Obwodnica Siewierza w ciągu Drogi Krajowej nr 78 oddana do ruchu

23.11.2010

Na Śląsku przybyła kolejna obwodnica. Inwestycja ma na celu przede wszystkim wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z ciasnych ulic o małej drożności i ze ścisłego centrum miasta w kierunku Kielc, a także znaczne zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem drogowym dla mieszkańców Siewierza.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 220 mln zł. Nowobudowana obwodnica o długości ponad 5,7 km jest drogą dwujezdniową klasy GP, tj. główną ruchu przyspieszonego. Nawierzchnia jezdni i poboczy utwardzonych wykonana została z mieszanki SMA. Kontrakt obejmuje również budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 793 o długości 1,3 km. W ramach inwestycji powstaną skrzyżowania: skanalizowane, typu rondo oraz węzeł typu „pełna koniczyna” na przecięciu obwodnicy z DK 1. Każde z tych skrzyżowań wyposażone będzie w odpowiednie oświetlenie. Inwestycja obejmuje również budowę dróg niższych kategorii celem obsługi terenów przyległych do obwodnicy. Nie pominięto również budowy dróg gospodarczych dojazdowych do okolicznych pól o łącznej długości ponad 6,8 km.

Oprócz odcinków drogowych projekt przewiduje także budowę 8 obiektów inżynierskich, w tym: 2 mostów i 6 wiaduktów, oraz zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu. Dla ochrony środowiska naturalnego przewidziano budowę rowów, przepustów, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, studni chłonnych wraz z osadnikami, ekranów akustycznych; nasadzona zostanie także zieleń ochronna i izolacyjna.

Droga wyposażona zostanie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery, oznakowanie pionowe i poziome. Zarówno przed rozpoczęciem inwestycji jak i podczas prowadzenia robót nad całym terenem przyszłej obwodnicy czuwał nadzór archeologiczny.

 

Parametry techniczne:

– Kategoria drogi: GP

– Prędkość projektowa: Vp = 80 km/h

– Kategoria ruchu: KR6

– Ilość jezdni: 2

– Szerokość jezdni: 2 x 3,5 m

– Szerokość pobocza: 2 m

 

Kalendarium

– Decyzja Lokalizacyjna: 19.04.2006 r.

– Decyzja Środowiskowa: 26.07.2007 r.

– Pozwolenie na Budowę:10.06.2008 r.

– Podpisanie umowy: 23.10.2008 r.

– Projektant: TRAKT KATOWICE

– Wykonawca: SKANSKA S.A.

– Nadzór Inwestorski: LAFRENTZ POLSKA

– Przekazanie placu budowy: 4.11.2008 r.

– Rozpoczęcie robót: 14.11.2008 r.

– Oddanie do ruchu: 18.11.2010 r. – termin umowny zakończenia robót: 13.01.2011 r. 

 

Źródło: GDDKiA

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in