Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

01.12.2021

Nowe przepisy ustawy o OZE mają na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

 

 

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Fot. stock.adobe/@nt

 

Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610 ze zm.) ma na celu ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. W związku z tym zmodyfikowano definicję małej instalacji przez podniesienie górnego progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z dotychczasowych 500 kW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu dla instalacji odnawialnego źródła energii z 900 kW do 3 MW. Na skutek nowych przepisów przedsiębiorcy, którzy posiadają koncesję, a ich instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji, zostaną wpisani do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Nowelizacja przedłuża też obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii.

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1873) weszła w życie w październiku 2021 r.

 

Polecamy:

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021. RAPORT

Wpływ usytuowania oraz warunków środowiskowych na moc uzyskiwaną z instalacji fotowoltaicznej

 

Znowelizowano także ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), wprowadzając regulacje ułatwiające lokalizowanie inwestycji z zakresu OZE. Zmiana dotyczy przepisu nakazującego ustalenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z OZE, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Zgodnie z nowymi przepisami urządzenia wytwarzające energię z OZE o mocy zainstalowanej do 500 kW nie będą musiały być uwzględniane w studium. Obowiązek ten nie będzie dotyczył także wolno stojących urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1000 kW, zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas V, VI, VIz i nieużytki. Poza tym doprecyzowano, że studium nie musi uwzględniać urządzeń innych niż wolno stojące, czyli urządzeń technicznych zamontowanych na budynku.

 

Część przepisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. wejdzie w życie odpowiednio z dniem: 1 stycznia 2022 r., 1 lutego 2022 r., 16 października 2022 r.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Sprawdź:

Pompa ciepła z fotowoltaiką. Kiedy opłaca się taka instalacja?

Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii

Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in