Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Occupational Health and Safety

05.09.2016

Posłuchaj: Pobierz:

Occupational health and safety (OHS) is a set of rules and provisions concerned with creating working conditions that do not endanger the life and health of workers.

Basic OHS requirements are described in Chapter X of Polish Labour code, the regulation on general occupational health and safety provisions (JoL. of 1997, No. 129, item 844 as amended), Polish Standards, and other regulations. The National Labour Inspectorate (PIP) supervises the compliance with OHS rules and provisions.

Construction industry is particularly prone to a high number of accidents and hazards, due to the nature of construction works - performed usually outdoors, in unfavourable weather conditions, with constantly changing working positions, at heights or in trenches. These conditions make it difficult or even impossible to use protective equipment which ensures safe and ergonomic working conditions that are normally used for permanent working positions. OHS on a construction site has several dimensions:

- social (social and living conditions, appropriate protective clothing etc ),

- legal (provisions of law concerning OHS requirements),

- technical and organisational (completing tasks in accordance with appropriate technical documentation, organisational rules and technical conditions).

All participants of the construction process are responsible for compliance with OHS rules, including the investor, site inspector, designer and site manager. This concerns especially the site manager and his subordinates: project managers, site engineers, master workmen and foremen, who are responsible for organising and performing works in a safe manner and for providing resources (materials, equipment, tools) to individual working positions. The site manager is obligated to prepare a safety and health protection plan (BiOZ) before the construction starts. The plan should specify characteristics of the constructed object, hazards that may occur during the construction and conditions for performing construction works (the Regulation of the Minister of Infrastructure of 6 February 2003 JoL. No. 47, item 401). Construction workers should be familiar with the plan and should comply with its recommendations.

For example, workers should be provided with proper protective clothing, boots, gloves and personal protective equipment (goggles, dust masks, earplugs and ear defenders, respirator masks, safety harnesses against falling from a height, helmets). Failure to use proper personal protective equipment, a lack of appropriate OHS training, or failure to comply with OHS rules and provisions by employers and their employees leads to a heightened risk of accidents at work.

OHS rules apply not only to construction workers, but to all persons present at a construction site. Visitors and inspectors should also wear protective helmets.

There are specific separate OHS provisions for all types of construction works, including the following:

- earthmoving works (digging),

- masonry and plastering works,

- reinforcement works, concrete works, and reinforced concrete works,

- electric works on a construction site,

- scaffolding works,

- works at heights.

 

Magdalena Marcinkowska

 

GLOSSARY:

occupational health and safety (OHS) - bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

to endanger - zagrażać

Polish Labour code - Kodeks pracy

National Labour Inspectorate – Państwowa Inspekcja Pracy

to be prone to - być narażonym na

hazard - tu: zagrożenie

working position - stanowisko pracy

(works) at heights - (prace) na wysokości

protective clothing - odzież ochronna

site engineer - inżynier budowy

master workman - majster

foreman - brygadzista

safety and health protection plan - plan bezpieczeństwa i organizacji zdrowia (BIOZ)

to comply with - przestrzegać

glove - rękawica

dust mask - maska przeciwpyłowa

earplug - stoper/zatyczka do ucha

respirator mask - maska ustno-nosowa (chroniąca układ oddechowy)

safety harness - pas, szelki bezpieczeństwa

helmet - kask

training - szkolenie

earthmoving works - roboty  ziemne

masonry works - prace murarskie

plastering works - prace tynkarskie

reinforcement works - roboty zbrojarskie

concrete works - prace betoniarskie

scaffolding works - prace na rusztowaniach

 

© kuzmafoto - Fotolia.com

 

Tłumaczenie
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) to zbiór zasad i przepisów mających na celu stworzenie pracownikom takich warunków pracy, które nie zagrażają ich zdrowiu i życiu. Podstawowe wymagania dotyczące BHP określają Dział X Kodeksu pracy, rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 z późn. zm.) oraz Polskie Normy i inne rozporządzenia. Pieczę nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy (PIP).

Budownictwo, z uwagi na specyfikę prowadzenia robót budowlanych - najczęściej na otwartej przestrzeni, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, na stale zmieniających się stanowiskach roboczych, na wysokości lub w wykopach - należy do działów gospodarki szczególnie narażonych na dużą liczbę wypadków i zagrożeń. Wymienione uwarunkowania utrudniają, a niejednokrotnie uniemożliwiają zastosowanie urządzeń, które zapewniają bezpieczne i ergonomiczne warunki pracy, jak to jest w przypadku stałych stanowisk pracy. Zagadnienia BHP na budowie mają wymiar:

- socjalny (warunki socjalno-bytowe, właściwa odzież ochronna, itp.),

- prawny (unormowanie warunków BHP przepisami prawa),

- techniczny oraz technologiczno-organizacyjny (realizacja zadań zgodnie z zasadami organizacji robót, dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi wykonania robót).

Odpowiedzialność za przestrzeganie bezpieczeństwa pracy spoczywa na wszystkich uczestnikach procesu budowlanego, począwszy od inwestora, przez inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, po kierownika budowy. Szczególną rolę pełni tu kierownik budowy oraz podlegli mu kierownicy robót, inżynierowie budowy, majstrowie i brygadziści, których zadaniem jest organizacja i wykonanie prac w bezpieczny sposób, a także zapewnienie środków pracy (materiałów, urządzeń, narzędzi) na poszczególne stanowiska pracy. Kierownik jest zobowiązany do wykonania, jeszcze przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i organizacji zdrowia (BIOZ). Powinien on określać specyfikę budowanego obiektu, występujące zagrożenia przy jego realizacji i warunki prowadzenia robót budowlanych (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. Dz.U. Nr 47, poz. 401). Osoby pracujące na budowie powinny się z nim zapoznać oraz przestrzegać zawartych w nim zapisów.

Przykładowo, pracownicy powinni być wyposażeni w przepisowe ubrania ochronne, buty, rękawice oraz sprzęt ochrony osobistej (okulary, maski przeciwpyłowe, stopery i słuchawki na uszy, maski chroniące układ oddechowy, szelki bezpieczeństwa chroniące przez upadkiem z wysokości, kaski). Niestosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, brak odpowiedniego przeszkolenia w zakresie BHP zbytnia tolerancja co do przestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracodawców oraz podległych im pracowników wiążą się z dużym ryzykiem wystąpienia wypadków przy pracy.

Należy pamiętać o tym, że przestrzeganie zasad BHP obowiązuje nie tylko osoby pracujące na budowie, ale wszystkie osoby na niej przebywające. Osoby wizytujące czy kontrolujące również powinny być wyposażone w kaski ochronne.

Każda z prac budowlanych ma odrębne, szczegółowe przepisy BHP określające warunki jej wykonania. Dotyczy to między innymi:

- robót ziemnych (wykopów),

- prac murarskich i tynkarskich,

- prac zbrojarskich, betoniarskich i żelbetowych,

- robót elektrycznych na budowie,

- prac na rusztowaniach,

- prac na wysokości.

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+