodać, że w myśl nowych przepisów obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczyć ma także wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2.

 

Do pozostałych istotnych zmian wprowadzonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy zaliczyć:

  • wprowadzenie 90-dniowego terminu na wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dotyczącego innych inwestycji niż domy do 70 m2) oraz określenie zasad wymierzania kar za przekroczenie tego terminu przez odpowiednie organy;
  • wprowadzenie elektronicznej formy wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o ustalenie warunków zabudowy (oprócz postaci papierowej);
  • możliwość ukarania organu za przewlekłość przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy jedynie w przypadku, gdy inwestor wniesie żądanie wymierzenia takiej kary;
  • umożliwienie załączenia do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy elektronicznej wersji mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej;
  • wprowadzenie dowolności sposobu określenia przez inwestora granic terenu objętego wnioskiem oraz możliwości dołączania do wniosku kopii dokumentów;
  • sprecyzowanie sposobu ustalenia przez właściwy organ obszaru analizowanego oraz określenie definicji frontu terenu.

 

Ustawa nowelizacyjna z dnia 17 września 2021 r. wejdzie w życie z dniem 3 stycznia 2022 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.