Biogazownie rolnicze – przepisy dotyczące budowy

03.10.2023

 

11.09.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1597)

 

Biogazownie rolnicze

Fot. ©Wolfgang Jargstorff – stock.adobe.com

 

Ustawa wprowadza ułatwienia dla rozwoju biogazowni rolniczych. Z preferencyjnych warunków budowy biogazowni rolniczej będą mogły skorzystać ściśle określone w przepisach podmioty uprawnione. W pierwszej kolejności ustawa wskazuje podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Adresatami ułatwień przewidzianych w ustawie są też m.in. podmioty związane z branżą rolno-spożywczą czy z sektorem odnawialnych źródeł energii, w postaci spółdzielni energetycznych.

 

Zgodnie z przyjętymi regulacjami lokalizacja biogazowni rolniczej (o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha) będzie możliwa na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę związaną z rolnictwem, produkcją lub magazynowaniem.

 

Przewidziane w ustawie uproszczenia dotyczą także postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie zobowiązany do wydania takiej decyzji w terminie 45 od dnia złożenia wniosku. Dodatkowym ułatwieniem jest zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia dla biogazowni rolniczych lokalizowanych w gospodarstwach rolnych na powierzchni nie większej niż 1 ha (zmiana w Ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych).

 

Przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało obowiązek wydania warunków przyłączenia biogazowni rolniczej do sieci w terminie 90 dni od złożenia wniosku. Dotyczy to biogazowni rolniczej o mocy zainstalowanej elektrycznej nieprzekraczającej 2 MW.

 

Ustawa wprowadza 5-letni (liczony od dnia przejęcia biogazowni do użytkowania) zakaz wykonywania w biogazowni rolniczej innej działalności niż polegająca na wytwarzaniu biogazu rolniczego, energii elektrycznej z biogazu rolniczego, ciepła z biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Obiekty budowlane w rolnictwie – zmiana przepisów dotyczących budowy

>>> Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany, które weszły w życie w 2022 roku

>>> Budowle rolnicze – warunki techniczne

>>> Nowoczesne obory

>>> Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

>>> Silosy i zbiorniki na gnojowicę – budowa na zgłoszenie

 

 

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in