Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium (04.2007 r.)

16.05.2007

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 28, poz. 188) Program zawiera wykaz 124 projektów inwestycji drogowych oraz źródła ich finansowania. Większość zadań przewidzianych do realizacji w 2007 r. to kontynuacja inwestycji prowadzonych w latach 2005–2006.
Luty


20 lutego 2007 r.
weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 28, poz. 188)
Program zawiera wykaz 124 projektów inwestycji drogowych oraz źródła ich finansowania. Większość zadań przewidzianych do realizacji w 2007 r. to kontynuacja inwestycji prowadzonych w latach 2005–2006. Program będzie finansowany ze środków Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), budżetu państwa, funduszy Unii Europejskiej oraz z pożyczek zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość nakładów KFD w 2007 r. wyniesie 5 500 mln zł.
Weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2007 r.Marzec2 marca 2007 r.
weszły w życie


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 38, poz. 241)
 Z wykazu organów nadzorowanych przez Ministra Budownictwa usunięto Głównego Geodetę Kraju.
Weszło w życie z dniem ogłoszenia.8 marca 2007 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r. sygn. akt III CZP 18/07
Przed dniem 15 lipca 2006 r. dopuszczalne było zrzeczenie się przez powiat prawa własności nieruchomości, na podstawie art. 179 k.c.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2007 r. sygn. akt III CZP 10/07
Rozpoznawana w postępowaniu gospodarczym skarga na orzeczenie zespołu arbitrów, wniesiona na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) nie podlega odrzuceniu bez wezwania do uiszczenia opłaty stałej, jeżeli przedsiębiorca nie jest reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego.
9 marca 2007 r.
ogłoszono


Jednolity tekst ustawy o drogach publicznych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276)
13 marca 2007 r.
ogłoszono


Jednolity tekst ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287)
14 marca 2007 r.
ogłoszono
 
 
weszło w życie


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie wzoru raportu wojewódzkiego zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz sposobu jego przedstawiania (Dz.U. z 2007 r. Nr 45, poz. 294)
Rozporządzenie określa wzór raportu wojewódzkiego zawierający informacje o korzystaniu ze środowiska. Raport przedstawiany jest w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych. Raport wojewódzki za poprzedni rok kalendarzowy wojewódzki inspektor ochrony środowiska przedstawia do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego.
Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 29 marca 2007 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 35, poz. 220)
 Wykaz autostrad i dróg ekspresowych uzupełniono o dwa odcinki dróg ekspresowych w Warszawie: S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku Warszawa (węzeł Konotopa) – Warszawa (węzeł Lubelska), S79 – S2 (węzeł Lotnisko) – węzeł Marynarska w Warszawie.
Weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
16 marca 2007 r.
Sejm uchwalił


Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
Nowelizacja zakłada m.in., że dotychczasowe zespoły arbitrów zostaną zastąpione przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej, których członkowie będą powoływani i odwoływani przez prezesa Rady Ministrów. Przewiduje również podniesienie podstawowego progu, od którego zależy obowiązek stosowania prawa zamówień publicznych z 6 do 14 tys. euro. Procedurę uproszczoną będzie można stosować do progów wynikających z dyrektyw UE. Ogłoszenia o wszystkich zamówieniach poniżej progów unijnych będą zamieszczane w elektronicznym Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawcy będą mogli składać odwołania tylko w tych przetargach, których wartość przekroczy 137 tys. euro dla zamówień rządowych i 211 tys. euro dla zamówień samorządowych.
Ustawa została skierowana do Senatu.
19 marca 2007 r.
ogłoszono


Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2007 r., sygn. akt K 54/05 – dotyczący utraty mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 326)
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
Art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) jest zgodny:
a) z preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim wyraża ona zasadę współdziałania władz, zasadę pomocniczości oraz wymóg skuteczności i rzetelności działania instytucji publicznych,
b) z art. 2, art. 7, art. 16, art. 21, art. 31 ust. 3, art. 64, art. 165 w związku z art. 163 i art. 167 Konstytucji,
c) z art. 3 ust. 1 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607 oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).
Na podstawie kwestionowanego przepisu utracił moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łodzi. Wnioskodawca – Rada Miejska w Łodzi, argumentował, że uchylenie tego planu naruszyło samodzielność planistyczną Miasta i doprowadziło do zablokowania licznych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczyło też możliwości gminy w zakresie absorpcji środków z funduszy UE i zakłóciło realizację zadań w sferze ochrony ładu przestrzennego. Trybunał uznał, że zaskarżony przepis nie narusza zasady samodzielności gmin w zakresie planowania przestrzennego ani nie uniemożliwia gminie wykonywania zadań publicznych, gdyż gmina w każdym czasie może uchwalić plan zagospodarowania przestrzennego. Trybunał stwierdził, że ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pozwala na swobodne kształtowanie treści planów zagospodarowania przestrzennego – jednostki samorządu terytorialnego mogą zastąpić plany uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. nowymi planami, przenosząc do nich te rozwiązania, które nie są sprzeczne z obecnie obowiązującymi przepisami. Zdaniem Trybunału gminy miały dość czasu na ustanowienie nowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tym samym uniknięcie negatywnych skutków próżni legislacyjnej zważywszy, że utrata mocy obowiązującej miejscowych planów skorelowana była z odpowiednimi rozwiązaniami prawnymi w tym zakresie.

 
Anna Nosek
redaktor newslettera Serwisu Budowlanego
Patronem Kalendarium jest
Serwis Budowlany www.serwisbudowlany.com
 
 ZAMÓW PRENUMERATĘArtykuł zamieszczony 
w "Inżynierze budownictwa", 
kwiecień 2007. 
 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube