Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

11.01.2021

Na początku 2021 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków.

 

1 stycznia 2021 roku weszła w życie Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127)

 

Ustawa przewiduje utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma służyć do zidentyfikowania źródeł emisji z budynków. W ewidencji będą gromadzone informacje o źródłach ogrzewania w budynkach lub lokalach, a także o prowadzonych wcześniej kontrolach budynku w zakresie systemów ogrzewania. W rejestrze znajdą się również dane na temat przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii remontowej, ulgi podatkowej (termomodernizacyjnej) lub udzielonym ze środków publicznych finansowaniu innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza. Rozwiązanie to ma służyć wyeliminowaniu możliwości wielokrotnego wykorzystywania środków publicznych na ten sam cel. Zgromadzone w CEEB jednolite w skali całego kraju dane na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji będzie stanowiło narzędzie do walki ze smogiem.

 

zmian ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Fot. stock.adobe / bluejeansw

 

Zobacz:

Ustawa nakłada także na właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali nowy obowiązek. Będą oni zobowiązani do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji pisemnej o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. Następnie dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB. Ustawa wprowadza ponadto zmiany w rządowym programie „Stop Smog”, który funkcjonuje od lutego 2019 r. i adresowany jest do gmin, w których stężenie zanieczyszczeń powietrza przekracza normy unijne. Program finansuje wymianę lub likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami takich budynków. Wnioskodawcą w programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji na podstawie porozumienia, które dotychczas było zawierane z ministrem właściwym do spraw gospodarki. W związku z niskim zainteresowaniem projektem nowelizacja wprowadziła rozwiązania, które mają zachęcić gminy do udziału w nim. W tym celu zmniejszono minimalną liczbę budynków jednorodzinnych umożliwiającą aplikowanie do programu (z 2 do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowo zniesiono ten limit, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. Wprowadzono także zmniejszenie z 50 do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ustawa przewiduje także skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań gminy i beneficjenta. Chodzi tu m.in. o obowiązek beneficjenta w zakresie zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku lub wymóg utrzymania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych. Ponadto dopuszczono możliwość realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy. Ułatwieniem dla samorządów ma być także rezygnacja z obowiązku sporządzania gminnych programów niskoemisyjnych. Istotną zmianą jest również rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia niskoemisyjnego o: przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej, modernizację istniejącego przyłącza ciepłowniczego, gazowego lub elektroenergetycznego oraz zapewnienie budynkowi dostępu do energii z instalacji OZE wraz z likwidacją źródła niespełniającego standardów niskoemisyjnych. Przepisy ustawy nowelizującej usprawniają także działanie rządowego programu „Czyste Powietrze”.

W Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie utworzony Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty z zakresu ochrony środowiska w ramach programów rządowych.

 

Aneta Malan-Wijata

 

Polecamy: Produkty budowlane

www.facebook.com

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil linked.in