Przydomowe oczyszczalnie ścieków – przepisy

08.12.2020

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę mogą być realizowane na podstawie zgłoszenia budowlanego.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi jedno z funkcjonujących obecnie rozwiązań dla gospodarki wodno-ściekowej dla budynków zlokalizowanych w miejscach, w których technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przy czym wykonanie takiej oczyszczalni jest możliwe po spełnieniu wielu wymogów formalnoprawnych, określonych m.in. w ustawie – Prawo budowlane oraz aktach wykonawczych. Należy przy tym zwrócić uwagę, że określenie „przydomowa” stanowi nazwę zwyczajową, nieznajdującą odzwierciedlenia w obecnie obowiązujących przepisach prawa, a jej źródło tkwi w celu funkcjonowania – przydomowa oczyszczalnia ścieków co do zasady służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego. Proces inwestycyjny mający na celu wyposażenie budynku w oczyszczalnię ścieków nie jest skomplikowany, może być jednak długotrwały ze względu na konieczność uzyskania stosownych decyzji administracyjnych. Ostatni etap tego procesu stanowi wystąpienie o zezwolenie wymagane przepisami Prawa budowlanego.

przydomowa oczyszczalnia ściekó

Fot. stock.adobe / Studio Harmony

 

Wykonanie tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków związane jest z koniecznością przeprowadzenia robót budowlanych, które z reguły wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jednak wskazać, że ustawodawca w art. 29 ust. 1 Prawa budowlanego przedstawił katalog robót, których realizacja możliwa jest w trybie uproszczonym, na podstawie zgłoszenia budowlanego składanego w miejsce wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę. W grupie takich wyjątków znalazło się wykonanie oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę, przy czym zmiana przepisów Prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r., która weszła w życie z dniem 19 września 2020 r., umożliwiła skorzystanie z uproszczonej procedury realizacji (na podstawie zgłoszenia) nie tylko oczyszczalniom przydomowym, ale również służącym innym celom niż oczyszczanie ścieków pochodzących z gospodarstwa domowego. Należy bowiem zauważyć, że od wejścia w życie zmiany ww. przepisu jedynym kryterium zakwalifikowania oczyszczalni jako działania podlegającego zgłoszeniu budowlanemu jest jej przepustowość wynosząca do 7,5 m3 na dobę. Nie ma natomiast znaczenia, jaki jest cel funkcjonowania danej oczyszczalni, a zatem czy służy ona oczyszczaniu ścieków z własnego gospodarstwa domowego czy też z obiektów innego rodzaju (dom wielorodzinny, przedszkole, szkoła, siedziba firmy, niewielki zakład produkcyjny etc.).

 

Wypada w tym miejscu wskazać na pewną rozbieżność obowiązujących obecnie aktów prawnych, tj. Prawa budowlanego oraz Prawa wodnego. Zgodnie z Prawem budowlanym – jak wskazano wcześniej – na podstawie zgłoszenia budowlanego mogą być realizowane wszystkie oczyszczalnie ścieków o określonej, wynoszącej maksymalnie 7,5 m3 na dobę, przepustowości. Uprzednio przepis ten dotyczył oczyszczalni o takiej samej przepustowości, ale ze wskazaniem wprost, że chodzi wyłącznie o oczyszczalnie ścieków przydomowe, a zatem służące do zwykłego korzystania z wód. Natomiast ustawa – Prawo wodne definiuje zwykłe korzystanie z wód jako służące zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego, w tym w zakresie odprowadzania ścieków do środowiska – jako wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę (por. art. 33 ust. 4 pkt 2 Prawa wodnego). Taki sposób korzystania z wód nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Zobacz:

 

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie z interpretacją opublikowaną na stronie internetowej Wód Polskich również urządzenia służące do odprowadzania ścieków z instalacji służącej do oczyszczania oraz odprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód mogą być wykonywane bez pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający, studnia chłonna). Warunkiem koniecznym jest, aby instalacja posiadała niezbędne dokumenty świadczące o zgodności z obowiązującymi normami, w tym przede wszystkim deklarację właściwości użytkowych. Stanowisko takie zostało potwierdzone również w odpowiedzi na interpelację nr 10 482 w sprawie wymogów związanych z budową przydomowych oczyszczalni, udzielonej przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i dostępnej na stronach internetowych Sejmu RP

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BTHJ38

W świetle przywołanych przepisów uznać należy, że zmiana ustawy – Prawo budowlane uprościła proces inwestycyjny w zakresie samej budowy instalacji obejmującej oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę, jednak kwestia jej wykonania oraz korzystania z niej nadal może się wiązać
z koniecznością uzyskania innych decyzji na gruncie odrębnych przepisów (np. decyzja o warunkach zabudowy uzyskiwana na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną wymagane przepisami Prawa wodnego). Sytuacja taka będzie miała miejsce, gdy odprowadzanie ścieków będzie wykraczać poza zwykłe korzystanie z wód, tj. gdy ilość odprowadzanych ścieków będzie większa niż 5 m3 na dobę bądź gdy ścieki pochodzą z obiektu innego niż własne gospodarstwo domowe lub rolne – konieczne wówczas będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zarówno na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, kwalifikowane jako usługa wodna, jak i na wykonanie urządzenia wodnego, służącego do tego odprowadzania. Natomiast samo wykonanie takiej oczyszczalni nie będzie wymagać wystąpienia o pozwolenie na budowę, ponieważ wystarczające będzie dokonanie zgłoszenia budowlanego.

 

Joanna Antoniak

 

Sprawdź: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in