Budowle rolnicze – warunki techniczne

05.04.2023

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie weszło w życie 2 marca 2023 roku.

 

budowle rolnicze

Fot. stock.adobe/hiv360

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 297)

 

Rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz.U. z 2014 r. poz. 81).

Akt prawny określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i związane z nimi urządzenia budowlane oraz ich usytuowanie. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie przy projektowaniu, budowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budowli rolniczych oraz związanych z nimi urządzeń budowlanych.

W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących budowli rolniczych przepisy dopuszczają możliwość spełnienia warunków technicznych w inny sposób, niż przewiduje nowe rozporządzenie. Wymagana będzie wtedy stosowna ekspertyza techniczna właściwego instytutu badawczego albo rzeczoznawcy budowlanego oraz rzeczoznawcy zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodniona z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Nowe rozporządzenie zasadniczo powiela dotychczasowe regulacje. Do istotnej zmiany należy zaliczyć rezygnację z konieczności zapewnienia drogi przeciwpożarowej do budowli rolniczej. Zamiast tego wprowadzono wymóg, aby dojazdy były przystosowane do prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym umożliwiające dojazd do nich pojazdów tych jednostek o każdej porze roku.

Do rozporządzenia wprowadzono też nową kategorię budowli rolniczych – otwarte zbiorniki na nawozy naturalne płynne oraz określono wymagania lokalizacyjne dla tego typu obiektów.

 

Opracowała Aneta Malan-Wijata

 

>>> Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych – zmiany, które weszły w życie w 2022 roku

>>> Nowoczesne obory

>>> Odległość zbiorników na odchody zwierzęce od magazynów środków spożywczych

>>> Silosy i zbiorniki na gnojowicę – budowa na zgłoszenie

Produkty budowlane

>>> Jak chronić powierzchnie żelbetowe w rolnictwie

>>> Konstrukcje żelbetowe w obiektach rolniczych – trwałość i ochrona

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in