DK91 w przebudowie

14.09.2022

Przebudowa i rozbudowa DK91 o długości 40 km jest w trakcie realizacji. Inwestycja ma się zakończyć w 2025 r.

 

DK91

 

Prace budowlane prowadzone na odcinkach DK91 o łącznej długości ponad 40 km mają na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych oraz poprawę parametrów technicznych drogi. Cele te zostaną osiągnięte m.in. poprzez przebudowę drogi, dostosowanie jej konstrukcji do nośności 11,5 t/oś i przebudowę skrzyżowań. W ramach inwestycji powstaną też ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zastosowanie cichej nawierzchni pozwoli na obniżenie hałasu dochodzącego z drogi. Urządzenia ochrony środowiska oraz wykonanie odpowiedniego odwodnienia ograniczą wpływ eksploatacji drogowej na środowisko.

Przebudowana zostanie jezdnia DK91 oraz odcinki wlotowe dróg krzyżujących. Inwestycja zakłada również budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę istniejących zatok autobusowych, budowę zatok do kontroli pojazdów oraz odtworzenie istniejących zjazdów. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

 

DK91 – odcinki w realizacji:

  • Nowa Wieś–Zawada – 4,9-kilometrowa trasa w przebudowie. Podpisanie umowy na roboty nastąpiło we wrześniu 2021 r., z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na listopad 2022 r. Przebudowa swym zakresem obejmuje nawierzchnię drogi, skrzyżowania wraz z drogami poprzecznymi, pobocza, zatoki autobusowe, chodniki, 6 przepustów, system odwodnienia oraz wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Realizowany jest również kanał technologiczny w istniejącym pasie drogowym oraz oświetlenie drogi. Przejścia dla pieszych zostaną dodatkowo doświetlone.
  • Markowice–Brudzowice – 5,1 km w przebudowie. Podpisanie umowy na roboty dla tego odcinka nastąpiło 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Częstochowy, a na jezdni przeciwnej – w kierunku Podwarpia prowadzone są prace budowlane. Przebudowywane są przepusty, poszerzane nasypy, budowana jest kanalizacja deszczowa, stabilizowane podłoże oraz wykonywana warstwa mrozoochronna. Zgodnie z warunkami umownymi do uzyskania przejezdności na jezdni w kierunku Częstochowy powinno dojść w październiku 2022 r. Wtedy też nastąpiłoby przekierowanie ruchu na nową jezdnię i rozpoczęcie prac na drugiej jezdni.

Wartość tych inwestycji wynosi ponad 132 mln zł.

 

DK91 – odcinki w przetargu:

Częstochowa–Nowa Wieś o długości 4,6 km oraz Siedlec Duży–Koziegłowy o długości 4,4 km czekają na wykonawców. 5 września 2022 r. opublikowane zostało ogłoszenie o przetargach na przebudowę tych odcinków. W ramach inwestycji dostosowana będzie konstrukcję drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowane skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Powstaną również ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Otwarcie ofert wyznaczono na 13 października 2022 r. dla odcinka Częstochowa–Nowa Wieś oraz na 14 października 2022 r. dla odcinka Siedlec Duży–Koziegłowy.

 

DK91 – odcinek w przygotowaniu do przetargu:

Zawada–Siedlec Duży o długości 5,5 km ma zostać przebudowany. Odcinek znajduje się na terenie powiatów myszkowskiego i częstochowskiego, w gminach Kamienica Polska i Koziegłowy, przebiegając przez miejscowości Zawada, Romanów, Siedlec Mały. Ogłoszenie postępowania przetargowego zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

 

DK91 – odcinki w przygotowaniu:

  • Koziegłowy–Markowice o długości 5,3 km jest na etapie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego. Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka podpisano w marcu 2018 r. Zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w 2022 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na III kwartał 2023 r.
  • Brudzowice–Siewierz o długości 5,3 km jest w fazie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego. Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinka podpisano w grudniu 2018 r. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I połowę 2023 r. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane miałoby nastąpić w drugim półroczu 2023 r.
  • Siewierz–Podwarpie o długości 6,9 km jest na etapie projektowania. Umowa została podpisana w marcu 2018 r. Przed zakończeniem prac projektowych niezbędne jest wprowadzenie korekt do projektu budowlanego, a także wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych, projektu organizacji ruchu oraz kosztorysu inwestorskiego. Przetarg na roboty budowlane ma być ogłoszony w III kwartale 2023 r.

Realizacja tych trzech zadań przypadłaby na lata 2024–2025.

 

Przebudowa wszystkich odcinków DK91 o łącznej długości ponad 40 km powinna się zakończyć w 2025 r.

 

Źródło: GDDKiA

 

Czytaj także:

DK91 Terespol–Stolno zostanie rozbudowana

DK91 w Łęczycy przebudowana

Trasa Łagiewnicka w Krakowie gotowa

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in