Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany, które weszły w życie w 2022 roku

03.01.2022

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych po zmianach z 2022 r. upraszcza prowadzenie działalności nierolniczej na gruntach rolnych.

 

1 stycznia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2163)

Nowelizacja ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1326) upraszcza procedurę umożliwiającą podejmowanie przez rolników i ich domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Nowe przepisy dopuszczają wykorzystanie zabudowań w zabudowie zagrodowej na cele prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej bez konieczności przeznaczania gruntów na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Przepisy precyzują, że powyższa regulacja dotyczyć będzie części gruntu rolnego pod zabudową zagrodową, którego powierzchnia nie przekracza 30% całkowitej powierzchni gruntu rolnego pod zabudową zagrodową w danym gospodarstwie rolnym, nie więcej niż 0,05 ha. Zgodnie z przyjętym trybem postępowania osoba, która zamierza wykonywać w zabudowie zagrodowej działalność inną niż działalność rolnicza, musi powiadomić starostę właściwego ze względu na miejsce położenia tej zabudowy zagrodowej o zamiarze wykonywania tej działalności oraz założyć do tego starosty wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w terminie 30 dni przed dniem planowanego podjęcia tej działalności. W omawianej procedurze właściciel gruntów będzie zwolniony z opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji. Przy czym musi on zobowiązać się do dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którego skład wchodzi zabudowa zagrodowa. Ustawa przewiduje karę pieniężną w wysokości od 5000 do 30 000 zł za niedopełnienie obowiązku powiadomienia w terminie właściwego starosty o zamiarze wykonywania w zabudowie zagrodowej działalności innej niż działalność zagrodowa.

 

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Fot. stock.adobe/Dariusz

 

Nowelizacja wprowadza również definicję „zabudowa zagrodowa”, przez pojęcie to należy rozumieć budynki mieszkalne oraz budynki i urządzenia służące wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, jeżeli są położone na gruntach rolnych i wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy:

Grunty rolne w miastach a nowe inwestycje

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

Nowoczesne obory

Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

Silosy i zbiorniki na gnojowicę – budowa na zgłoszenie

Produkty budowlane

Jak chronić powierzchnie żelbetowe w rolnictwie

Konstrukcje żelbetowe w obiektach rolniczych – trwałość i ochrona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in